Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Innehållspublicerare

Dataskyddsdeklaration

Dataskyddsdeklaration

Vi på Kuehne + Nagel är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Ditt förtroende för oss har högsta prioritet. Därför behandlar vi alltid dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser samt denna dataskyddsdeklaration.

Denna deklaration fastställer hur Kuehne + Nagel hanterar personuppgifter på Internet, vilka uppgifter om användarna som registreras och analyseras av Kuehne + Nagel och hur denna information används, lämnas vidare eller behandlas på andra sätt. Här beskriver vi även hur vi använder cookies och andra tekniska hjälpmedel i våra processer.

När du besöker vår webbplats får du information om hur vi använder cookies. Du får även en hänvisning till denna dataskyddspolicy.

Vi informerar även att Kuehne + Nagel regelbundet kan ändra och uppdatera denna dataskyddspolicy efter eget gottfinnande. I såna fall publicerar vi uppdaterade versioner av denna dataskyddspolicy på denna och andra relevanta webbplatser. En uppdaterad dataskyddsdeklaration gäller endast för de uppgifter som registreras efter det datum som den träder i kraft. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar att informationen på dessa sidor motsvarar vår dataskyddspraxis. Om du fortsätter använda våra tjänster efter att vi ändrat vår dataskyddsdeklaration, innebär detta att du godkänner de aktuella ändringarna.

Denna deklaration gäller även för de av Kuehne + Nagel webbsidor som hänvisar till denna deklaration. De gäller inte för Kuehne + Nagel webbsidor som har egna dataskyddsdeklarationer.

 

I. Namn och adress till ansvarig person

Dataskyddsombud enligt definitionen i DSGVO och medlemslädernas övriga dataskyddslagar är:

Kuehne + Nagel AB – Stockholm

Torshamnsgatan39

164 40 Kista

Sverige

Tel.: +46-8-591-25100

Email: privacy-sweden@kuehne-nagel.com

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via följande kontaktuppgifter:

Kuehne + Nagel AB – Stockholm

Torshamnsgatan39

164 40 Kista

Sverige

Tel.: +46-8-591-25100

Email: privacy-sweden@kuehne-nagel.com

 

1. Omfattningen av bearbetningen av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration för att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att svara på dina förfrågningar eller för att understödja juridiska eller straffrättsliga utredningar om så krävs, så länge detta inte strider mot tillämpliga lagar och föreskrifter. Vi kan anonymisera och sammanställa de uppgifter som vi samlar in via denna webbplats för statistiska ändamål, för att utöka vår produktportfölj eller för att förbättra våra tjänster.

2. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi kan spara eller överföra dina personuppgifter på annat sätt till andra av koncernens företag eller till våra närstående affärspartners som utför tjänster i vårt namn, t.ex. för teknisk support, för att kunna använda denna webbplats för marknadsföringsändamål eller för att tillhandahålla andra typer av tjänster. Vi har avtal med dessa parter för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med våra anvisningar och i överensstämmelse med denna dataskyddsdeklaration och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Vi överför endast personuppgifter till dessa parter och till övrig tredjepart som så krävs för att kunna utföra tjänster som du har begärt eller godkänt, för att skydda dina och våra rättigheter, egendom eller säkerhet eller om vi är skyldiga till detta på grund av gällande lagstiftning, domstols- eller övriga myndighetsbeslut eller om uppgifterna måste lämnas ut för att understödja juridiska eller straffrättsliga utredningar eller processer.

Observera att de företag som ingår i Kuehne + Nagel-gruppen samt myndigheter, kunder och leverantörer till vilka vi får överföra dina personuppgifter, eventuellt kan finnas i något annat land än ditt eget, och möjligen även i länder som har en dataskyddslagstiftning som avviker från den som gäller i ditt land. I sådana fall säkerställer vi att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter genom att implementera ändamålsenliga juridiska mekanismer, t.ex. genom att tillämpa EU-standardavtalsklausuler. Du hittar en kopia av EU-standardavtalsklausuler på:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Rättlig grund för behandlingen av personuppgifter

Om vi inhämtar ett godkännande från berörda personer för behandlingen av personuppgifter, används art.6 stycke1 lit.a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) som rättslig grund för för behandlingen av personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter för att uppfylla ett avtal, vars avtalspart är den person som berörs, används art.6 stycke1 lit.b DSGVO som rättslig grund. Detta gäller även för sådan behandling som krävs för att utföra avtalsförpliktelser.

Om vi måste behandla personuppgifter för att uppfylla företagets juridiska skyldigheter, används art.6 stycke1 lit.c DSGVO som rättslig grund.

Om de berörda personernas eller andra fysiska personers vitala intressen kräver att vi behandlar personuppgifter, används art.6 stycke1 lit.d DSGVO som rättslig grund.

Om vi måste behandla personuppgifter för att tillvarata tungt vägande intressen för vårt företag eller tredjepart och om de berörda personernas intressen, grundläggande rättigheter eller grundläggande friheter inte väger tyngre, används art.6 stycke1 lit.f DSGVO som rättslig grund för för behandlingen.

4. Radering av uppgifter och den tid som vi sparar uppgifter

De berörda personernas personuppgifter raderas eller spärras så snart som syftet med lagringen upphör. Vi kan dock fortsätta att lagra uppgifterna om så krävs av europeiska eller nationella lagstiftare, EU-rättsliga förordningar, lagar eller övriga föreskrifter och som vårt ansvar lyder under. Vi spärrar och raderar även uppgifterna om den angivna lagringstiden som anges av nämnda normer löper ut, om vi inte måste fortsätta att spara uppgifterna för att slutföra eller fullfölja ett avtal.

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gång någon besöker vår webbplats registrerar vårt system automatiskt data och information om datorsystemet på den aktuella datorn.

Här samlar vi in följande uppgifter:

(1) Information om webbläsartypen och den version som används

(2) Användarens operativsystem

(3) Användarens IP-adress

(4) Datum och tid för åtkomst

(5) Webbsidor från vilka användarens system kommer till vår webbplats

(6) Webbsidor som öppnas av användarens system via vår webbplats

2. Rättslig grund för databehandlingen

Rättslig grund för tillfällig lagring av data och loggfiler är art.6 stycke1 lit.f DSGVO.

 

3. Databehandlingens syfte

Systemet måste tillfälligt spara IP-adressen för att kunna överföra webbplatsens innehåll till användarens dator. För detta måste användarens IP-adress sparas under den tid som sessionen varar.

Lagringen på loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktioner. Dessa data hjälper oss även att optimera vår webbplats och säkerställa säkerheten hos våra informationstekniska system. Någon analys av data för marknadsföringsändamål äger inte rum i detta sammanhang.

Till dessa syften hör även vårt berättigade intresse till databehandling enligt art.6 stycke1 lit.f DSGVO.

4. Lagringens längd

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs efter att lagringens syfte har uppnåtts. När vi registrerar data för att tillhandahålla informationen på webbplatsen, är så fallet när respektive session har avslutats.

När vi sparar data i loggfiler är så fallet senast efter 30dagar. Någon längre lagring är inte möjlig. I detta fall raderas eller anonymiseras användarens IP-adresser så att någon koppling till den klient som öppnade webbplatsen inte längre är möjlig.

5. Möjlighet till att icke godkänna lagring eller kräva att uppgifterna raderas

Registreringen av data för att tillhandahålla informationen på webbplatsen och lagringen av data i loggfiler är nödvändig för att vi ska kunna driva våra Internetsidor. Användaren har ingen möjlighet att ha invändningar mot detta.

V. Användning av cookies

Förutom de data som anges ovan, använder vi cookies eller liknade tekniker som pixlar (härefter ”cookies”) som används på din dator när du använder och besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler eller bildfiler som t.ex. pixlar som sparas av din webbläsare på din enhet och sparar viss information. Nästa gång som du öppnar vår webbplats från samma enhet, skickas de data som sparas i cookien på så sätt antingen till vår webbplats (förstapartscookies) eller till en annan webbplats till vilken cookien är länkad (tredjepartscookies).

Du kan när som helst upphäva ditt medgivande till att vi använder icke nödvändiga cookies, genom att ändra dina cookie-inställningar med hjälp av knappen överst till höger på denna sida.

Vi skiljer mellan följande cookies när någon använder vår webbplats:

Nödvändiga cookies

Dessa cookies krävs för att använda vår webbplats och tillfälligt spara sessionsdata så att sidan visas korrekt. De innehåller funktioner utan vilka användaren inte kan använda vår webbplats som avsett.

Cookies för räckviddsmätning

Cookies för räckviddsmätning samlar information hur besökarna använder vår webbplats. Dessa cookies sparar inte någon information som möjliggör identifiering av användaren. Den insamlade informationen analyseras endast aggregerad och på så sätt i anonymiserad form.

Prestandacookies

Om du godkänner prestandacookies, raderas inte några cookies för räckviddsmätning utan förblir sparade med ändamålet att känna igen användare som kommer tillbaka. Vi utför även åtgärder för att förbättra våra enskilda sidor som t.ex. A/B-testning eller erbjuda viss information om vår webbplats funktioner, och där cookies även används för att identifiera återvändade besökare anonymt. I enstaka fall utför vi ytterligare mätningar där vi samlar in information om klickbeteende eller musrörelser hos enskilda användare via stickprovskontroller och i anonym form.

Du kan när som helst upphäva ditt medgivande till användning av prestandacookies genom att ändra dina cookie-inställningar.

Marknadsföringscookies

Vi använder marknadsföringscookies för att kontrollera hur vi lyckas med våra marknadsföringsåtgärder. Marknadsföringscookies kommer från externa marknadsföringsföretag (tredjepartscookies) och används för att samla in information om de webbplatser som användaren besöker för att skapa målgruppsanpassad reklam för respektive användare. Vi använder följande marknadsföringscookies:

 • LinkedIn marknadsföring
 • Facebook marknadsföring
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Vi använder tredjepartscookies, t.ex. för att länka vår webbplats till sociala medier som t.ex. LinkedIn och Twitter, och för att ge våra användare möjlighet att dela information direkt via LinkedIn eller Twitter.

Google Analytics

Om du lämnat ditt medgivande använder vi Google Analytics, en webbtjänst från Google Ireland Limited, på vår webbplats. Google Analytics använder sig av s.k. cookies, textfiler, som sparas på din dator och som möjliggör analys av hur du använder webbsidan. Den information om din användning av webbplatsen som skapas av cookien, överförs i normalt till en server hos Google i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas inom EU: s medlemsländer eller i de andra medlemsländerna som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen ut till en Google-server i USA och förkortas sedan där. Google använder denna information på uppdrag av webbplatsens operatör för att analysera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att erbjuda webbplatsägaren tjänster som är kopplade till hur webbplatsen och Internet används. Den IP-adress som din webbläsare överför i samband med Google Analytics, kombineras inte med några av Googles övriga uppgifter. Du kan förhindra att cookies sparas genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera att vissa av webbplatsens funktioner i såna fall kanske inte är fullt tillgängliga. Du kan även förhindra att Google samlar in data som genererats av dessa cookies och data relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles behandling av dessa data. I såna fall klickar du på följande länk och laddar ned och installerar Googles insticksprogram (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Du hittar mer information om användarvillkor och dataskydd på http://www.google.com/analytics/terms/de.html or at https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi vill även påtala att Google Analytics har utökats på denna webbplats via koden ”gat._anonymizeIp()” för att säkerställa att IP-adresserna samlas in i anonymiserad form (så kallad IP-maskning).

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet optimera användningen av vår webbplats. Med hjälp av den statistik som vi samlar in kan vi förbättra våra sidor och göra dem mer intressanta för dig som använder dem. I undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Google förbundit sig att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunder för användningen av Google Analytics är artikel 6 (1) första meningen, lit. f i GDPR.

Tredjepartsleverantörens information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt för dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, och dataskyddspolicy:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Om användaren endast har aktiverat nödvändiga cookies, kommer vi på Google Analytics endast använda dem för begränsad mätning av räckviden om cookiens runtime sätts till 0. På så sätt förblir inga cookies sparade efter att sessionen löpt ut, och någon identifiering efter flera sessioner är inte möjlig. Vi har normalt inaktiverat Google Analytics alla extra funktioner, som kan tillåta att Google använder uppgifterna för andra intressen eller produkter. Därför använder vi endast Google Analytics för den respektive behandlingen av vår statistiska information. Vi har även inaktiverat alla automatiska funktioner som ingår i tredjepartscookies (dubbelklick). Dessa aktiveras endast som tillval om användaren har lämnat sitt medgivande för användning av marknadsföringscookies.

Vi erbjuder användarna möjligheten att registrera sig på vår webbplats genom att ange sina personuppgifter. När någon har registrerat sig och lämnat sitt medgivande för användning av prestandacookies, sparar vi följande information med Google Analytics när användaren loggar in med hjälp av sitt lösenord:

 • Användarens land
 • Användarens kund-ID
 • Användarens produkttilldelning
 • Information om att användaren inte är någon intern personal

Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med användning av tekniskt nödvändiga cookies är art.6 stycke1 lit.f DSGVO.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med användning av cookies för analysändamål är art.6 stycke1 lit.a DSGVO om användaren uttryckligen godkänt detta.

Databehandlingens syfte

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies, är att göra det möjligt för användaren att använda webbplatsen. Vissa funktioner på våra webbsidor kan inte erbjudas om vi inte använder cookies. För detta måste webbläsaren även kunna kännas igen efter att användaren bytt sida.

De användaruppgifter som inhämtas via tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Analyscookies (prestandacookies, marknadsföringscookies och tredjepartscookies) används med syftet att förbättra kvaliteten på våra webbsidor och dess innehåll. De kan även användas för att skapa en profil över dina intressen och visa relevant reklam på andra webbplatser.

Lagringens längd, möjlighet till att icke godkänna lagring eller kräva att uppgifterna raderas

Cookies sparas på användarens dator och överförs till vår webbplats från den. På så sätt har du som användare även full kontroll över hur cookies används. Om du ändrar inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Du kan när som helst radera cookies som redan har sparats. Detta kan även utföras automatiskt.

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi erbjuder användarna möjligheten att registrera sig på vår webbplats genom att ange sina personuppgifter. När någon har registrerat sig och lämnat sitt medgivande för användning av prestandacookies, sparar vi följande information med Google Analytics när användaren loggar in med hjälp av sitt lösenord:

Förnamn

Efternamn

E-post

Telefon

Företagsinformation

Vi sparar även följande uppgifter vid den tidpunkt när registreringen sker.

(1) Information om webbläsartypen och den version som används

(2) Användarens operativsystem

(3) Användarens IP-adress

(4) Datum och tid för åtkomst

(5) Webbsidor från vilka användarens system kommer till vår webbplats

(6) Webbsidor som öppnas av användarens system via vår webbplats.

2. Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är art.6 stycke1 lit.a DSGVO om användaren uttryckligen godkänt detta.

Om registreringen är avsedd för att uppfylla ett avtal där användaren är en avtalspart, eller för att utföra avtalsförpliktelser, utgör art.6 stycke1 lit.b DSGVO den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter.

3. Databehandlingens syfte

Användaren måste registrera sig för att uppfylla ett avtal med användaren eller för att utföra avtalsförpliktelser.

Vi använder vi även dina uppgifter för att kunna erbjuda passande produkter och tjänster som skulle kunna vara intressanta för dig, om du godkänt detta vid den särskilda förfrågan som du fick när du registrerade dig. Alternativt kan du när som helst avregistrera dig om du inte längre vill få sådan information. Du kan inaktivera dessa tjänster genom att du klickar på ”Avregistrera”. Om du härefter vill fortsätta att få utskick från Kuehne + Nagel, återställer du din prenumeration. Sedan kan du du när som helst avregistrera dig genom att du klickar på ”Avregistrera”.

4. Lagringens längd

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs efter att lagringens syfte har uppnåtts.

Detta är sedan fallet under registreringen för att slutföra ett avtal eller för att utföra avtalsförpliktelser, om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla avtalet. Det kan vara nödvändigt att spara avtalspartnerns personuppgifter även efter att ett avtal slutförts, t.ex. för att efterleva avtalsenliga eller juridiska skyldigheter.

Personuppgifterna från ditt konto sparas så länge som detta krävs för det ändamål som uppgifterna samlades in eller behandlades på något annat sätt. Annars gäller respektive lagstadgade krav på lagring.

I annat fall gäller: Om du inte har använt ditt konto under mer än 365 dagar, använder vi din e‑postadress för att meddela dig att vi har raderat ditt konto.

5. Möjlighet till att icke godkänna lagring eller kräva att uppgifterna raderas

Du som användare kan när som helst radera ditt konto. Du kan när som helst ändra de uppgifter som du har sparat.

Om uppgifterna behövs för att slutföra ett avtal eller för att utföra avtalsförpliktelser, är det endast möjligt att radera uppgifterna i förtid om inte avtalsenliga eller juridiska skyldigheter förhindrar detta.

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för att upprätta kontakter på elektronisk väg. Om en användare använder sig av denna möjlighet, överförs och sparas de uppgifter som angetts i inmatningsfönstret hos oss. Dessa uppgifter är:

(1) Förnamn

(2) Efternamn

(3) Företagsnamn

(4) Land

(5) E-post

Avseende behandlingen av uppgifter, lämnas en referens till denna dataskyddspolicy under överföringsproceduren.

Dina uppgifter kan behandlas för marknadsföringsändamål, dock endast om du godkänt detta.

Dina uppgifter överförs inte till tredjepart. Dina uppgifter används endast för behandlingen av konversationer och för marknadsföringsändamål, om du uttryckligen godkänt detta.
 

2. Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är art.6 stycke1 lit.a DSGVO om användaren uttryckligen godkänt detta.

Art.6 stycke1 lit.f DSGVO utgör den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas. Om e-postkontakten har som syfte att teckna ett avtal, utgör art.6 stycke1 lit.b DSGVO den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna.

3. Databehandlingens syfte

Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsfönstret är endast avsedda för att vi ska kunna behandla kontaktförfrågan. Även om du kontaktar oss via e-post har vi här ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter. Dina uppgifter överförs inte till tredjepart. Dina uppgifter används endast för behandlingen av konversationer och för marknadsföringsändamål, om du uttryckligen godkänt detta.

Dina uppgifter används endast för andra ändamål än de som anges (t.ex. för marknadsföringsändamål) om du uttryckligen godkänt detta.

De övriga personuppgifter som behandlas medan formuläret skickas, är avsedda att förhindra att kontaktformuläret missbrukas och att säkerställa säkerheten hos våra informationstekniska system.

4. Lagringens längd

Uppgifterna raderas så snart som användaren upphävt sitt medgivande eller när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det syfte som de samlades in för. För de personuppgifter från kontaktformulärets inmatningsfönster och från de som skickas via e-post, är detta sedan fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen anses som avslutad när man utifrån faktiska förhållanden kan anta att den aktuella förfrågan har blivit besvarad.

5. Möjlighet till att icke godkänna lagring eller kräva att uppgifterna raderas

Användaren kan när som helst upphäva sitt medgivande till att vi behandlar dennes personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post, kan han/hon när som helst neka oss möjligheten att spara han/hennes personuppgifter. I sådana fall kan vi inte fortsätta konversationen.

Var god meddela oss att du upphäver ditt medgivande till att vi sparar dina uppgifter via den länk som vi tillhandahåller via punkt IX.

I såna fall raderar vi alla personuppgifter som vi sparat inom ramen för din kontaktförfrågan.

VIII. Databehandling för att skapa en profil i Kuehne + Nagel Talent Community

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Du kan skapa en profil på Kuehne+Nagel-karriärsidan hos Kuehne-Nagel Talent Community på olika sätt:

(1) Registrera dig och ladda upp dina uppgifter och information hos (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

(2) Använda ChatBot som en kommunikationskanal.

(3) Prenumerera på ett automatiskt genererat meddelande om lediga tjänster som informerar dig om aktuella lediga tjänster hos Kuehne + Nagel-koncernen.

2. Databehandlingens syfte

När du registrerar dig hos Kuehne + Nagel Talent Community kan du skapa en profil, som även finns tillgänglig hos de av Kuehne + Nagels dotterbolag där du inte aktivt sökt någon tjänst via en sökfunktion, både före och efter ansökningsprocessen.

Registreringen är frivillig och beror på den respektive ansökningsprocessen.

3. Databehandlingens rättsliga grund

Den rättsliga grunden för att spara din profil utan någon konkret ansökan för en viss tjänst och överföringen av din profil till koncernens dotterbolag är ditt medgivande enl. art. 6 (1) lit. a) DSGVO.

 

4. Tid under vilken vi sparar dina uppgifter

Ditt medgivande är giltigt tills din profil raderas kan när som helst upphävas med omedelbar verkan. Om du upphäver ditt medgivande, ser Kuehne + Nagel till att dotterbolagen inte längre har åtkomst till dina ansökningsuppgifter.

Om du inte redan har upphävt ditt medgivande vid ett tidigare tillfälle, raderas din profil senast tre år efter att du senast var aktiv.

IX. De berörda personernas rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du en berörd person enligt DSGVO och du har följande rättigheter gentemot den som ansvarar för databehandlingen.

Du kan när som helst rapportera brott mot dataskyddsförordningen till https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1. Rätt till information

Vår ansvarige kan ge dig information om vi behandlar personuppgifter som berör dig.

Om vi behandlar sådana personuppgifter kan du begära att få följande information av vår ansvarige:

(1) det syfte med vilket personuppgifterna behandlas;

(2) vilka kategorier av personuppgifter som behandlas;

(3) mottagarna eller de kategorier av mottagare, till vilka de berörda personuppgifterna har överförts eller ännu överförs;

(4) den tid som vi planerar att spara de berörda personuppgifterna, eller kriterier för hur lagringstiden fastställs om någon konkret tidsangivelse ännu inte är möjlig;

(5) kännedom om möjligheten till att korrigera eller radera de berörda personuppgifterna, rätten att begränsa behandlingen via den ansvarige eller möjligheten att neka oss att behandla dina personuppgifter;

(6) möjligheten att lämna klagomål hos respektive ansvariga myndighet;

(7) få all tillgänglig information om varifrån uppgifterna härrör om personuppgifterna inte samlas in via den berörda personen;

(8) om det finns några automatiska beslutprocesser inklusive profilering enligt art.22 stycke1 och 4 DSGVO och - åtminstone i dessa fall - om det finns någon tydlig information om de logiska system som tillämpas samt omfattningen och den önskade effekten för den berörda personen av denna behandling.

Du har rätt att få information om de berörda personuppgifterna har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att få information om de ändamålsenliga garantierna enligt art.46 DSGVO i samband med överföringen.

2. Rätten att korrigera uppgifter

Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade och/eller uppdaterade av den ansvarige, om de personuppgifter som vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga. Vår ansvarige måste korrigera uppgifterna utan dröjsmål.

3. Rätten till att begränsa behandlingen

Under följande förutsättningar kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina berörda personuppgifter:

(1) när du bestrider att de berörda personuppgifterna är korrekta, och vår ansvarige under samma tid har möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

(2) denna behandling sker på ett otillåtet sätt och du inte tillåter att dina personuppgifter raderas, utan istället kräver att vi begränsar hur vi använder dina personuppgifter;

(3) vår ansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syfte, även om du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk, eller

(4) om du har lämnat in invändningar mot behandlingen i enlighet med art.21 stycke1 DSGVO och det ännu inte har fastställts om den ansvariges skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av dina berörda personuppgifter har begränsats, får dessa uppgifter endast behandlas om du godkänner detta - bortsett från att du kan spara dem - eller för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk, för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller på grund av ett särskilt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats enligt de ovannämnda förutsättningarna, får du ett meddelande om detta av vår ansvarige innan begränsningen upphävs.

4. Rätten att radera uppgifter

a) Skyldighet att radera uppgifter

Du kan begära att vår ansvarige utan dröjsmål raderar de berörda personuppgifterna, och den ansvarige är skyldig att radera dessa uppgifter utan dröjsmål om något av följande förhållanden föreligger:

(1) Dina personuppgifter behövs inte längre för det syfte för vilket de inhämtats eller behandlats på annat sätt.

(2) Du drar tillbaka det medgivande som låg till grund för behandlingen enligt art.6 stycke1 lit.a eller art.9 stycke2 lit.a DSGVO, och det saknas någon annan rättslig grund för att behanda dina uppgifter.

(3) Du begär att vi slutar behandla dina personuppgifter enligt art.21 stycke1 DSGVO och det inte föreligger några berättigade skäl för behandlingen, eller du begär att vi slutar behandla dina personuppgifter enligt art.21 stycke2 DSGVO.

(4) Dina berörda personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt.

(5) De berörda personuppgifterna måste raderas för att uppfylla juridiska skyldigheter i enlighet med unionsrätten eller någon av medlemsstaternas rätt, under vilka vår ansvarige lyder.

(6) Dina berörda personuppgifter har samlats in inom ramen för de tjänster som erbjuds av ett informationsföretag i enlighet med art.8 stycke1 DSGVO.

b) Information till tredjepart

Om vår ansvarige har publicerat de berörda personuppgifterna och denna är skyldig att radera dem enligt art. 17 stycke1 DSGVO, vidtar han/hon lämpliga åtgärder, även tekniska åtgärder, för att informera de personer som ansvarar för databehandlingen av personuppgifterna, att du som berörd person har begärt att alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller replikat av dessa personuppgifter ska raderas.

c) Undantag

Det föreligger ingen rätt till radering om behandlingen måste utföras för att:

(1) för att utöva rätten till åsiktsfrihet och information;

(2) för att uppfylla en juridisk skyldighet i enlighet med unionsrätten eller någon av medlemsstaternas rätt, under vilka vår ansvarige lyder som kräver att behandlingen fullföljs, eller för att fullfölja ett åtgandade som har ett särskilt allmänintresse eller på grund av myndighetsutövning som delegerats till den ansvarige;

(3) på grund av skäl med ett särskilt allmänintresse inom området folkhälsa enligt art.9 stycke2 lit.h och i art.9 stycke3 DSGVO;

(4) för arkivändamål som har ett särskilt allmänintresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statiska ändamål enligt art.89 stycke1 DSGVO, samt under förutsättning att den rätt som nämns under avsnitt a) gör det omöjligt eller kraftigt försämrar möjligheterna till att målen med denna behandling förverkligas eller

(5) för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

5. Rätten till information

Om du meddelat vår ansvarige att du vill utnyttja din rätt att korrigera, radera eller begränsa behandlingen, är denna skyldig att meddela alla mottagare som tagit del av dina berörda personuppgifter, respektive korrigering eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller om detta skulle medföra ett orimligt omfattande arbete.

Du har rätt att få information om vilka dessa mottagare är av vår ansvarige.

6. Rätten till data som går att överföra

Du har rätt att få dina berörda personuppgifter som du tillhandahållit till vår ansvarige i ett strukturerat, kompatibelt format som går att läsa maskinellt. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan att vår ansvarige som tillhandahållit dessa personuppgifter får hindra detta om:

(1) behandlingen baseras på ett medgivande enligt art.6 stycke1 lit.a DSGVO eller art.9 stycke2 lit.a DSGVO eller på ett avtal enligt art.6 stycke1 lit.b DSGVO och

(2) behandlingen utförs med hjälp av en automatiserad procedur.

När du utnyttjar denna rätt har du dessutom rätt till att få dina berörda personuppgifter överförda direkt från en ansvarig person till en annan ansvarig person om detta är tekniskt möjligt. Andra personers fri- och rättigheter får dock inte inskränkas på grund av detta.

Rätten till data som går att överföra gäller inte för en behandling av personuppgifter som krävs för att utföra ett åtagande som har ett särskilt allmänintresse eller sker via myndighetsutövning som delegerats till vår ansvarige.

7. Rätten att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter

Du har när som helst rätt att begära att vi slutar att behandla dina berörda personuppgifter som sker enligt art.6 stycke1 lit.e eller f DSGVO på grund av personliga skäl; detta gäller även för profilering som utförs i enlighet med någon av dessa bestämmelser.

Därefter behandlar vår ansvarige inte längre de aktuella personuppgifterna, om denne inte kan styrka tungt vägande berättigade skäl för den fortsatta behandlingen som väger tyngre än dina intressen, fri- och rättigheter eller om behandlingen sker för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Om dina berörda personuppgifter behandlas för att distribuera direktreklam har du rätt att när som helst begära att vi slutar behandla dina personuppgifter för att distribuera liknande reklam; detta gäller även för profilering, om denna används i samband med distribution av direktreklam.

Om du begär att vi slutar behandla dina personuppgifter för att distribuera direktreklam, slutar vi att använda dina personuppgifter för detta ändamål.

I samband med att du använder tjänster från ett informationsföretag - oavsett direktiv 2002/58/EG - kan du utöva din rätt att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter via en automatisk procedur, som baseras på tekniska specifikationer.

8. Rätten till att upphäva ett medgivande som avser dataskydd

Du har när som helst rätt att upphäva ett medgivande som avser dataskydd. Den legala statusen på den behandling som utförs fram tills du upphäver ditt medgivande, påverkas inte av detta.

9. Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

Du har rätt till att inte bli föremål för några beslut via automatiserad behandling inklusive profilering som medför rättsliga följder för dig eller påverkar dig påtagligt på något liknande sätt. Detta gäller inte om detta beslut:

(1) krävs för att teckna eller fullfölja ett avtal mellan dig och den ansvarige,

(2) om detta tillåts på grund av unionens eller någon av medlemsstaternas föreskrifter, under vilka vår ansvarige lyder och dessa föreskrifter innehåller lämpliga åtgärder för att tillvarata dina fri- och rättigheter samt dina berättigade intressen eller

(3) detta sker med ditt uttryckliga medgivande.

Dessa beslut får dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt art.9 stycke1 DSGVO, om inte art.9 stycke2 lit.a eller g gäller och lämpliga åtgärder vidtagits för att skydda dina fri- och rättigheter samt dina berättigade intressen.

Avseende de fall som nämns i (1) och (3), vidtar den ansvarige lämpliga åtgärder för att tillvarata dina fri- och rättigheter samt dina berättigade intressen, som minst omfattas av rätten till att en person som lyder under den ansvarige får ingripa, att få framföra sina egna ståndpunkter samt bestrida beslutet.

10. Rätten att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Oberoende av andra administrativa eller rättsliga prövningar har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, har din arbetsplats eller den plats där den aktuella överträdelsen inträffade, om du anser att den aktuella behandlingen av dina personuppgifter strider mot DSGVO.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet skickades, meddelar den klagande om hur klagomålet hanteras och vad klagomålet resulterar i, inklusive möjligheten till att få en rättslig prövning enligt art.78 DSGVO.

X. Rapportera brott mot dataskyddsförordningen

Du kan när som helst rapportera brott mot dataskyddsförordningen till privacy@kuehne-nagel.com.

Brott mot dataskyddsförordningen betyder en överträdelse mot den säkerhet som medför oavsiktlig eller otillbörlig förstörelse, förlust, ändringar, icke godkänd publicering eller obehörig åtkomst till personuppgifter som sparas eller behandlas på annat sätt av Kuehne + Nagel eller tredjepart som delegerats till att utföra detta.

XI. Omyndiga personer

Personer under 18 år får inte överföra några personuppgifter till oss om inte deras vårdnadshavare har godkänt detta. Enligt art. 8 DSGVO får ungdomar upp till 16 år endast lämna sådana medgivanden om deras vårdnadshavare har godkänt detta. Vi inhämtar och behandlar inte medvetet personuppgifter från omyndiga personer.

XII. Aktualitet och giltighet för denna dataskyddsdeklaration

Kuehne + Nagel förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i denna dataskyddsdeklaration. Därför rekommenderar vi att du regelbundet läser innehållet i denna dataskyddsdeklaration.

Status februari 2020