Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Yayımcı(Asset Publisher)

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizin korunması Kuehne + Nagel için önemli bir husustur. Güveniniz, ilk önceliğimizdir. Bu nedenle, kişisel verilerinizi her zaman gizli tutuyor ve yasal veri koruma yönetmeliklerinin yanı sıra bu Gizlilik Politikası'na göre değerlendiriyoruz.

Bu politika, Kuehne + Nagel'in internette kişisel verileri ele alma yöntemi ve yolunu, Kuehne + Nagel internet siteleri kullanıcıları hakkında hangi bilgilerin kaydedilip analiz edildiğini ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, paylaşıldığını veya işlendiğini açıklamaktadır. Ayrıca uygulamalarımızda çerezlerin ve diğer teknolojilerin nasıl kullanılabileceği de açıklanmaktadır.
İnternet sitemizi çağırırken, çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirileceksiniz. Bu süreçte, bu Gizlilik Politikası'na da atıfta bulunulacaktır.

Kuehne + Nagel, kendi takdirine bağlı olarak, bu Gizlilik Politikası'nı düzenli aralıklarla değiştirebilir ve güncelleyebilir. Bu durumda, bu Gizlilik Politikası'nın güncellenmiş sürümlerini bu internet sitesinde ve diğer ilgili internet sitelerinde yayınlayacağız. Gözden geçirilmiş bir Gizlilik Politikası, yalnızca politikanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra toplanan veriler için geçerlidir. Veri gizliliği uygulamalarımız hakkında güncel bilgiler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Gizlilik Politikası'nda değişiklik yapıldıktan sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

I. Veri sorumlusunun adı ve adresi

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ve Üye Devletlerin diğer ulusal veri koruma yasalarının ve ayrıca veri koruma yönetmeliklerinin (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat dahil) tanımındaki veri sorumlusu aşağıdaki gibidir:


Kühne+Nagel Nakliyat Ltd. Şti.
Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Blv.
7E, Mall of Istanbul-The Office K: 6-7
Başakşehir/İSTANBUL
Tel: +90-212-401-4600
E-posta: privacy_MEA@kuehne-nagel.com


Bu internet sitesinde kullanılan çerezler bakımından, veri sorumlusu aşağıdaki gibidir:
Kuehne + Nagel Management AG
Kuehne + Nagel Haus
P.O. Box 67
8834 Schindellegi
İsviçre
Telefon: +41 (0) 44 786 95 11
E-posta: headoffice@kuehne-nagel.com


II. Veri Koruma Görevlisinin adı ve adresi

Veri sorumlularının veri koruma görevlisine küresel seviyede aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir:

Kuehne + Nagel Management AG
Kuehne + Nagel Haus
P.O. Box 67
8834 Schindellegi
İsviçre
Telefon: +41(0) 44 786 95 23
E-posta: privacy@kuehne-nagel.com

Veri sorumlusuna yerel seviyede aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir:
Kühne+Nagel Nakliyat Ltd. Şti.
Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Blv.
7E, Mall of Istanbul-The Office K: 6-7
Başakşehir/İSTANBUL
Tel: +90-212-401-4600
E-posta: privacy_MEA@kuehne-nagel.com


III. Veri işleme hakkında genel açıklamalar

1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi kullanılabilir hâle getirmek, sorularınızı yanıtlamak için ve yasal olarak izin verilebilir veya gerekli olduğu kadarıyla ya da yasal veya cezai soruşturmalarda yardımcı olmak üzere bu Gizlilik Politikası'nda açıklanan şekilde kullanırız. Ürün portföyümüzü genişletmek ve hizmetlerimizi iyileştirmek için bu internet sitesi aracılığıyla istatistiksel amaçlarla bir araya getirilen verileri daha da anonim hâle getirebilir ve toplayabiliriz.

2. Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Kişisel verilerinizi saklayabilir ya da adımıza hizmet sağlayan güvenilir iş ortaklarımıza veya iştiraklerimize, örneğin pazarlama amaçları ve diğer hizmet sağlama türleri için bu internet sitesinin kullanışlılığını değerlendirmek üzere teknik destek için iletebiliriz. Kişisel verilerin, talimatlarımıza dayanarak ve bu Gizlilik Politikası'nın yanı sıra gizlilik ve güvenlik ile ilgili diğer uygun önlemlere uygun olarak işlenmesini sağlamak için bu taraflarla sözleşmeler yaptık.

Münhasıran tarafınızdan talep edilen veya yetkilendirilen hizmetleri yerine getirmenin yanı sıra bizim ve sizin haklarınızı, mülkünüzü ve güvenliğinizi korumanın gerektiği kadarıyla ya da yürürlükteki kanunlar, mahkeme emirleri ve diğer yetki makamlara istinaden bunu yapmamız zorunlu olduğu veya yasal veya adli soruşturmalara veya mahkeme kovuşturmalarına yardımcı olmak maksadıyla açıklanması gerektiği takdirde kişisel verilerinizi söz konusu taraflara ve diğer üçüncü taraflara iletiriz.

Lütfen Kuehne + Nagel Group şirketlerinin yanı sıra kişisel verilerinizi iletebileceğimiz yetkili makamlar, müşteriler ve tedarikçilerin, kendi ülkeniz dışında ve muhtemelen ikamet ettiğiniz ülkede geçerli veri koruma kanunlarından farklılık gösterebilen kanunlara sahip ülkelerde bulunabileceğini unutmayın. Böyle durumlarda kişisel verilerinizin korunmasına yönelik uygun önlemlerin, AB standart sözleşme maddeleri gibi uygun yasal mekanizmalar getirilerek veya KVKK Madde 9 uyarınca açık rıza alınarak ya da taahhütlerin Türk Veri Koruma Makamı'na ibraz edilmesiyle izin alınarak alınmasını temin edeceğiz.
AB standart sözleşme maddelerinin bir kopyasını şu adreste bulabilirsiniz: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinden izin beyanı aldığımız kadar kişisel verilerin işlenmesinde yasal dayanak olarak AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Madde 6 (1)'in a) bendi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Madde 5(1) geçerlidir.
Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinde GDPR Madde 6 (1)'in b) bendi ve KVKK Madde 5(2) (c) bendi yasal dayanak teşkil eder. Bu, sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olan işleme için de geçerlidir.
Şirketimize uygulanan yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerektiğinde GDPR Madde 6 (1)'in c) bendi ve KVKK Madde 5(2) (ç) bendi yasal dayanak teşkil eder.
Veri sahiplerinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının, kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda GDPR Madde 6 (1)'in d) bendi ve KVKK Madde 5(2) (b) bendi yasal dayanak teşkil eder.
İşlenmesi, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın haklı çıkarlarını korumaya yarıyorsa ve veri sahibinin çıkarları, medeni hakları ve temel özgürlükleri yukarıda sözü edilen çıkarlardan daha önemli gelmiyorsa, GDPR Madde 6 (1)'in f) bendi ve KVKK Madde 5(2) (f) bendi yasal dayanak teşkil eder.

4. Veri silme ve saklama süresi

Veri sahiplerinin kişisel verileri, bunları saklama amacının geçerliliği son bulur bulmaz silinecek ya da engellenecektir. Ayrıca, veri sorumlusu için geçerli olan AB hukuku kapsamındaki direktifler, yasalar ve diğer yönetmeliklerde Avrupa veya ulusal kanun koyucu tarafından sağlanmış olması hâlinde saklama, bu sürenin ötesinde de saklanabilir. Bir sözleşmenin akdedilmesi ya da sözleşmenin ifa edilmesi için verilerin sürekli olarak saklanmasına yönelik bir gereklilik olmadığı sürece söz konusu standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresi sona erdiğinde veriler de engellenecek ya da silinecektir.

IV. İnternet sitesinin sağlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması


1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemize her giriş yapıldığında sistemimiz, erişen bilgisayarın bilgisayar sisteminden veri ve bilgileri otomatik olarak toplar.

Bu süreçte aşağıdaki veriler toplanmaktadır:
(1) Tarayıcı türü ve kullanılan sürüm hakkında bilgiler
(2) Kullanıcının işletim sistemi
(3) Kullanıcının IP adresi
(4) Erişim tarihi ve zamanı
(5) Kullanıcı sisteminin, internet sitemize ulaştığı internet siteleri
(6) İnternet sitemiz üzerinden kullanıcının sistemi tarafından çağrılan internet siteleri
Veriler aynı şekilde sistemimizin günlük dosyalarında saklanacaktır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileri ile birlikte saklanmayacaktır.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in f) bendi ve KVKK Madde 5(2) (f) bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, internet sitesinin kullanıcının bilgisayarına sunulmasını sağlamak için gereklidir. Bu amaçla kullanıcının IP adresinin, oturum süresince saklı kalması gerekir.
İnternet sitesinin işlevselliğini sağlamak için günlük dosyaları saklanır. Ayrıca veriler, internet sitesini optimize etmemize ve BT sistemlerimizin güvenliğini sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda veriler, pazarlama amaçlı olarak analiz edilmez.
Bu amaçlar da GDPR Madde 6 (1) f) bendi ve KVKK Madde 5(2) (f) bendi uyarınca Kuehne + Nagel'in veri işleme konusundaki meşru menfaatidir.

4. Saklama süresi

Veriler, toplama amacına ulaşılıp artık gerekli olmadığında silinecektir. Bu internet sitesini sağlama amacıyla verilerin toplanması hâlinde bu, ilgili oturum sona erdiği zamanki durumdur.

Verilerin günlük dosyalarında (log dosyaları/logfiles) saklanması durumunda en geç 30 gün sonra silme işlemi gerçekleşecektir. Bu noktanın ötesinde saklamak mümkündür. Bu durumda kullanıcıların IP adresleri silinecek ya da anonim hâle getirilecek ve böylece onları erişen müşteriye atfetmek artık mümkün olmayacaktır.

5. İtiraz ve çıkarma olanağı

İnternet sitesinin sağlanması amacıyla verilerin toplanması ve verilerin günlük dosyalarına saklanması, internet sitesinin işletilmesi için zorunlu olarak gereklidir. Sonuç olarak kullanıcının itiraz etme imkânı yoktur.

V. Çerez kullanımı

a) Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Yukarıda belirtilen verilere ek olarak, internet sitemizi kullandığınızda ve ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızda çerezler veya pikseller gibi benzer teknolojiler (bundan böyle genel olarak "Çerezler" olarak anılacaktır) de kullanılmaktadır. Çerezler, bazı bilgilerin saklanması için son cihazınızdaki tarayıcınız tarafından dosyalanan küçük metin dosyaları veya pikseller gibi görüntü dosyalarıdır. Gelecek sefer aynı son cihazdan internet sitemizi çağırdığınızda, Çerezlerde saklanan veriler sonradan internet sitemize ("Birinci Taraf Çerez") veya Çerezin bağlantılı olduğu başka bir internet sitesine ("Üçüncü Taraf Çerez") geri gönderilecektir.
Saklanan ve geri gönderilen bilgiler aracılığıyla, ilgili internet sitesi, son cihazınızdaki tarayıcıyı kullanarak daha önceden bu internet sitesini alıp ziyaret ettiğinizi bilmektedir. Bu bilgileri, internet sitesini sizin tercihlerinize göre en ideal şekilde tasarlayabilmemiz ve sergileyebilmemiz için kullanmaktayız. Süreç içerisinde, bilgisayarınızda çok az Çerez tespit edilecektir. Bunun ötesinde kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde saklanması, yalnızca açık rızanız üzerine veya eriştiğiniz sunulan hizmetin ilgili kullanımına olanak tanımak üzere kesinlikle gerekli olması halinde gerçekleştirilecektir.
Bu sayfanın sağ üst köşesindeki butonu kullanarak Çerez ayarlarınızda gerekli ayarlamaları yaparak herhangi bir zamanda gereksiz Çerezlerin kullanılmasına itiraz edebilirsiniz.
İnternet sitemizin kullanımı için aşağıdaki Çerezleri ayırt ediyoruz:

Gerekli Çerezler

Bu Çerezler, internet sitesini işletmek ve sayfanın doğru görüntülenebilmesi için oturum verilerini geçici olarak saklamak için gereklidir. Bunlar, mevcut olmadıklarında kullanıcının sayfalarımızı istenen şekilde kullanamayacağı işlevlere sahiptir.

Erişim Ölçüm Çerezleri

İnternet sitesi erişimini ölçmek için kullanılan Çerezler, internet sitemizin kullanılma şekli hakkında bilgi toplar. Bu Çerezler, kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini sağlayan herhangi bir bilgi saklamaz. Toplanan bilgiler yalnızca bir araya getirilir ve isimsiz şekilde analiz edilir.

Performans Çerezleri

Performans Çerezleri kabul edildiğinde, artık erişim ölçüm Çerezleri yeniden silinmez ancak geri dönen kullanıcıların tanınması amacıyla saklanmaya devam edecektir. Ayrıca, Çerezlerin geri dönen kullanıcıları isimsiz şekilde tespit etmek üzere ayarlanabileceği süreçler olan AB testinin yapılması veya internet sitemizin özellikleri hakkında bazı bilgiler sunulması gibi, ayrı ayrı sayfalar için iyileştirme ölçümleri yapmaktayız. Bazı münferit durumlarda, rastgele örneklerde ve isimsiz biçimde ayrı ayrı kullanıcıların tıklama davranışını veya fare hareketlerini toplayan başka ölçümler yapmaktayız.
Çerez ayarlarınızdan gerekli ayarlamaları yaparak herhangi bir zamanda Performans Çerezlerinin kullanımına itiraz edebilirsiniz.

Pazarlama Çerezleri

Pazarlama faaliyetlerimizin başarısını kontrol etmek için Pazarlama Çerezleri kullanıyoruz. Pazarlama Çerezleri, harici reklam şirketlerinden kaynaklanmaktadır (Üçüncü Taraf Çerezleri) ve kullanıcıya ilişkin hedef gruba özgü reklam oluşturmak üzere kullanıcı tarafından ziyaret edilen internet siteleri hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Aşağıdaki Pazarlama Çerezlerini kullanıyoruz:

 • LinkedIn Advertising
 • Facebook Advertising
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Sayfamızı, örneğin LinkedIn ve Twitter gibi sosyal ağlar ile ilişkilendirmek ve kullanıcılarımıza doğrudan LinkedIn veya Twitter aracılığıyla bir şeyler paylaşma fırsatı sunmak için Üçüncü Taraf Çerezleri kullanıyoruz.

Google Analytics

İzin vermiş olmanız halinde, Google Ireland Limited şirketinin web analiz hizmeti olan Google Analytics bu internet sitesinde kullanılacaktır. Google Analytics, "Çerezler" adı verilen, bilgisayarınızda saklanan ve internet sitesi kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarını kullanmaktadır. Bu internet sitesini kullanımınıza ilişkin Çerez tarafından toplanan bilgi, genellikle Google'ın ABD'de bulunan bir sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu internet sitesinde IP isimsizleştirme özelliğinin devreye alınması durumunda, IP adresiniz, Avrupa Birliği Üye Devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşması'nın diğer imzacı devletlerinde önceden kırpılacaktır. Tam IP adresi yalnızca istisnai durumlarda ABD'deki Google sunucusuna iletilecek ve orada kırpılacaktır. Google bu bilgileri, internet sitesini kullanımınızı analiz etmek, internet sitesi etkinlikleriniz hakkında raporlar derlemek ve internet sitesi işletmecisi için internet sitesinin kullanımı ve internet kullanımına ilişkin ek hizmetleri yerine getirmek üzere bu internet sitesinin işletmecisi adına kullanacaktır. Google Analytics bağlamında tarayıcınızın ilettiği IP adres, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızdan ilgili ayarlamayı yaparak Çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz ancak bu durumda, bu internet sitesinin tüm işlevlerini tam şekilde kullanamayabileceğinize dikkat çekeriz. Ayrıca, Google'a gönderilecek olan internet sitesi kullanımınıza ilişkin olarak Çerezler tarafından oluşturulan verilerin (IP adresiniz dahil) toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) adresinde bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak önleyebilirsiniz.

Kullanım şartları ve veri gizliliğine ilişkin daha fazla bilgiyi http://www.google.com/analytics/terms/de.html adresinde veya https://www.google.de/intl/de/policies/ adresinde bulabilirsiniz. Google Analytics'in, IP adreslerinin isimsiz şekilde toplanmasını (IP maskeleme adı verilir) sağlamak üzere "gat._anonymizeIp()" koduyla bu internet sitesinde yayıldığına dikkat çekeriz.

Google Analytics'i internet sitemizin kullanımını analiz edebilmek ve düzenli olarak iyileştirmek üzere kullanıyoruz. Toplanan istatistikler aracılığıyla, sunduğumuz hizmetleri iyileştirebiliyor ve kullanıcı olarak sizin için daha ilgi çekici hale gelmesini sağlayabiliyoruz. Kişisel verilerin ABD'ye aktarılma istisnalarına ilişkin olarak, Google AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na bağlı olduğunu kabul etmiştir, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analytics'in kullanılmasının yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in f) bendi ve KVKK Madde 5(2) (c) bendidir.

Üçüncü taraf sağlayıcının bilgileri aşağıdaki gibidir: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, faks: +353 (1) 436 1001. Kullanım şartları:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, veri gizliliğine genel bakış: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html ve veri gizliliği politikası:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Kullanıcının yalnızca Gerekli Çerezleri devreye almış olması halinde, Google Analytics'i yalnızca Çerezin çalışma zamanının 0 olarak ayarlandığı sınırlı bir erişim ölçümü için kullanacağız. Böylece, oturumun sonunda hiçbir Çerez saklanmış olarak kalmayacak ve çoklu oturumlara göre tanıma mümkün olmayacaktır. Genel olarak Google'ın verileri başka çıkar veya ürünler için kullanmasına izin verecek olan Google Analytics'in tüm ek özelliklerini devre dışı bıraktık. Dolayısıyla Google Analytics'i yalnızca istatistiksel verilerimizin belirlenen şekilde işlenmesi için kullanıyoruz. Ayrıca, otomatik olarak entegre edilen her türlü Üçüncü Taraf Çerezini (Doubleclick) de devre dışı bıraktır. Bunlar, Pazarlama Çerezlerinin kullanımına ilişkin olarak kullanıcının izin vermiş olduğu durumlarda yalnızca isteğe bağlı olarak etkinleştirilmektedir.

Kullanıcılara kişisel bilgileri girerek internet sitemize kayıt olma imkânı sunuyoruz. Kaydın yapılmış olması ve Performans Çerezlerinin kullanımına ilişkin izin verilmiş olması durumunda, kullanıcının kendi şifresini aktif olarak girmesi halinde Google Analytics ile birlikte aşağıdaki bilgileri saklayacağız:

 • Kullanıcının ülkesi
 • Kullanıcının müşteri kimlik numarası
 • Kullanıcının ürün özellikleri
 • Kullanıcının bir dâhili çalışan olmadığına ilişkin bilgiler

b) Veri işlemenin yasal dayanağı

Teknik olarak Gerekli Çerezler aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in f) bendi ve KVKK Madde 5(2) (f) bendidir.
Kullanıcı tarafından bu konuda bir onay verilmişse, analiz amacıyla Çerezler aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in a) bendi ve KVKK Madde 5(1)'dir.

c) Veri işlemenin amacı

Teknik olarak Gerekli Çerezleri kullanmanın amacı, kullanıcıların internet sitelerini kullanmalarını sağlamaktır. İnternet sitelerimizin bazı özellikleri, Çerez kullanmadan sunulamaz. Bunlar için diğer internet sayfalarına geçtikten sonra bile tarayıcının tanınması gerekir.

Teknik olarak Gerekli Çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz.

Analiz Çerezleri (Performans Çerezleri, Pazarlama Çerezleri ve Üçüncü Taraf Çerezleri), internet sitemizin ve içeriğinin kalitesini artırmak için kullanılır. Analiz Çerezlerinden, internet sitesinin nasıl kullanıldığını öğrenir ve böylece sunumuzu sürekli olarak optimize edebiliriz. Ayrıca, ilgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer internet sitelerinde alakalı reklamları göstermek amacıyla da kullanılabilirler.

d) Saklama süresi, itiraz ve çıkarma olanağı

Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve oradan internet sitemize iletilir. Dolayısıyla kullanıcı olarak siz de Çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrol sahibisiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek Çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu işlem otomatik olarak da yapılabilir.

VI. Kayıt
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Kullanıcılara kişisel bilgileri girerek internet sitemize kayıt olma imkânı sunuyoruz. Veriler işlem sırasında bir giriş maskesine girilerek bize iletilir ve bizim tarafımızdan saklanır. Kayıt işlemi sırasında aşağıdaki veriler toplanmaktadır:
Ad
Soyad
E-posta
Telefon
Şirket bilgileri

Kayıt sırasında ayrıca aşağıdaki veriler saklanır:
(1) Tarayıcı türü ve kullanılan sürüm hakkında bilgiler
(2) Kullanıcının işletim sistemi
(3) Kullanıcının IP adresi
(4) Erişim tarihi ve zamanı
(5) Kullanıcı sisteminin, internet sitemize ulaştığı internet siteleri
(6) İnternet sitemiz üzerinden kullanıcının sistemi tarafından çağrılan internet siteleri

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kullanıcı tarafından bu konuda bir onay verilmişse verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in a) bendi ve KVKK Madde 5(1)'dir.

Kayıt, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanmasına hizmet ediyorsa verilerin işlenmesinin ek yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1)'in b) bendi ve KVKK Madde 5(2) (c) bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için kullanıcı kaydı gereklidir.

Özellikle söz konusu kayıt amaçları için istediğimiz izninize tabi olarak ve dilediğiniz anda kaydı silme seçeneğinizle beraber verilerinizi sizi ilgilendirebilecek ürün ve hizmetlerimizi sunmak için de kullanıyoruz. "Kaydı sil" düğmesine tıklayarak bu hizmetleri devre dışı bırakabilirsiniz. Bundan sonra Kuehne + Nagel'den daha fazla yazışma talep ederseniz üyeliğinizi yeniden oluşturacağız ve ardından tekrar üyelikten çıkmak istiyorsanız "Kaydı sil" düğmesine tekrar tıklayabilirsiniz.

4. Saklama süresi

Veriler, toplama amacına ulaşılıp artık gerekli olmadığında silinecektir.

Bu, bir sözleşmenin yerine getirilmesi için kayıt işlemi sırasında [toplanan verilere ilişkin] ya da sözleşmenin ifası için verilere artık ihtiyaç duyulmadığında sözleşme öncesi önlemlerin uygulandığı durum olacaktır. Sözleşme ortağının kişisel verilerinin saklanması zorunluluğu, sözleşme veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sözleşmenin akdedilmesinden sonra da uygulanabilir.

Hesabınızdaki kişisel veriler, verilerin toplandığı ya da işlendiği amaçlar için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Bu, yasal saklama sürelerine tabi olduğumuz sürece geçerli değildir.

Aksi takdirde, şu durum geçerlidir: Hesabınızı 365 günden uzun süre kullanmadıysanız hesabınızın silineceğini bildirmek için e-posta adresinizi kullanırız.

5. İtiraz ve çıkarma olanağı

Bir kullanıcı olarak, herhangi bir zamanda kaydı iptal etme seçeneğiniz vardır. Hakkınızda saklanan verilerin istediğiniz zaman değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Bir sözleşmenin yerine getirilmesi ya da sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için veriler gerekliyse verilerin silinmesine karşı herhangi bir sözleşme ya da yasal zorunluluk bulunmuyorsa ancak erkenden silinmesi mümkündür.

VII. İletişim formu ve e-posta iletişimi
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemizde elektronik iletişim için kullanabileceğiniz bir iletişim formu bulunmaktadır. Bir kullanıcı bu seçeneği kullandığı takdirde giriş maskesine girilen veriler, bize iletilecek ve tarafımızdan saklanacaktır. Bu veriler şunlardır:
(1) Ad
(2) Soyad
(3) Şirket adı
(4) Ülke
(5) E-posta
(6) Sektör
Verilerin işlenmesine ilişkin olarak, iletim sürecinde bu Gizlilik Politikası'na atıf olacaktır. Bu sırada verileriniz yalnızca izniniz üzerine reklam amacıyla işlenecektir.

Verilen bir e-posta adresi ile iletişim sağlanıyorsa bu durumda e-postayla birlikte iletilen kullanıcı kişisel veriler saklanacaktır.

Veriler, üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Veriler sadece iletişimin işlenmesi amacıyla ve açık onay vermeniz halinde ise, reklam amacıyla kullanılacaktır.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kullanıcı tarafından bu konuda bir onay verilmişse verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in a) bendi ve KVKK Madde 5(1)'dir.

E-posta gönderme sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in f) bendi ve KVKK Madde 5(1)'dir. E-posta ile iletişim bir sözleşmenin akdedilmesini amacı doğrultusundaysa işlemenin ek yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in b) bendi ve KVKK Madde 5(2) (c) bendidir.


3. Veri işlemenin amacı

Kişisel verilerin giriş maskesinden işlenmesi, sadece iletişimi işlememize hizmet eder. E-posta ile iletişim kurulması durumunda bu, aynı zamanda verilerin işlenmesinde gerekli haklı çıkar olur. Verileriniz, belirtilen amaçlar dışında (örn. reklam amacıyla) yalnızca açık izniniz üzerine işlenecektir.

İletim işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemeye ve BT sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

4. Saklama süresi

Veriler, kullanıcı iznini iptal eder etmez veya verilere toplanma amaçlarına erişmek için artık ihtiyaç duyulmaması halinde silinecektir. İletişim formunun giriş maskesinden kaynaklanan kişisel veriler ve e-posta ile iletilmiş veriler durumunda kullanıcı ile ilgili iletişim sonlandırıldığı durumdur. Sonuç olarak ilgili durumların açıklığa kavuşturulduğunun anlaşıldığı zaman iletişim sonlandırılır.

5. İtiraz ve çıkarma olanağı

Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını her zaman iptal etme olanağına sahiptir. Kullanıcı bize e-posta ile ulaşırsa dilediği zaman kişisel verilerinin saklanmasına itiraz edebilir. Böyle bir durumda iletişim sürdürülemez.

Lütfen iznin iptalini ve saklamaya yönelik itirazı IX. Bölüm'de verilen bağlantı aracılığıyla bize gönderin.

Bu durumda iletişim sırasında saklanan tüm kişisel veriler silinecektir.

VIII. Verilerin Kuehne + Nagel Yetenek Topluluğu'nda bir profil oluşturmak için işlenmesi
1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Kuehne + Nagel kariyer sayfasında, Kuehne + Nagel Yetenek Topluluğu'nda çeşitli şekillerde bir profil oluşturabilirsiniz:

1) Kaydolma ve verileriniz ile bilgilerinizi yükleme (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).
2) İletişim kanalı olarak sohbet robotunu kullanma
3) Kuehne + Nagel Grup'taki mevcut iş teklifleri hakkında sizi bilgilendiren ve otomatik olarak oluşturulan iş bildirimlerine üye olma.

2. Veri işlemenin amacı

Kuehne + Nagel Yetenek Topluluğu'na kaydolmak, somut bir iş başvurusu sürecinden önce ve sonra, profilinizin aktif olarak iş başvurusunda bulunmadığınız Kuehne + Nagel iştiraklerine bir arama işlevi aracılığıyla gösterilmesine imkân tanır.

Kayıt isteğe bağlıdır ve ilgili başvuru prosedürüne bağlıdır.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Belirli bir iş için somut başvuru yapılmadan profilinizin saklanmasının ve profilinizin grup iştiraklerine iletilmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1)'in a) bendi ve KVKK Madde 5(1)'dir.

4. Verilerinizi saklama süresi

İzniniz, profiliniz silinene kadar geçerli olacaktır ve geleceğe yönelik olmak üzere sizin tarafınızdan herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İzninizi iptal etmeniz halinde, Kuehne + Nagel iştiraklerin sizin başvuru verilerinize ulaşma haklarını iptal edecektir.

İzninizi hâlihazırda daha erken bir tarihte iptal etmedikçe, profiliniz en geç son etkinliğinizden üç yıl sonra silinecektir.

IX. Veri sahiplerinin hakları

Kişisel verileriniz işlenirse GDPR tanımında bir veri sahibi olursunuz ve aşağıda veri sorumlusu ile ilgili olarak sıralanan haklara sahip olursunuz.

Haklarınızı istediğiniz zaman şu adresten talep edebilirsiniz: https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1. Bilgi edinme hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızdan işlenip işlenmediğine dair veri sorumlusundan bir onay isteyebilirsiniz.

Böyle bir işleme söz konusuysa aşağıdaki hususlarla ilgili olarak veri sorumlusundan bilgi talep edebilirsiniz:
(1) Kişisel verilerin işlenme amaçları;
(2) İşlenen kişisel veri kategorileri;
(3) Sizinle ilgili kişisel bilgilerin iletildiği/açıklandığı ya da ileride iletileceği/açıklanacağı alıcılar veya alıcıların kategorileri (sizin ülkenizdeki veya dışındaki);
(4) Sizinle ilgili kişisel verilerin saklanması için planlanan süre ya da bu somut olarak belirlenemiyorsa, saklama süresini belirleme kriterleri;
(5) Sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkı, veri sorumlusunun işlemeyi kısıtlama hakkı ya da bu işlemeye itiraz etme hakkının uygulanabilirliği;
(6) Denetleyici bir makama şikâyette bulunma ve verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi nedeniyle yüklenilen zararların tazmin edilmesini talep etme hakkının uygulanabilirliği;
(7) Kişisel veriler veri sahibinden toplanmadıysa verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler;
(8) GDPR Madde 22 (1) ve (4) ve KVKK Madde 11(1) (g) gereğince profillemeyi içeren otomatik bir karar verme sürecinin uygulanabilirliği ve -en azından bu durumlarda ilgili- mantık ve kapsam hakkında açıklayıcı bilgilerin yanı sıra söz konusu işlemeden veri sahibine yönelik etkiler.
Sizinle ilgili kişisel verilerin, üçüncü bir ülkeye ya da uluslararası bir kuruluşa iletilip iletilmediği ile ilgili bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda, GDPR Madde 46 gereğince uygun garantiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.


2. Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili işlenmiş kişisel veriler yanlış veya eksik olduğu sürece veri sorumlusu ile ilgili düzeltme ve/veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Veri sorumlusunun düzeltmeyi gecikmeden yapması gerekir.


3. İşlemeyi sınırlama hakkı

Aşağıdaki şartlarda sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz:
(1) Veri sorumlusunun, kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesini sağlayan bir süre boyunca sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğunu reddederseniz;
(2) İşleme, yasalara aykırıysa ve kişisel verilerin silinmesini reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının sınırlandırılmasını talep ederseniz;
(3) Veri sorumlusunun artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyacı yoksa ancak yasal hak taleplerin iddia edilmesi, kullanılması veya savunulması için talep ediyorsanız ya da
(4) GDPR Madde 1 gereğince işlemeye karşı itirazda bulunduysanız ve henüz kesin değilse, veri sorumlusunun haklı çıkarları gerekçelerinizden daha önemli gelirse.
Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi sınırlandırılmışsa bu veriler, saklanması dışında yalnızca sizin izninizle veya yalnızca yasal hak talepleri iddia etmek, kullanmak veya savunmak ya da başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak amacıyla ya da işlenebilir. işletme veya Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devlet'in veya ikamet ettiğiniz ülkenin zorlayıcı bir kamu çıkarı gerekçesiyle işlenebilir.
İşlemenin sınırlanması, yukarıda belirtilen şartlara göre uygulanmışsa sınırlama kaldırılmadan önce veri sorumlusu tarafından bilgilendirileceksiniz.


4. Silme hakkı

a) Silme yükümlülüğü

Aşağıdaki nedenlerden biri geçerli olduğu takdirde veri sorumlusundan, sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep edebilirsiniz ve veri sorumlusu bu verileri derhal silmek zorunda olacaktır:
(1) Sizinle ilgili kişisel veriler, toplandığı ya da işlendiği amaçlar için artık gerekli değilse.
(2) GDPR Madde 6 (1) a) bendi VE KVKK Madde 5(1) veya GDPR Madde 9 (2) a) bendine ve KVKK Madde 6(2)'ye göre işlemenin dayanağını oluşturan izninizi geri alırsanız ve işleme için başka bir yasal dayanak olmazsa.
(3) İşlenmesi aleyhinde GDPR Madde 21 (1) ve KVKK Madde 28 gereğince itirazda bulunuyorsanız ve işleme için daha önemli gelen herhangi bir haklı gerekçe bulunmuyorsa ya da GDPR Madde 21 (2) ve KVKK Madde 28 gereğince işlemeye itiraz ederseniz.
(4) Sizinle ilgili kişisel veriler yasalara aykırı şekilde işlenirse.
(5) Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesi, AB kanuna veya veri sorumlusu için geçerli olan Üye Devletlerin kanunlarına veya ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına göre yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekiyorsa.
(6) Sizinle ilgili kişisel veriler, GDPR Madde 8 (1) gereğince bilgi toplumunun sunulan hizmetleri ile ilgili olarak toplanmışsa.

b) Üçüncü taraflara bilgi verme

Veri sorumlusu sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açık hâle getirmişse ve bunları GDPR Madde 17 (1) ve KVKK Madde 7(1) gereğince silmekle yükümlüyse veri sahibi olarak sizin bu kişisel verilere olan tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin suretlerinin veya kopyalarının silinmesi talep ettiğiniz konusunda veri işlemeden sorumlu olan ve kişisel verileri işleyen tarafları bilgilendirmek amacıyla mevcut teknoloji ve uygulama maliyetleri dikkate alınarak teknik nitelikte uygun önlemler alacaktır.


c) İstisnalar

İşleme, aşağıdakileri yapmak için gerekiyorsa silme hakkı uygulanmaz:
(1) Serbest konuşma ve bilgi edinme hakkını kullanmak;
(2) AB kanunu veya veri sorumlusu için geçerli olan Üye Devletlerin kanunlarına uyarınca işlemek için uygulanan yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek ya da kamu yararına veya veri sorumlusuna devredilen kamu gücünün kullanılması görevini yerine getirmek;
(3) GDPR Madde 9 (2) h) ve i) bendinin yanı sıra GDPR Madde 9 (3) gereğince halk sağlığı konularında kamu yararı gerekçesiyle;
(4) Kamu yararına olan arşivleme amaçları için, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları için ya da Bölüm a) kapsamında atfedilen hakkın, işleme amaçlarının gerçekleştirilmesini imkânsız kılması ya da önemli ölçüde engellemesi beklendiği kadarıyla GDPR Madde 89 (1) ve KVKK Madde 28 gereğince istatistiksel amaçlar için ya da
(5) Yasal hak taleplerinin iddia edilmesi, kullanılması veya savunulması için.

5. Bilgi edinme hakkı

Veri sorumlusuna karşı işlemenin düzeltilmesi, silinmesi veya sınırlandırılması hakkını ileri sürmüşseniz sizinle ilgili kişisel verilerin açıklandığı tüm alıcıların, imkânsız olacağı kanıtlanmadıkça ya da orantısız çaba veya harcamaya bağlanmadıkça bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi ve işlemenin sınırlandırılması hakkında bilgilendirilmesi gerekecektir.
Veri sorumlusu ilgili olarak bu alıcılardan haberdar olmak hakkına sahipsiniz.


6. Veri taşınabilirliği hakkı

Yapılandırılmış, ortak ve makinede okunabilen bir formatta veri sorumlusunun kullanımına sunmuş olduğunuz sizinle ilgili kişisel verilerinizi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, aşağıdaki şartlar olduğu ölçüde kişisel verilerin kullanıma sunulduğu veri sorumlusu tarafından engellenmeden bu verileri başka bir veri sorumlusuna iletme hakkına sahipsiniz:
(1) İşleme, GDPR Madde 6 (1) a) bendi veya GDPR Madde 9 (2) a) bendine göre bir izin ya da GDPR Madde 6 (1) b) bendine göre bir sözleşmeye dayandığı ölçüde ve
(2) İşleme, otomatikleşmiş süreçler aracılığıyla meydana geldiği ölçüde.
Ayrıca, bu hakkın kullanılmasında sizinle ilgili kişisel verilerin, teknik olarak uygulanabilir olduğu sürece bir veri sorumlusundan doğrudan başka bir veri sorumlusuna iletilmesini sağlama hakkına da sahipsiniz. Bu nedenle diğer kişilerin özgürlükleri ve haklarına zarar verilmemelidir.
Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına veya veri sorumlusuna devredilmiş kamu gücünün kullanılması görevini yerine getirmek için gereken kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.


7. İtiraz hakkı

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle GDPR Madde 6 (1) e) bendi veya GDPR f) bendine dayanarak meydana gelen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, aynı zamanda bu hükümlere ve KVKK Madde 11(1) (g) bendine dayanan profilleme için de geçerlidir.
İşleme için zorlayıcı nedenlerin, korumaya hak kazandığı ve çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha önemli geldiği kanıtlanmadıkça ya da işleme, yasal hak taleplerinin iddia edilmesi, kullanılması veya savunulması amacına hizmet ediyorsa veri sorumlusu, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine son verecektir.
Sizinle ilgili kişisel veriler, doğrudan pazarlama yapmak için işlenirse söz konusu reklamın amacı için sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, aynı zamanda söz konusu doğrudan pazarlamaya bağlıysa profilleme için de geçerlidir.
Doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz ederseniz sizinle ilgili kişisel veriler, artık bu amaçlarla işlenmeyecektir.
Teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatik prosedürlerle 2002/58/EC sayılı Direktife rağmen bilgi toplumunun hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak itiraz etme hakkınızı kullanma seçeneğine sahipsiniz.


8. İzinleri veri koruma yasalarına göre geri alma hakkı

Veri koruma yasalarına göre izninizi dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. İtirazınıza kadar meydana gelmiş işlemenin meşruiyeti, iznin geri alınmasından etkilenmeyecektir.


9. Profil oluşturma da dâhil olmak üzere bireysel durumda otomatik karar

Sizinle ilgili olarak yasal etki geliştiren ya da sizin için benzer önemli engellere neden olan, profilleme dâhil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayanan bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz. Bu karar aşağıdaki gibiyse bu, geçerli değildir:
(1) Siz ve veri sorumlusu arasında yapılan bir sözleşmenin akdedilmesi veya yerine getirilmesi için gerekliyse;
(2) Veri sorumlusu için geçerli olan AB veya Üye Devletlerin yasal düzenlemelerine dayanarak izin verilebilirse ve bu yasal düzenlemelerin, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve haklı çıkarlarınızı korumak için uygun önlemler içeriyorsa ya da
(3) Açık rızayla alınmışsa.
Bununla birlikte GDPR Madde 9 (2) a) bendi veya g) bendi ve KVKK Madde 6(2) ve (3) geçerli olmadıkça ve haklarınızın, özgürlüklerinizin ve haklı çıkarlarınızın korumasına yönelik uygun önemler alınmadıkça bu kararlar, GDPR Madde 9 (1) ve KVKK Madde 6(1) uyarınca özel kişisel veri kategorilerine dayalı olmayabilir.

(1) ve (3)'te belirtilen durumlara ilişkin olarak veri sorumlusu, en azından veri sorumlusu [aynen] kişinin kararı etkileme, kendi görüşünü sunma ve karşı çıkma hakkını içeren hakları, özgürlükleri ve haklı çıkarları korumak için uygun önlemler alacaktır.


10. Denetleyici bir makama şikâyet etme hakkı

Diğer idari veya adli temyiz başvurusuna halel getirmeksizin özellikle sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'yi ve KVKK'nu ihlal ettiğini düşünüyorsanız ikamet yeriniz, iş yerini veya şüpheli ihlal yerinin Üye Devleti'nde denetleyici bir makama şikâyet etme hakkına sahipsiniz.
Şikâyette bulunulan denetleyici makam, GDPR Madde 78 ve KVKK uyarınca mahkemede temyiz olanağı da dâhil olmak üzere şikâyetin sonuçları ve durum hakkında şikâyetçiyi bilgilendirecektir.

X. Veri ihlallerinin rapor edilmesi

Veri ihlalleri, herhangi bir zamanda şu adrese bildirilebilir: privacy@kuehne-nagel.com.

Bir veri ihlali, Kuehne + Nagel veya sözleşmeli bir üçüncü şahıs tarafından iletilen, saklanan ya da işlenen kişisel verilerin yanlışlıkla veya yasa dışı şekilde imha edilmesine, kaybolmasına veya değiştirilmesine, yetkisiz ifşa edilmesine veya yetkisiz erişilmesine yol açan bir güvenlik ihlali anlamına gelir.

XI. Reşit olmayanlar

18 yaşından küçük kişiler, ebeveynleri veya yasal vasilerin muvafakati olmadan hiçbir kişisel veri iletmemelidir. GDPR Madde 8 gereğince 16 yaş ve altındaki çocuklar, yalnızca ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin muvafakati ile bu tür izinleri beyan edebilirler. Reşit olmayanların kişisel verileri kasten toplanıp işlenmez.


XII. Bu Gizlilik Politikası'nda yapılacak değişiklikler

Kuehne + Nagel, bu Gizlilik Politikası'nı dilediği zaman ve ileride geçerli olacak şekilde düzenlemeyi saklı tutar. Dolayısıyla bu Gizlilik Politikası'nı düzenli aralıklarla tekrar okumanız tavsiye edilir.


Durum: Şubat 2020