Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Zverejňovač príspevkov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je jedným z dôležitých aspektov spoločnosti Kuehne + Nagel. Vaša dôvera je našou najvyššou prioritou. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame preto vždy dôverne a v súlade so zákonnými predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov ako aj týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Toto vyhlásenie stanovuje spôsob, ako spoločnosť Kuehne + Nagel zaobchádza sosobnými údajmi na internete, ktoré informácie o používateľoch webových stránok spoločnosti Kuehne + Nagel sú zaznamenávané a vyhodnocované a ako sa tieto informácie používajú, sprístupňujú alebo inak spracovávajú. Okrem toho popisuje, ako sa v našich aplikáciách môžu používať súbory cookies a iné technológie.

Po spustení našej webovej stránky budete informovaní o používaní súborov cookies. V tomto procese sa tiež bude odkazovať na tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so získavaním a využívaním Vašich osobných údajov tak, ako to je popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Taktiež informujeme, že spoločnosť Kuehne + Nagel môže na základe vlastného uváženia tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne meniť a aktualizovať. V takom prípade zverejníme aktualizované verzie týchto Zásad ochrany osobných údajov na tejto a ďalších relevantných webových stránkach. Prepracované vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí len pre údaje, ktoré boli získané po dátume jeho nadobudnutia účinnosti. Odporúčame, aby ste na tejto stránke pravidelne kontrolovali aktuálne informácie týkajúce sa našich stratégií ochrany údajov. Vaše ďalšie používanie našich služieb po stanovení zmien vyhlásenia o ochrane osobných údajov znamená, že ste tieto zmeny prijali.

Toto vyhlásenie platí ďalej pre webové stránky spoločnosti Kuehne + Nagel, ktoré odkazujú na toto vyhlásenie. Neplatí pre webové stránky spoločnosti Kuehne + Nagel, pre ktoré platia vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

I. Meno a priezvisko zodpovedného zástupcu

Zodpovedný zástupca v zmysle všeobecného nariadenia oochrane údajov a iných národných zákonov o ochrane údajov členských krajín ako aj ostatných ustanovení o ochrane údajov je spoločnosť:

Kuehne + Nagel s.r.o.

Vajnorska100/B

Polus Tower 2
831 04 Bratislava

Tel.: +421-918-222-529/589

E-mail: privacy-slovakia@kuehne-nagel.com

 

II. Meno a priezvisko pracovníka zodpovedného za ochranu údajov

Pracovník zodpovedný za ochranu údajov zodpovedného zástupcu je k dispozícii na nasledujúcej kontaktnej adrese:

Kuehne + Nagel s.r.o.

Vajnorska100/B

Polus Tower 2
831 04 Bratislava

Tel.: +421-918-222-529/589

E-mail: privacy-slovakia@kuehne-nagel.com

 

III. Všeobecné informácie o spracovaní dát

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje používame tak, ako to je popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, aby sme Vám sprístupnili naše služby, aby sme reagovali na Vaše požiadavky a pokiaľ to umožňujú alebo vyžadujú právne predpisy alebo pre podporu pri právnych alebo trestnoprávnych vyšetreniach. Môžeme prostredníctvom tejto webovej stránky zhromaždené údaje ďalej anonymizovať a agregovať pre štatistické účely, s cieľom rozšíriť naše výrobné portfólio a zlepšiť naše služby.

2. S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať alebo iným spôsobom postúpiť na naše prepojené podniky alebo našim dôveryhodným obchodným partnerom, ktorí poskytujú služby v našom mene, napr. technickú podporu, s cieľom posúdiť užitočnosť tejto webovej stránky na marketingové účely alebo iné druhy poskytovania služieb. Aby sme zabezpečili, že osobné údaje budú spracovávané na základe našich pokynov a v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a inými opatreniami týkajúcich sa utajenia a bezpečnosti máme s týmito stranami uzatvorené zmluvy.

Vaše osobné údaje poskytneme len tým partnerom a iným tretím stranám, pokiaľ to je nevyhnutné pre poskytnutie služieb, o ktoré ste požiadali alebo ktoré ste autorizovali, aby sme chránili Vaše a naše práva, majetok alebo bezpečnosť, alebo ak na základe platných právnych predpisov alebo iných úradných predpisov sú tieto povinné, alebo ak toto sprístupnenie je nevyhnutné na podporu pri právnych alebo trestnoprávnych vyšetreniach alebo súdnych konaniach.

Upozorňujeme, že skupina Kuehne + Nagel ako aj úrady, zákazníci a dodávatelia, ktorým smieme poskytnúť Vaše osobné údaje, sa môžu prípadne nachádzať mimo Vašej domovskej krajiny, možno dokonca aj v krajinách, ktorých zákony o ochrane údajov sa môžu líšiť od zákonov v krajine, v ktorej sa nachádzate. V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby boli prijaté vhodné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov uplatnením vhodných právnych mechanizmov, napr. štandardných zmluvných doložiek EÚ. Kópia štandardnej zmluvnej doložky EÚ sa nachádza na internetovej stránke:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Právny základ pre spracovávanie osobných údajov

Pokiaľ získame pre spracovávanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby, slúži článok 6 odsek1 písmenoa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR) ako právny základ pre spracovanie osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvná strana je dotknutá osoba, článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR slúži ako právny základ. To platí aj pre spracovateľské operácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predzmluvných opatrení.

V rozsahu, v ktorom je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá podlieha nášmu podniku, článok 6 odsek 1 písmeno c GDPR slúži ako právny základ.

V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, článok 6 odsek 1 písmeno d GDPR slúži ako právny základ.

Ak je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávnených záujmov nášho podniku alebo tretej strany a záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia záujmy prvej skupiny, tak článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR slúži pre spracovanie ako právny základ.

4. Vymazanie údajov a lehoty uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, ako náhle sa pominie účel uchovávania. Uchovávanie sa môže realizovať v takom prípade potom, keď to predpokladá európsky alebo národný zákonodarca vlegislatívnych nariadeniach Európskej únie, zákonoch alebo iných predpisoch, ktorým podlieha zodpovedný zástupca. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa vykoná aj vtedy, keď uplynie lehota pre ich uchovávania, ktorá je predpísaná uvedenými normami, s výnimkou ak existuje potreba pre ďalšie uchovávanie údajov nevyhnutných pre uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

IV. Poskytnutie webovej stránky a vytvorenie súborov denníka (Logfiles)

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zaznamená náš systém automaticky údaje a informácie z počítačového systém volajúceho počítača.

Pritom sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

(1) Informácie o type prehliadača a použitá verzia

(2) Operačný systém používateľa

(3) IP adresa používateľa

(4) Dátum a čas prístupu

(5) Webové stránky, z ktorých systém používateľa pristupuje na našu internetovú stránku

(6) Webové stránky, ktoré boli vyvolané systémom používateľa cez našu webovú stránku

Údaje sa taktiež ukladajú v súboroch denníka nášho systému. Uchovávanie týchto údajov spoločne s inými osobnými údajmi používateľa sa nevykonáva.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a súborov denníka je článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Dočasné uchovávanie IP adresy systémom je nevyhnutné, aby sa umožnilo vydanie webovej stránky na počítač používateľa. Za týmto účelom musí IP adresa používateľa zostať uložená na dobu trvania relácie.

Uchovávanie do súborov denníka sa realizuje za tým účelom, aby bola zaistená funkčnosť webovej stránky. Okrem toho nám údaje slúžia na optimalizáciu webovej stránky a pre zaistenie bezpečnosti nášho informačného systému. Vyhodnotenie údajov na marketingové účely sa v tomto kontexte nerealizuje.

V týchto súvislostiach je našim oprávneným záujmom spracovávanie údajov podľa článku 6 odsek 1 písmeno f GDPR.

4. Doba uchovávania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich získavania. V prípade získavania údajov na poskytnutie webovej stránky je to prípad, keď je ukončená príslušná relácia.

V prípade uchovávania údajov v súboroch denníka je tomu tak po uplynutí najneskôr 30dní. Ďalšie uchovávanie presahujúce tento rámec je možné. V tomto prípade sa IP adresy používateľov vymažú alebo sa skreslia, takže priradenie vyvolávajúceho klienta už nie je možné.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Získavanie údajov pre poskytnutie webovej stránky a uchovávanie údajov v súboroch denníka je pre prevádzku internetovej stránky nevyhnutne potrebné. Zo strany používateľa následne neexistuje žiadna možnosť podania námietky.

V. Používanie súborov cookies

a) Popis a rozsah spracovania údajov

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní a návšteve našich webových stránok na vašom počítači používajú súbory cookies alebo podobné technológie, napríklad pixely (ďalej len „súbory cookies“). Cookies sú malé textové súbory alebo obrázkové súbory, ako sú pixely, ktoré ukladá váš prehliadač na vašom koncovom zariadení v rámci ukladania určitých informácií. Pri ďalšom spustení našej webovej stránky z toho istého koncového zariadenia sa údaje uložené v súboroch cookies následne odošlú späť na našu webovú stránku („cookies prvých strán“) alebo na inú webovú stránku, na ktorú je cookie prepojená („cookies tretích strán“).

Na základe uložených a vrátených informácií príslušná webová stránka rozoznáva, že ste túto webovú stránku už predtým načítali a navštívili pomocou prehliadača koncového zariadenia. Tieto informácie používame, aby sme mohli navrhnúť a zobraziť webovú stránku optimálnym spôsobom podľa vašich preferencií. Pri tomto procese bude identifikovaný iba súbor cookie vo vašom počítači. Akékoľvek ďalšie uloženie osobných údajov sa uskutoční iba na základe vášho výslovného súhlasu alebo, ak je to nevyhnutne potrebné, aby sa umožnilo príslušné použitie ponúkanej služby, ku ktorej máte prístup.

S použitím nepodstatných cookies môžete kedykoľvek nesúhlasiť stlačením tlačidla na pravej strane v hornej časti tejto stránky a vhodnou úpravou nastavení cookies.

Pri používaní našej webovej stránky rozlišujeme nasledujúce súbory cookies:

Nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú potrebné na fungovanie webovej stránky a dočasné ukladanie údajov relácie, aby sa stránka zobrazila správne. Obsahujú funkcie, bez ktorých používateľ nemôže používať naše stránky podľa zámeru.

Cookies na meranie dosahu

Cookies, ktoré sa používajú na meranie dosahu webových stránok, získavajú informácie o
spôsobe, akým sa naša webová stránka používa. Tieto cookies neobsahujú žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľa. Zhromaždené informácie sú výlučne agregované a tým analyzované v anonymnej forme.

Výkonné súbory cookies

Prijatím výkonnostných cookies sa cookies na meranie dosahu znova neodstránia, ale zostanú uložené za účelom rozpoznania vracajúcich sa používateľov. Okrem toho vykonávame opatrenia na zlepšenie jednotlivých stránok, ako napríklad testovanie AB alebo ponúkanie určitých informácií o funkciách našich webových stránok, počas ktorých sú tiež cookies nastavené tak, aby mohli anonymne identifikovať vracajúcich sa používateľov. V ojedinelých prípadoch vykonávame ďalšie merania, ktoré zhromažďujú správanie klikania alebo pohyby myši jednotlivých používateľov v náhodných vzorkách a v anonymnej forme.

Použitie výkonnostných cookies môžete kedykoľvek namietať pomocou príslušných úprav nastavení súborov cookies.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame na kontrolu úspechu našich marketingových aktivít. Marketingové cookies pochádzajú od externých reklamných spoločností (cookies tretích strán) a používajú sa na zhromažďovanie informácií o webových stránkach navštívených používateľom s cieľom generovať reklamu špecifickú pre cieľovú skupinu. Používame nasledujúce marketingové cookies:

 • LinkedIn reklama
 • Facebook reklama
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Používame cookies tretích strán, napr. na prepojenie našej stránky so sociálnymi sieťami, ako sú napríklad LinkedIn a Twitter, a aby sme našim používateľom poskytli možnosť zdieľať niečo priamo cez LinkedIn alebo Twitter.

Google Analytics

Ak ste vyjadrili svoj súhlas, na tejto webovej stránke sa použije služba Google Analytics, webová analytická služba Google Ireland Limited. Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania vašich webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam. Ak je na tomto webovom serveri aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa sa však vopred skráti vo vnútri členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch podľa Zmluvy o Európskej hospodárskej zóne. Úplná adresa IP sa bude prenášať iba vo výnimočných prípadoch na server spoločnosti Google v USA a bude tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky s cieľom analyzovať vaše využívanie webovej stránky, zostavovať správy o činnostiach webovej stránky a vykonávať ďalšie služby pre prevádzkovateľa webovej stránky, ktoré súvisia s využívaním webovej stránky a používaním internetu. Adresa IP, ktorú váš prehliadač prenáša v kontexte služby Google Analytics, sa nebude kombinovať s inými údajmi spoločnosti Google. Uložením cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača; Upozorňujeme však, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súborom cookie týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej adresy IP), ktoré sa majú prenášať do spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že program Google Analytics bol na tejto webovej stránke rozšírený o kód „gat._anonymizeIp ()“, aby sa zabezpečilo anonymizované zhromažďovanie adries IP (tzv. maskovanie adries IP).

Používame službu Google Analytics, aby sme mohli analyzovať a pravidelne zlepšovať používanie našej webovej stránky. Prostredníctvom zhromaždených štatistík môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Na účely výnimiek, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, spoločnosť Google súhlasila so svojím podriadením sa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom používania služby Google Analytics je čl. 6 (1) veta 1, písmeno f) GDPR.

Informácie o poskytovateľovi tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky používania:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad ochrany osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ak používateľ aktivoval iba nevyhnutné súbory cookies, my v službe Google Analytics ich použijeme iba na obmedzené meranie dosahu, keď je prevádzková doba súboru cookie nastavená na 0. Týmto spôsobom nezostanú po ukončení relácie uložené žiadne cookies a nie je možné rozpoznávať viac relácií. Vo všeobecnosti máme deaktivované všetky ďalšie funkcie služby Google Analytics, ktoré spoločnosti Google umožňujú používať údaje v rámci iných záujmov alebo produktov. Používame preto Google Analytics výlučne na zadané spracovanie našich štatistických údajov. Taktiež sme deaktivovali všetky automaticky integrované súbory cookies tretích strán (Doubleclick). Tieto sú aktivované iba voliteľne, ak bol získaný súhlas od používateľa na používanie marketingových cookies.

Používateľom ponúkame možnosť zaregistrovať sa na našich webových stránkach zadaním osobných údajov. Ak bola vykonaná registrácia a bol udelený súhlas na používanie výkonnostných súborov cookies, uložíme nasledujúce informácie do služby Google Analytics, ak sa používateľ aktívne prihlási pomocou svojho hesla:

 • Krajina používateľa
 • Zákaznícke ID používateľa
 • Priradenie produktu používateľom
 • Informácie o tom, že používateľ nie je interným zamestnancom

b) Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov pri používaní technicky nevyhnutných súborov cookies je článok6 odsek1 písmenofGDPR.

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov pri používaní súborov cookies pre analytické účely je pri predložení príslušného súhlasu používateľa článok6 odsek1 písmenoaGDPR.

c) Účel spracovania údajov

Účelom používania technicky nevyhnutných súborov cookies je umožniť využívanie webových stránok pre používateľa. Bez používania súborov cookies nemôžeme poskytnúť niektoré funkcie našich webových stránok. Pre tieto je nevyhnutné, aby bol prehliadač opäť rozpoznaný aj po zmene stránky.

Údaje používateľa, ktoré sa získavajú technicky nevyhnutnými súbormi cookies, nie sú používané pre vytváranie profilov používateľov.

Analytické súbory cookies (výkonnostné cookies, marketingové cookies a cookies tretích strán) sa používajú na zlepšenie kvality našej webovej stránky a jej obsahu. Analytickými súbormi cookies zistíme, ako sa používa webová stránka a my tak môžeme neustále optimalizovať našu ponuku. Môžu byť tiež použité za účelom vytvorenia profilu Vašich záujmov a zobrazovania relevantnej reklamy na iných webových stránkach.

d) Doba uchovávania, možnosť podania námietky a odstránenia

Súbory cookies sa ukladajú na počítači používateľa a odtiaľ sú prenášané na našu stránku. Preto máte ako používateľ tiež úplnú kontrolu nad používaním súborov cookies. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete vypnúť alebo obmedziť prenos súborov cookies. Už uložené súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať. To sa môže tiež uskutočniť automaticky.

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Na našej webovej stránke ponúkame používateľom možnosť sa zaregistrovať, s uvedením osobných údajov. Údaje sa pritom zadávajú do vstupnej masky asú nám adresované a u nás uložené. V rámci registračného procesu sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

Krstné meno

Priezvisko

E-mail

Telefón

Informácie o podniku

K dátumu registrácie sa okrem toho uchovávajú nasledujúce údaje:

(1) Informácie o type prehliadača a použitá verzia

(2) Operačný systém používateľa

(3) IP adresa používateľa

(4) Dátum a čas prístupu

(5) Webové stránky, z ktorých systém používateľa pristupuje na našu internetovú stránku

(6) Webové stránky, ktoré boli vyvolané systémom používateľa cez našu webovú stránku

2. Právny základ pre spracovávanie údajov

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov je pri predložení príslušného súhlasu používateľa článok6 odsek1 písmenoaGDPR.

Ak registrácia slúži pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ alebo slúži na realizáciu predzmluvných opatrení, tak je dodatočným právnym základom pre spracovávanie údajov článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR.

3. Účel spracovávanie údajov

Registrácia používateľa je pre plnenie zmluvy s používateľom alebo na realizáciu predzmluvných opatrení nevyhnutná.

Váš výhradný súhlas ktorý si vyžiadame špeciálne pre uvedené účely registrácie aVašej možnosti kedykoľvek sa zase odhlásiť, využívame Vaše údaje aj na to, aby sme Vám ponúkli tie, ktoré naše produkty a služby, ktoré by pre Vás mohli byť zaujímavé. Tieto služby môžete deaktivovať tým spôsobom, že kliknete na „Odhlásenie“. Ak budete po uplynutí tejto doby požadovať ďalšiu korešpondenciu od spoločnosti Kuehne + Nagel, obnovte zase Váš odber a potom môžete opakovane kliknúť na „Odhlásenie“, ak sa chcete odhlásiť.

4. Doba uchovávania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich získavania.

Toto je pre plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, počas procesu registrácie, ten prípad, keď údaje pre plnenie zmluvy viac už nie sú potrebné. Dokonca aj po uzatvorení zmluvy môže byť potrebné uchovávanie osobných údajov zmluvného partnera, aby sa splnili zmluvné alebo zákonné povinnosti,

Osobné údaje z Vášho účtu budú uložené tak dlho kým to bude pre účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, nevyhnutné. Iné platí, pokiaľ podliehame zákonnej dobe archivácie.

V opačnom prípade platí: Pokiaľ ste Váš účet nevyužívali dlhšie ako 365 dní, použijeme Váš e-mail, aby sme Vám oznámili, že Váš účet bude vymazaný.

5. Možnosť podania námietky a odstránenia

Ako používateľ máte kedykoľvek možnosť zrušiť registráciu. Údaje uložené o Vás môžete kedykoľvek zmeniť.

Ak sú údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, je predčasné vymazanie údajov možné len vtedy, pokiaľ vymazaniu nebránia zmluvné alebo zákonné povinnosti.

VII. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete použiť pre elektronické nadviazanie kontaktu. Ak si používateľ vyberie túto možnosť, tak údaje zadané vo vstupnej maske budú odoslané nám a u nás uložené. K týmto údajom patria:

(1) Krstné meno

(2) Priezvisko

(3) Názov spoločnosti

(4) Krajina

(5) E-mail

Pokiaľ ide o spracovanie údajov, v postupe prenosu sa uvedie odkaz na tieto Zásady ochrany osobných údajov. Vaše údaje sa budú na reklamné účely spracovávať zatiaľ iba s vašim súhlasom.

Ak je v ponuke nadviazanie kontaktu prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy, budú v takomto prípade e-mailom zaslané osobné údaje používateľa uložené.

Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie rozhovoru a v prípade, že s tým výslovne súhlasíte, na reklamné účely.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov je pri predložení príslušného súhlasu používateľa článok6 odsek1 písmenoaGDPR.

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov, ktoré budú odoslané v rámci zasielaného e-mailu je článok6 odsek1 písmenofGDPR. Ak je e-mailový kontakt orientovaný na uzatvorenie zmluvy, tak je dodatočným právnym základom pre spracovávanie článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky je výlučne určené na spracovanie nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu existuje tu aj nevyhnutný oprávnený záujem na spracovaní údajov. Vaše údaje budú spracované na iné ako určené účely (napr.na reklamné účely) iba s vaším výslovným súhlasom.

Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia k tomu, aby sa zabránilo zneužívaniu tohto kontaktného formulára a aby sa zaistila bezpečnosť našich systémov informačných technológií.

4. Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, akonáhle používateľ odvolá svoj súhlas alebo údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Pre osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a takých, ktoré boli zaslané prostredníctvom e-mailu, je to potom ten prípad, keď príslušná konverzácia s používateľom je ukončená. Konverzácia je ukončená potom, keď je z okolností možné usúdiť, že predmetný skutkový stav veci bol definitívne vyriešený.

5. Možnosť podania námietky a odstránenia

Používateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak používateľ s nami nadviaže kontakt prostredníctvom e-mailu, môže proti uchovávaniu svojich osobných údajov kedykoľvek namietať. V takom prípade nie je v konverzácii možné pokračovať.

Odvolanie súhlasu a námietky proti ukladaniu údajov nám adresujte prostredníctvom odkazu uvedeného v časti IX.

Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené v rámci nadviazania kontaktu, budú v tomto prípade vymazané.

VIII. Spracovanie údajov na vytvorenie profilu v komunite Kuehne + Nagel Talent

1. Opis a rozsah spracovania údajov

Na stránke kariéry KN si môžete vytvoriť profil v komunite Kuehne + Nagel Talent rôznymi spôsobmi:

1) Registrácia a nahrávanie vašich údajov a informácií na (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2) Použitie ChatBot ako komunikačného kanála.

3) Predplatenie automaticky generovaného oznámenia o pracovnej pozícii, ktoré vás informuje o aktuálnych pracovných ponukách v skupine Kuehne + Nagel.

2. Účel spracovania údajov

Registrácia v komunite Kuehne + Nagel Talent vám ponúka možnosť, pred a po konkrétnom procese žiadosti o zamestnanie, sprístupniť svoj profil prostredníctvom vyhľadávacej funkcie pridruženým spoločnostiam Kuehne + Nagel, na ktoré ste sa aktívne nezaregistrovali.

Registrácia je dobrovoľná a závisí od príslušného postupu pri podávaní žiadosti.

3. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre uloženie vášho profilu, bez konkrétnej žiadosti o určité zamestnanie a prevod vášho profilu na skupinové pridružené spoločnosti, je podľa čl. 6 (1) písm. a) GDPR váš súhlas.

4. Doba uloženia vašich údajov

Váš súhlas bude platný, kým nebude váš profil odstránený a môžete ho kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti. Ak súhlas zrušíte, spoločnosť Kuehne + Nagel zruší práva pridružených spoločností na prístup k vašim údajom.

Pokiaľ ste svoj súhlas nezrušili už skôr, váš profil bude odstránený najneskôr tri roky po poslednej aktivite.

IX. Práva dotknutých osôb

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste subjektom údajov v definícii GDPR a vo vzťahu k správcovi údajov máte nižšie uvedené práva.

Incidenty týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete nechať kedykoľvek zobraziť na odkaze https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

Incident týkajúci sa ochrany osobných údajov znamená narušenie bezpečnosti, ktoré má za následok neúmyselné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, nedovolené zverejnenie alebo nedovolený prístup k osobným údajom, ktoré sa prenášajú, ukladajú alebo iným spôsobom spracovávajú spoločnosťou Kuehne + Nagel alebo ňou povereným tretím subjektom.

1. Právo na prístup k informáciám

Máte právo získať od zodpovedného zástupcu potvrdenie o tom, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Ak existuje takéto spracovanie, môžete od zodpovedného zástupcu žiadať nasledujúce informácie:

(1) účely, na ktoré sa spracovávajú osobné údaje;

(2) kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú;

(3) príjemcovia príp. kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, poskytnuté;

(4) plánovaná doba uchovávania osobných údajov, ktoré sa Vás dotýkajú, alebo ak k tomuto nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá pre definovanie lehoty uchovávania;

(5) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, práva naobmedzenie spracovávania prostredníctvom zodpovednej osoby alebo práva namietať proti takémuto spracovaniu;

(6) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

(7) všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;

(8) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľačlánku 22 odsek 1 a 4 GDPR a aspoň vtýchto prípadoch, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovávania pre dotknutú osobu.

Máte právo žiadať informácie o tom, či sú príslušné osobné údaje odoslané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete žiadať informácie o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúce sa odoslania.

2. Právo na opravu

Ak sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú nesprávne alebo neúplné, máte voči zodpovednému zástupcovi právo na opravu a/alebo doplnenie. Zodpovedný zástupca musí bez zbytočného odkladu vykonať opravu.

3. Právo naobmedzenie spracovávania

Za nasledujúcich podmienok môžete požadovať obmedzenie spracovávania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú:

(1) ak napadnete správnosť osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to počas obdobia, umožňujúceho zodpovednému zástupcovi overiť správnosť osobných údajov;

(2) spracovávanie je protizákonné a Vy odmietnete vymazanie osobných údajov anamiesto toho požadujete obmedzenie ich používania;

(3) zodpovedný zástupca už dlhšie nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, ale ich potrebujete Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

(4) keď ste podali námietku proti voči spracovávaniu podľa článku 21 odsek 1 GDPR, a ešte nie je stanovené, či oprávnené dôvody na strane zodpovedného zástupcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak bolo spracovávanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, obmedzené, smú byť tieto údaje, svýnimkou uchovávania, spracovávané, len s Vašim súhlasom alebo na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo zdôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracovávania obmedzené v súlade s vyššie uvedenými predpokladmi, budete od zodpovedného zástupcu informovaný skôr ako bude obmedzenie spracovávania zrušené.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazania

Od zodpovedného zástupcu môžete požadovať, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli bezodkladne vymazané a zodpovedný zástupca je povinný, tieto údaje bezodkladne vymazať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

(1) Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo sa spracovávali iným spôsobom.

(2) Vy odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva, podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) alebo článku 9 odsek 2 písmeno a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracovávanie;

(3) Vy vznesiete podľa článku21 odsek1 GDPR námietku proti spracovávaniu aneprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovávanie alebo Vy podáte podľa článku21 odsek2 GDPR námietku proti spracovaniu.

(4) Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli spracovávané nezákonne.

(5) Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

(6) Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku8 odsek1 GDPR.

b) Informácie tretím subjektom

Ak zodpovedný zástupca zverejnil osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a podľa článku17 odsek 1 GDPR je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval zodpovedných zástupcov, ktorí vykonávajú spracovávanie osobných údajov, že Vy ako dotknutá osoba ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, alebo ich kópie alebo repliky týchto osobných údajov.

c) Výnimky

Právo na vymazanie neexistuje, ak je spracovanie nevyhnutné:

(1) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

(2) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovávanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému zodpovedný zástupca podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej zodpovednému zástupcovi;

(3) zdôvodov verejného záujmu voblasti verejného zdravia vsúlade sčlánkom9 odsek 2 písmeno h) a i), ako aj článkom 9 odsek 3 GDPR;

(4) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku89 odsek1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vodsekua) znemožní alebo závažným spôsobom obmedzí dosiahnutie cieľov takéhoto spracovávania, alebo

(5) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Právo na informovanie

Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovávania voči zodpovednému zástupcovi, je tento povinný oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli zverejnené osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovávania, to neplatí v prípade, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

Máte právo byť zodpovedným zástupcom o týchto príjemcoch informovaní.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli zodpovednému zástupcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo odovzdať tieto údaje inému zodpovednému zástupcovi bez obmedzovania zodpovedným zástupcom, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli za predpokladu, že:

(1) spracovanie sa zakladá na súhlase podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) alebo článku 9 odsek 2 písmeno a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a

(2) ak sa spracovávanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri výkone tohto práva máte ďalej právo dosiahnuť, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli prenesené priamo od jedného zodpovedného zástupcu druhému zodpovednému zástupcovi, pokiaľ je to technicky možné. Práva a slobody iných osôb týmto nesmú byť obmedzované.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracovávanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy, realizovanej vo verejnom záujme, alebo ktorá sa realizuje pri výkone verejnej moci, zverenej zodpovednému zástupcovi.

7. Právo podať námietku

Máte právo z dôvodov, ktoré vyplynú z ich mimoriadnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré sa realizuje nazáklade článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f)GDPR; to platí aj pre profilovanie, ktoré je založené nauvedených ustanoveniach.

Zodpovedný zástupca nespracováva ďalej osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovávanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami aslobodami, alebo spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracovávajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu; to platí aj pre profilovanie pokiaľ súvisí stakýmto priamym marketingom.

Ak namietate proti spracovávaniu na účely priameho marketingu, tak sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, už viac nebudú spracovávať na také účely.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo podať námietku automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8. Právo na podanie odvolania súhlasu týkajúceho sa právnej ochrany údajov

Máte právo Vaše vyjadrenie súhlasu týkajúceho sa právnej ochrany údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv nazákonnosť spracovávania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie:

(1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a zodpovedným zástupcom,

(2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému zodpovedný zástupca podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce Vám ochranu práv aslobôd aoprávnených záujmov, alebo

(3) na základe Vášho výslovného súhlasu.

Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených včlánku9 ods.1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) anie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie Vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bode (1) a (3) zodpovedný zástupca vykoná vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, ato aspoň práva na ľudský zásah zo strany zodpovedného zástupcu, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovávanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s týmto nariadením.

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o stave a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 GDPR.

X. Oznámenie incidentov týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Porušenie údajov je možné kedykoľvek nahlásiť na adresu privacy@kuehne-nagel.com.

Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali posielať žiadne osobné údaje bez súhlasu zákonných zástupcov. Podľa článku8 GDPR smú deti do 16 rokov takýto súhlas deklarovať len so súhlasom zákonných zástupcov. Osobné údaje mladistvých sa nebudú zhromažďovať aspracovávať vedome.

Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali posielať žiadne osobné údaje bez súhlasu zákonných zástupcov. Podľa článku8 GDPR smú deti do 16 rokov takýto súhlas deklarovať len so súhlasom zákonných zástupcov. Osobné údaje mladistvých sa nebudú zhromažďovať aspracovávať vedome.

Spoločnosť Kuehne + Nagel si vyhradzuje právo, toto vyhlásenia o ochrane osobných údajov kedykoľvek a s účinnosťou do budúcnosti prispôsobiť. Preto sa odporúča, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov prečítali v pravidelných intervaloch.

 

Stav – február, 2020