Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Agregátor obsahu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů představuje pro společnost Kuehne + Nagel důležitou oblast. Vaše důvěra je pro nás nejvyšší prioritou. S vašimi osobními údaji proto nakládáme vždy důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, a rovněž s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení zveřejňuje způsob, jakým společnost Kuehne + Nagel zachází s osobními údaji na internetu, které informace se shromažďují a vyhodnocují o uživatelích webových stránek společnosti Kuehne + Nagel a jak jsou tyto informace používány, poskytovány třetím osobám nebo jinak zpracovávány. Kromě toho je zde popsáno, jak mohou být v našich aplikacích používány cookies a jiné technologie.

Při vyvolání naší internetové stránky budete informováni o používání cookies. V této souvislosti následuje také upozornění na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme na to, že společnost Kuehne + Nagel může toto prohlášení o ochraně osobních údajů podle vlastního uvážení pravidelně měnit a aktualizovat. V takovém případě na této stránce nebo jiných relevantních stránkách zveřejníme aktualizovanou verzi tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Přepracované prohlášení o ochraně osobních údajů platí pouze pro údaje, které budou pořízeny po datu nabytí účinnosti prohlášení. Doporučujeme Vám, abyste na této stránce pravidelně prověřovali aktuální informace k našim postupům v oblasti ochrany osobních údajů. Vaše další využívání našich služeb po provedení změn v prohlášení o ochraně osobních údajů znamená, že tyto změny akceptujete.

Toto prohlášení dále platí pro internetové stránky Kuehne + Nagel, které na toto prohlášení odkazují. Neplatí pro internetové stránky Kuehne + Nagel, pro které platí vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

I. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů a ostatních právních ustanovení týkajících se ochrany údajů je společnost:

Kuehne + Nagel, spol. s r.o.

Pekarska621/7
Jinonice
155 00 Prague 5

Tel.: +420-2-570-900-11

E-mail: privacy-czech-republic@kuehne-nagel.com

II. Jméno a adresa inspektora ochrany údajů

Pověřenec pro ochranu údajů správce je k zastižení na následující adrese:

Pověřenec pro ochranu údajů

Kuehne + Nagel, spol. s r.o.

Pekarska621/7
Jinonice
155 00 Prague 5

Tel.: +420-2-570-900-11

E-mail: privacy-czech-republic@kuehne-nagel.com

 

III. Obecné informace ke zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje použijeme tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a to abychom Vám poskytli naše služby, abychom reagovali na Vaše poptávky a při právních nebo trestněprávních šetřeních, pokud je to povoleno zákonem nebo nutné nebo na podporu takových šetření. Údaje shromážděné přes tuto webovou stránku můžeme pro statistické účely dále anonymizovat a slučovat tak, abychom rozšířili naše produktové portfolio a zlepšili naše služby.

 

2. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme ukládat nebo jiným způsobem předávat našim přidruženým společnostem nebo jiným důvěryhodným obchodním partnerům, kteří poskytují služby naším jménem, jako například pro technickou podporu, a to za účelem vyhodnocení užitečnosti této internetové stránky k marketingovým účelům nebo pro jiné druhy poskytování služeb. S těmito stranami máme smlouvy, abychom zajistili, že osobní údaje budou zpracovávány na základě našich pokynů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a dalšími vhodnými opatřeními k zachování důvěrnosti a bezpečnosti.

Vaše osobní údaje dáme pouze těmto stranám a jiným třetím subjektům, pokud je to nutné pro poskytování služeb, které jste požadovali nebo autorizovali, abychom chránili vaše i naše práva, majetek nebo bezpečnost, nebo pokud jsme na základě platných zákonů, právních nebo jiných úředních předpisů k tomu povinni, nebo pokud je toto zveřejnění jiným způsobem nutné na podporu při právních nebo trestněprávních šetřeních nebo soudních řízeních.

Upozorňujeme, že podniky skupiny Kuehne + Nagel, a dále úřady, zákazníci a dodavatelé, kterým můžeme poskytovat vaše osobní údaje, se mohou nacházet mimo vaši zem, možná i v zemích, jejichž zákony o ochraně osobních údajů se mohou odchylovat od zákonů v zemi, ve které se nacházíte. V takových případech zajistíme, aby byla učiněna vhodná opatření na ochranu vašich osobních údajů, a to zavedením vhodných právních mechanizmů, jako např. standardní smluvní doložky EU. Kopii standardní smluvní doložky EU najdete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud pro úkony zpracování osobních údajů získáme souhlas dotčené osoby, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně údajů EU (GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů, které je nutné pro plnění smlouvy, v níž je subjekt údajů jednou ze stran, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí rovněž pro úkony zpracování, které jsou nutné k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právního závazku, kterému podléhá naše společnost, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Pro případ, že je zpracování osobních údajů vyžadováno z důvodu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Pokud je to pro ochranu oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby nutné a zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby nepřevažují prvně zmíněný zájem, pak jako právní základ pro zpracování slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Vymazání údajů a doba uchovávání údajů

Osobní údaje dotčené osoby se vymažou nebo zablokují, jakmile pomine účel uchovávání. K uchovávání může přesto docházet, pokud toto stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, jimž podléhá odpovědná osoba. Blokování nebo výmaz údajů se provádí i tehdy, jestliže uplyne doba pro uchovávání údajů předepsaná uvedenými normami, ledaže by nastala nezbytnost pro další uchovávání údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

 

IV. Poskytování webové stránky a vytváření protokolových souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém vyvolání naší internetové stránky náš systém automatizovaně shromažďuje údaje a informace z počítačového systému vyvolávajícího počítače.

Zároveň se shromažďují následující údaje:

(1) informace o typu prohlížeče a použité verzi

(2) operační systém uživatele

(3) IP adresa uživatele

(4) datum a čas přístupu

(5) webové stránky, z nichž se systém uživatele dostává na naši internetovou stránku

(6) webové stránky, které systém uživatele vyvolává přes naši webovou stránku

Údaje jsou rovněž ukládány do protokolových souborů našeho systému. Ukládání těchto údajů společně s ostatními osobními údaji uživatele se neprovádí.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro přechodné ukládání údajů a protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Přechodné ukládání IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění předání internetové stránky do počítače uživatele. IP adresa uživatele proto musí zůstat po dobu návštěvy uložena.

Ukládání do protokolových souborů se provádí pro zajištění funkčnosti internetové stránky. Údaje nám navíc slouží k optimalizaci internetové stránky a pro zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely se v této souvislosti neprovádí.

V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich sběru. V případě shromažďování údajů pro zpřístupnění webové stránky je tomu tak, když je příslušná návštěva ukončena.

Při ukládání údajů do protokolových souborů se o tento případ jedná nejpozději po 30dnech Ukládání nad tento rámec je možné. V tomto případě se IP adresy uživatelů vymažou nebo zcizí, takže přiřazení vyvolávajícího klienta již není možné.

5. Možnost odvolání a odstranění

Shromažďování údajů za účelem zpřístupnění webové stránky a uložení údajů do protokolových souborů je pro provoz internetové stránky zcela nezbytné. Ze strany uživatele proto není možnost odvolání.

 

V. Používání cookies

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Kromě výše uvedených údajů se při používání a návštěvě našich internetových stránek ve Vašem počítači používají soubory cookie nebo podobné technologie, jako pixel (dále obecně jen „soubory cookie“). Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány Vaším prohlížečem ve Vašem koncovém zařízení k určitých informací nebo obrazových souborů, jako pixel. Při Vaší příští návštěvě naší internetové stránky se stejným koncovým zařízením budou informace uložené v cookies následně zaslány zpět na naši internetovou stránku („Cookie první strany“) nebo na jinou internetovou stránku, k níž cookie patří („Cookie třetích stran“).

Prostřednictvím uložených a zpět odeslaných informací příslušný web pozná, že jste ji pomocí prohlížeče svého koncového zařízení již otevřeli a navštívili. Tyto informace používáme k tomu, abychom mohli internetovou stránku optimálně navrhnout a zobrazovat podle Vašich preferencí. Přitom je ve Vašem koncovém zařízení identifikován pouze samotný soubor cookie. Jakékoli další uchovávání osobních údajů probíhá až po Vašem předchozím výslovném souhlasu, nebo je-li to nezbytně nutné k tomu, abyste mohli nabízenou a vámi vyvolanou službu odpovídajícím způsobem využívat.

Můžete vznést námitky proti používání nepodstatných souborů cookie kdykoliv tím, že učiníte příslušné úpravy nastavení vašich souborů cookie pomocí tlačítka vpravo v horní části této stránky.

Při používání naší webové stránky rozlišujeme následující cookies:

 

Nezbytné soubory cookie (Necessary Cookies)

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro provozování stránky a dočasné ukládání údajů o návštěvě, aby se stránka řádně zobrazila. Obsahují funkce, bez kterých uživatelé nemohou používat naše stránky vsouladu surčením.

 

Cookies pro měření dosahu

Soubory cookie pro měření dosahu shromažďují informace o způsobu používání našich internetových stránek. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které by umožnily identifikaci uživatele. Shromážděné informace jsou pouze agregované a jsou tedy vyhodnocovány anonymně.

Výkonnostní cookies

Akceptováním výkonnostních cookies nejsou soubory cookie pro měření dosahu již mazány a zůstávají uloženy pro účel rozpoznávání vracejících se uživatelů. Kromě toho občas provádíme opatření na zlepšení stránek, jako je testování AB nebo nabízení určitých informací o funkcích našich internetových stránek. I zde se také používají soubory cookie za účelem anonymní identifikace vracejících se uživatelů. Příležitostně provádíme další měření, která náhodně a anonymně zaznamenávají chování při klikání nebo pohyby myši jednotlivých uživatelů.

Používání výkonnostních cookie, které nejsou bezpodmínečně nutné, můžete kdykoliv odmítnout tak, odpovídajícím způsobem upravíte svá nastavení souborů cookie.

Marketingové cookies

Používáme marketingové cookies pro ověřování úspěšnosti našich marketingových akcí. Marketingové soubory cookie pocházejí od externích reklamních společností (soubory cookie třetích stran) a používají se ke shromažďování informací o internetových stránkách navštívených uživatelem za účelem vytvoření reklamy zaměřené na cílovou skupinu uživatele. Používáme následující marketingové soubory cookie:

 • LinkedIn Advertising
 • Facebook Advertising
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Cookies dalších třetích stran používáme např. za účelem propojení naší stránky se sociálními sítěmi jako je LinkedIn a Twitter, a abychom našim uživatelům poskytli možnost přímého sdílení přes LinkedIn nebo Twitter.

Google Analytics

Pokud jste udělili souhlas, používá se na tomto webu Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited. Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání internetové stránky. Informace o používání on-line nabídky uživatelem vytvořené souborem cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde jsou ukládány. Vpřípadě aktivace anonymizace IP adresy na této internetové stránce je Vaše IP adresa společností Google vrámci členských států Evropské Unie nebo vjiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Na zakázku provozovatele této internetové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování Vašeho používání internetové stránky, pro sestavování zpráv o internetových aktivitách a pro provádění dalších služeb vůči provozovateli internetové stránky spojených s používáním internetových stránek a internetu. IP adresa předaná Vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics není slučována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že vtomto případě eventuálně nebudete moci vplném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vytvořených souborem cookie a vztahujících se kVašemu používání internetové stránky (vč. Vaší IP adresy) ze strany společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro internetový prohlížeč dostupný pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na této internetové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylao zajištěno anonymizované zjišťování IP adres (tzv. IP masking).

Google Analytics používáme k analyzování a pravidelnému vylepšování našich internetových stránek. Prostřednictvím získaných statistik můžeme vylepšovat naši nabídku a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google podrobila EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním podkladem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR.

Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled kochraně osobních údajů http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Pokud uživatel aktivoval pouze nezbytně soubory cookie, používáme Google Analytics pouze pro omezené měření dosahu, kde je doba trvání cookie nastavena na 0. V důsledku toho nezůstanou po ukončení relace uloženy žádné soubory cookie a není možné opětovné rozpoznání mimo rámec relace. Obecně jsme deaktivovali všechny další funkce Google Analytics, které by společnosti Google umožnily používat data pro jiné zájmy nebo produkty. Google Analytics proto používáme pouze pro zpracování objednávek našich statistických údajů. Deaktivovali jsme rovněž automaticky integrované soubory cookie třetích stran (Doubleclick). Ty jsou aktivovány pouze volitelně, v případě, že uživatel dal souhlas s použitím marketingových cookies.

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Pokud je k dispozici registrace a souhlas s používáním výkonnostních souborů cookie, ukládáme, když se uživatel aktivně přihlásí pomocí svého hesla, do Google Analytics následující informace:

 • Země uživatele
 • ID zákazníka uživatele
 • Produktová příslušnost uživatele
 • Informace, o tom, že uživatel není interním zaměstnancem

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití cookies pro účely analýzy je v případě existence příslušného souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je umožnit uživatelům používání internetových stránek. Některé funkce našich internetových stránek nelze nabízet bez použití cookies. Pro tyto funkce je nezbytné, aby byl prohlížeč znovu rozpoznán i po změně stránek.

Údaje uživatelů shromažďované technicky nezbytnými cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Použití analytických cookies (výkonnostní cookies, marketingové cookies a cookies třetích stran) se používají za účelem zlepšení kvality naší internetové stránky a jejích obsahů. Prostřednictvím analyzačních cookies zjišťujeme, jak se internetová stránka používá a můžeme tak naši nabídku neustále optimalizovat. Tyto cookies lze také používat za účelem vytváření profilu vašich zájmů a zobrazování relevantní reklamy na ostatních webových stránkách.

d) Doba uchovávání údajů, možnost odvolání a odstranění

Cookies se ukládají do počítače uživatele a z tohoto počítače jsou zprostředkovány naší straně. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenášení cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoliv vymazat. To může probíhat také automatizovaně.

 

VI. Registrace

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Údaje jsou při tom zadávány do vstupní masky a nám předávány a ukládány. V rámci registračního procesu se shromažďují následující údaje:

jméno

příjmení

e-mail

telefon

informace o společnosti

V okamžiku registrace se navíc ukládají následující údaje:

(1) informace o typu prohlížeče a použité verzi

(2) operační systém uživatele

(3) IP adresa uživatele

(4) datum a čas přístupu

(5) webové stránky, z nichž se systém uživatele dostává na naši internetovou stránku

(6) webové stránky, které systém uživatele vyvolává přes naši webovou stránku.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě existence souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Slouží-li registrace k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Registrace uživatele je nutná k plnění smlouvy s uživatelem nebo k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

S výhradou vašeho souhlasu, který získáváme speciálně pro uvedené účely registrace, a vaší možnosti se kdykoli opět odhlásit, využíváme vaše údaje také k tomu, abychom vám nabídli takové z našich produktů a služeb, které by pro vás mohly být zajímavé. Tyto služby můžete deaktivovat tím, že kliknete na "odvolat". Pokud budete po této době vyžadovat od společnosti Kuehne + Nagel další korespondenci, znovu se přihlaste k odběru a poté můžete opakovaně kliknout na "odvolat", pokud byste chtěli souhlas opět odvolat.

4. Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich sběru.

Tato situace nastává během procesu registrace k plnění smlouvy nebo k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy tehdy, pokud již nejsou údaje k provádění smlouvy nadále nezbytné. I po ukončení smlouvy může trvat potřeba ukládání osobních údajů smluvního partnera, a to za účelem splnění smluvních a zákonných povinností.

Osobní údaje z vašeho účtu budou ukládány tak dlouho, dokud to bude nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány. Něco jiného platí, pokud podléháme zákonným lhůtám pro uchováváním údajů.

Jinak platí: Pokud jste svůj účet nepoužili více než 365 dnů, použijeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám sdělili, že váš účet bude vymazán.

5. Možnost odvolání a odstranění

Jako uživatel máte kdykoliv možnost registraci zrušit. Vámi uložené údaje můžete kdykoliv nechat změnit.

Pokud jsou údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je předčasný výmaz údajů možný pouze tehdy, pokud výmazu nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

VII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronické navázání kontaktu. Pokud uživatel této možnosti využije, pak nám budou předány a uloženy údaje zadané do vstupní masky. Těmito údaji jsou:

(1) jméno

(2) příjmení

(3) firma

(4) země

(5) e-mail

Pro zpracování údajů se v rámci procesu odesílání odkazuje na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Zpracování Vašich údajů za účelem reklamy přitom probíhá pouze sVaším souhlasem.

Pokud je přes poskytnutou e-mailovou adresu nabízeno navázání kontaktu, budou v tomto případě uloženy osobní údaje uživatele předané e-mailem.

Nedochází k předávání údajů třetím osobám. Údaje jsou využívány výlučně pro zpracování konverzace a v případě Vašeho výslovného souhlasu pro reklamní účely.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě existence souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou předávány při zaslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Směřuje-li e-mailový kontakt na uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze k vyřízení navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem je zde také patřičný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ke zpracování vašich údajů za jinými než uvedenými účely (např. pro reklamní účely) dochází pouze s vaším výslovným souhlasem.

Ostatní osobní údaje zpracované během procesu odesílání slouží pro zabránění zneužití kontaktního formuláře a pro zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile uživatel odvolá svůj souhlas, nebo když již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich sběru. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a takové údaje, které byly zaslány e-mailem, je toto pak případ, kdy je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, jestliže je z okolností patrné, že je dotčená skutková podstata taxativně vyjasněna.

5. Možnost odvolání a odstranění

Uživatel má kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Naváže-li s námi uživatel kontakt e-mailem, pak může kdykoliv vznést námitky proti uložení jeho osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

Odvolání souhlasu a námitku proti ukládání nám prosím zašlete prostřednictvím odkazu, který je k dispozici v čl. IX.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy při navázání kontaktu, budou v tomto případě vymazány.

VIII. Zpracování dat pro vytvoření profilu vKuehne + Nagel Talent Community

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na kariérní stránce Kuehne + Nagel si můžete různými způsoby vytvořit profil vKuehne + Nagel-Talent-Community:

1) Registrace a nahrání Vašich údajů a informací na adrese (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2) Použití ChatBotu jako komunikační kanál.

3) Přihlášení kodběru automaticky generovaných nabídkách pracovních míst, které vás budou informovat o nabídkách míst ve skupině Kuehne + Nagel.

2. Účel zpracování údajů

Registrace do Kuehne + Nagel Talent Community vám nabízí možnost, zpřístupnit svůj profil před a po konkrétním procesu žádosti o místo i společnostem skupiny Kuehne + Nagel, u kterých jste se o místo aktivně neucházeli.

Přihlášení je dobrovolné a nezávislé na procesu žádosti o místo.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro ukládání Vašeho profilu bez konkrétní žádosti o určité místo a pro předání Vašeho profilu koncernovým společnostem je čl. 6 ods. 1 a) GDPR, Váš souhlas.

 

4. Doba trvání uložení Vašich údajů

Váš souhlas je platný až do smazání Vašeho profilu a můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Pokud svůj souhlas odvoláte, odebere společnost Kuehne + Nagel koncernovým společnostem jejich přístupová práva k vašim údajům o žádosti o místo.

Pokud svůj souhlas neodvoláte dříve, bude Váš profil vymazán nejpozději 3 roky po Vaší poslední aktivitě.

IX. Práva subjektu údajů

Pokud budou zpracovávány vaše osobní údaje, jste ve smyslu GDPR dotčeným subjektem a vůči správci vám náleží dále uvedená práva.

Svá práva můžete kdykoliv uplatnit na https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1. Právo na informace

Od správce můžete požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od správce požadovat sdělení o následujících informacích:

(1) účely, pro něž se osobní údaje zpracovávají;

(2) kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;

(3) příjemce, resp. kategorie příjemců, jimž byly předloženy, nebo ještě budou předloženy osobní údaje, které se vás týkají;

(4) plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo pokud zde nejsou možné konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uchovávání údajů;

(5) existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva na podání námitky vůči tomuto zpracovávání;

(6) existence práva podat stížnost příslušnému orgánu dozoru;

(7) všechny disponibilní informace o původu údajů, nejsou-li osobní údaje získány od subjektu údajů;

(8) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – minimálně v těchto případech – relevantní informace o involvované logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.


Máte právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, budou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat informace o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR souvisejících s předáváním údajů.

 

2. Právo na opravu

Vůči správci máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce musí neprodleně provést opravu.

 

3. Právo na omezení zpracování

Omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, můžete požadovat pouze za těchto podmínek:

(1) pokud popíráte správnost osobních údajů, které se vás týkají, na dobu, která správci umožní prověřit správnost osobních údajů;

(2) zpracování je neoprávněné a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;

(3) správce osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebuje, vy však tyto údaje potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

(4) pokud jste vznesli námitku proti zpracovávání podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není jisté, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo omezeno zpracování údajů, které se vás týkají, mohou být tyto údaje zpracovány – s výjimkou jejich uložení – pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Bylo-li omezení zpracování podle výše uvedených podmínek omezeno, bude vás správce před zrušením omezení informovat.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost provést výmaz

Od správce můžete požadovat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, neprodleně vymazány, a správce je povinen tyto údaje neprodleně vymazat, pokud je splněn jeden z těchto důvodů:

(1) Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

(2) Odvoláváte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

(3) Vznášíte námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

(4) Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně.

(5) Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je nutný pro splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, která se na správce vztahuje.

(6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace pro třetí osoby

Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen je vymazat, pak přijme s ohledem na disponibilní technologie a náklady na implementaci vhodná opatření, i technické povahy, aby správce odpovědné za zpracování údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, informoval o tom, že vy jako subjekt údajů jste od nich požadoval výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje nebo výmaz kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na výmaz netrvá, pokud je zpracování nutné

(1) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

(2) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i, a dále čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo uskutečnění cílů tohoto zpracování, nebo

(5) pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informace

Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tento správce povinen všem příjemcům, jimž byly zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají, sdělit tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se toto ukáže jako nemožné nebo je to spojeno s neúměrným úsilím.

Vůči správci máte právo být o těchto příjemcích informován.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytli správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to za předpokladu, že:

(1) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a

(2) zpracování probíhá pomocí automatizovaného procesu.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Svobody a práva ostatních osob tímto nesmí být dotčena.

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které je nutné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

7. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší zvláštní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; totéž platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Správce již nebude dále zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, ledaže může prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud se osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávají pro přímý marketing, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely tohoto marketingu; totéž platí i pro profilování, pokud je ve spojení s takovým přímým marketingem.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro účely přímého marketingu, pak nebudou osobní údaje, které se vás týkají, za tímto účelem dále zpracovávány.

Máte možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES – uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, při nichž se používají technické specifikace.

8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů

Máte právo kdykoliv odvolat své prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud je rozhodnutí

(1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,

(2) přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým správce podléhá, a pokud tyto právní předpisy zahrnují přiměřená opatření k ochraně vašich práv a svobod, a dále vašich oprávněných zájmů nebo

(3) učiněno s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodování však nesmí vycházet na zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g, a pokud nebyla dotčena přiměřená opatření k ochraně vašich práv a svobod, a dále vašich oprávněných zájmů.

Ohledně případů uvedených v bodech (1) a (3) přijme správce přiměřená opatření k ochraně práv a svobod, a dále vašich oprávněných zájmů, k čemuž patří minimálně právo na vymáhání zásahu osoby ze strany správce, právo na uplatnění vlastních argumentů a na odpor proti rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž je dotčen jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo vznést stížnost k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého místa pobytu, svého pracoviště nebo místa domnělého porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

Dozorový úřad, ke kterému byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

X. Ohlášení případů narušení soukromí

Případy narušení soukromí lze kdykoliv ohlásit na privacy@kuehne-nagel.com.

Případ narušení soukromí znamená narušení bezpečnosti, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení osobních údajů, jejich ztrátě, změně, neoprávněnému sdělení nebo k přístupu k osobním údajům předávaným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným společností Kuehne + Nagel nebo jí pověřenou třetí osobou.

XI. Nezletilí

Podle čl. 8 GDPR mohou děti do 16 let taková svolení vyjadřovat pouze se souhlasem zákonných zástupců. Podle čl. 8 GDPR mohou děti do 16 let taková svolení vyjadřovat pouze se souhlasem zákonných zástupců. Osobní údaje nezletilých nejsou vědomě shromažďovány a zpracovávány.

 

XII. Aktuálnost a platnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Kuehne + Nagel si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv upravit. Doporučuje se tedy toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně znovu pročítat.

Stav k únoru 2020