Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Wydawca treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest bardzo ważna dla firmy Kuehne + Nagel. Państwa zaufanie stanowi dla nas najwyższy priorytet. Dlatego Państwa dane osobowe traktujemy zawsze poufnie i zgodnie zustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, wjaki sposób firma Kuehne + Nagel postępuje zPaństwa danymi osobowymi wInternecie, jakie informacje są zbierane i analizowane oużytkownikach strony internetowej Kuehne + Nagel i wjaki sposób informacje te są używane, przekazywane lub przetwarzane winny sposób. Ponadto opisujemy, wjaki sposób pliki cookie i inne technologie mogą być używane wnaszych aplikacjach.

Wmomencie otwierania naszej strony internetowej są Państwo informowani oużywaniu plików cookie. Wzwiązku zpowyższym pojawia się także wskazówka dotycząca niniejszej Polityki Prywatności.

Ponadto chcemy wskazać, że firma Kuehne + Nagel może niniejszą Politykę Prywatności w sposób regularny zmieniać i aktualizować według własnego uznania. Wtakim przypadku zaktualizowaną wersję niniejszej Polityki Prywatności opublikujemy zarówno na tej stronie, jak i na innych stosownych stronach. Zaktualizowana Polityka Prywatności obowiązuje tylko wstosunku do danych, które zostały zgromadzone po dacie jej wejścia wżycie. Dlatego też polecamy regularne sprawdzanie niniejszej strony pod kątem informacji na temat naszych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych. Kontynuowanie przez Państwa korzystania znaszych usług po wprowadzeniu zmian wzakresie Polityki Prywatności oznacza, że akceptują Państwo te zmiany.

Niniejsza polityka dotyczy ponadto stron firmy Kuehne + Nagel, które do niej odsyłają. Nie obowiązuje ona dla stron firmy Kuehne + Nagel, dla których obowiązuje oddzielna Polityka Prywatności.

 

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem wrozumieniu rozporządzenia oochronie danych osobowych i innych krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych państw członkowskich oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Kuehne + Nagel Sp.z o.o
ul. Spedycyjna 1
62-023 Gądki
Tel.: +48 22 4171 100
E-mail: privacy-poland@kuehne-nagel.com

II. Nazwa i adres pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych ze strony administratora, można się skontaktować za pośrednictwem następującej strony internetowej:

Inspektor ochrony danych osobowych

Kuehne + Nagel Sp.z o.o
ul. Spedycyjna 1
62-023 Gądki
Tel.: +48 22 4171 100
E-mail: privacy-poland@kuehne-nagel.com

III. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przez nas używane, zgodnie zopisem w niniejszej Polityce Prywatności, do udostępnienia naszych usług, do odpowiadania na Państwa zapytania oraz o ile jest to dopuszczalne ustawowo lub jest niezbędne lub w celu wspierania ustaleń prawnych lub karnoprawnych. Zgromadzone za pomocą niniejszej strony internetowej dane osobowe mogą w celach statystycznych zostać poddanej dalszej anonimizacji i agregacji, aby poszerzyć portfolio naszych produktów i ulepszyć nasze usługi.

 

2. Komu są przekazywane dane osobowe?

Możemy zapisywać Państwa dane osobowe lub przekazywać je winny sposób związanym znami firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi wnaszym imieniu, przykładowo wcelu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność tej strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Zawarliśmy ztymi partnerami umowy, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych wytycznych i wzgodzie z niniejszą Polityką Prywatności i innymi odpowiednimi środkami mającymi na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko, oile jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest winny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.

Proszę mieć na względzie, że grupa Kuehne + Nagel oraz urzędy, klienci i dostawcy, którym mamy prawo przekazać Państwa dane osobowe, mogą się ewentualnie znajdować poza Państwa krajem rodzinnym, ewentualnie także wpaństwach, których ustawy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od przepisów państwa, wktórym się Państwo znajdują. Wtakich przypadkach zapewniamy, że zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu ochronę Państwa danych osobowych poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych, np. standardowych klauzul umownych UE. Kopia standardowej klauzuli umownej UE znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Jeżeli wcelu przeprowadzenia procesów mających na celu przetwarzanie danych osobowych pobieramy zgodę osobę, której dane dotyczą, podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia oochronie danych osobowych (RODO).

Wprzypadku przetwarzania danych osobowych wcelu spełnienia umowy, której stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art.6 ust.1 lit.b RODO. Powyższe obowiązuje także dla procesów przetwarzania danych, które są niezbędne do przeprowadzenia środków przedumownych.

Oile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art.6 ust.1 lit.c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne zewzględu na ważne interesy życiowe osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art.6 ust.1 lit.d RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony uprawnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej i interesy, prawa podstawowe i wolności podstawowe osoby, której dane dotyczą, nie przewyższają wspomnianego interesu, podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit.f RODO.

4. Usuwanie danych osobowych i okres zapisywania danych osobowych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy cel ich zapisywania nie ma już zastosowania. Zapisywanie danych może mieć także miejsce, gdy zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę wrozporządzeniach prawa unijnego, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Blokada lub usunięcie danych osobowych ma miejsce także, gdy upłynie jeden zprzewidzianych przez wymienione normy terminów zapisywania danych osobowych, chyba że istnieje konieczność dalszego zapisywania tych danych wcelu zawarcia lub spełnienia umowy.

 

IV. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików logowania

1. Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje zsystemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony.

Następuje pobranie następujących danych:

(1) informacje orodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

(2) system operacyjny użytkownika,

(3) adres IP użytkownika,

(4) data i godzina wywołania strony,

(5) strony internetowe, zktórych system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową,

(6) strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

Dane są także zapisywane wplikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz zinnymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

 

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla tymczasowego zapisywania danych i plików logowania stanowi art.6 ust.1 lit.f RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. Wtym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji.

Zapisywanie wplikach logowania ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych wcelach marketingowych nie ma wzwiązku ztym miejsca.

Wtym celu przysługuje nam także uprawniony interes do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO.

4. Okres zapisywania danych osobowych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są one niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Wprzypadku rejestracji danych celem udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy zostanie zakończona dana sesja.

W przypadku zapisywania danych w plikach logowania następuje to najpóźniej po 30dniach. Możliwe jest zapisywanie danych przekraczające ten okres czasu. Wtakim przypadku adresy IP użytkownika są używane lub podlegają anonimizacji, aby niemożliwe było przyporządkowanie klienta, który dokonał otwarcia strony internetowej.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych osobowych

Pobieranie danych wcelu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych wplikach logowania jest obligatoryjne dla eksploatacji niniejszej strony internetowej. Wzwiązku ztym po stronie użytkownika nie istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu.

 

V. Stosowanie plików cookie

a) Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz odwiedzania jej, w Państwa komputerze stosowane są pliki cookie itp. technologie, takie jak piksele (zwane dalej ogólnie „plikami cookie”). Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane przez Państwa przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu końcowym w celu przechowywania pewnych informacji lub plików graficznych, takich jak piksele. Przy następnym otwarciu naszej strony internetowej za pomocą tego samego urządzenia końcowego, informacje przechowywane w plikach cookie są następnie przesyłane albo do naszej strony internetowej (cookie własne – „First Party Cookie”) albo do innej strony internetowej, do której należy plik cookie (zewnętrzny plik cookie – „Third Party Cookie”).

Za pomocą zapisanych i odesłanych z powrotem informacji, poszczególne strony internetowe rozpoznają, że Państwo już wcześniej uzyskali do nich dostęp i odwiedzili je za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na Państwa urządzeniu końcowym. Informacje te wykorzystujemy po to, aby stronę internetową móc optymalnie ukształtować i wyświetlać ją zgodnie z Państwa preferencjami. Na Państwa urządzeniu końcowym identyfikowany jest tylko sam plik cookie. Wychodzące poza to przechowywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne, aby Państwo mogli odpowiednio korzystać z oferowanej przez nas, a uruchomionej przez siebie usługi.

Mogą Państwo w dowolnym czasie zrezygnować z plików cookie, które nie są niezbędne do działania naszej strony internetowej. W tym celu należy kliknąć przycisk po prawej stronie u góry tej strony i odpowiednio zmodyfikować ustawienia plików cookie.

Podczas używania strony internetowej rozróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

 

Niezbędne pliki cookie (necessary cookies)

Te pliki cookie są niezbędne do używania strony internetowej i zapisywania tymczasowych danych sesji, aby prawidłowo wyświetlić stronę. Zawierają one funkcje, bez których użytkownik nie może korzystać z naszych stron w przewidziany sposób.

 

Pliki cookie służące do pomiarów zasięgu

Pliki cookie służące do pomiarów zasięgu zbierają informacje na temat sposobu wykorzystania naszej strony. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji, które pozwalałyby na identyfikację użytkowników. Zebrane informacje będą wyłącznie agregowane i tym samym oceniane w sposób anonimowy.

Wydajnościowe pliki cookie

Poprzez akceptację wydajnościowych plików cookie, pliki cookie służące do pomiarów zasięgu nie będą usuwane, lecz pozostaną zapisane w celu rozpoznania powracających użytkowników. Ponadto od czasu do czasu przeprowadzamy działania doskonalące na naszych stronach, za pomocą np. wykonywania testów A/B lub poprzez oferowanie określonych wskazówek, odnoszących się do funkcji naszej strony internetowej. W tym miejscu zapisywane są również pliki cookie, umożliwiające anonimową identyfikację użytkowników powracających. Od czasu do czasu przeprowadzamy dodatkowe pomiary, które rejestrują losowo i w sposób anonimowy zachowania poszczególnych użytkowników w zakresie kliknięć lub ruchów myszką.

Państwo mogą w każdej chwili sprzeciwić się używaniu wydajnościowych plików cookie, odpowiednio dostosowując swoje ustawienia w zakresie plików cookie.

Reklamowe pliki cookie

Takich plików cookie używamy, aby sprawdzić skuteczność naszych akcji marketingowych. Reklamowe pliki cookie pochodzą od zewnętrznych firm reklamowych (zewnętrzne pliki cookie – „Third Party Cookie”) i są wykorzystywane, aby zbierać informacje na temat stron internetowych odwiedzanych przez użytkowników, w celu opracowania reklamy zorientowanej na grupę docelową. Stosujemy następujące reklamowe pliki cookie:

 • LinkedIn Advertising
 • Facebook Advertising
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Stosujemy także pliki cookie dalszych oferentów zewnętrznych np. aby połączyć naszą stronę internetową ztakimi portalami społecznościowymi jak LinkedIn i Twitter i umożliwić osobom odwiedzającym naszą stronę dzielenie się swoimi opiniami bezpośrednio za pomocą serwisów LinkedIn lub Twitter.

Google Analytics

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na stronie niniejszej wykorzystywane będą usługi Google Analytics, tj. usługi analizy internetowej, świadczone przez Google Ireland Limited. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze w celu umożliwienia stronie internetowej dokonania analizy sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące wykorzystywania przez użytkownika tej strony internetowej są zreguły przesyłane na serwer firmy Google na terenie USA i tam zapisywane. W przypadku uaktywnienia na tej stronie internetowej funkcji anonimizacji adresu IP, Państwa adres IP zostanie przez Google wpierw skrócony. Jednakże dotyczy to tylko użytkowników pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wwyjątkowych przypadkach następuje przesłanie pełnego adresu IP na serwer firmy Google w USA i tam zostaje on skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej, firma Google będzie posługiwała się tymi informacjami w celu dokonywania ocen sposobu wykorzystywania tej strony internetowej przez Państwa, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP, przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach korzystania z usługi Google Analytics, nie jest przezfirmę Google łączony zżadnymi innymi danymi. Państwo mogą uniemożliwić zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będą mogły być ewentualnie wykorzystane w pełnym zakresie. Państwo mogą ponadto uniemożliwić rejestrację danych (w tym adresu IP), wygenerowanych przez plik cookie, a związanych z korzystaniem przez siebie z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Pragniemy także zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w celu zagwarantowania anonimowości zbioru adresów IP (tzw. IP-Masking), na niniejszej stronie internetowej usługi Google Analytics zostały rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”.

Usługi Google Analytics są przez nas wykorzystywane do analizy i regularnego ulepszania sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane dane statystyczne możemy wykorzystywać do ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującej dla Państwa, jako użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google poddała się postępowaniu EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE-USA,) https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Informacje usługodawców trzeciostronnych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki dla użytkowników:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie ochrony danych osobowych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz Polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Jeśli użytkownik uaktywnił tylko niezbędne pliki cookie, wówczas Google Analytics wykorzystujemy tylko w celu ograniczonego pomiaru zasięgu, przy którym czas działania cookie jest ustawiony na 0. Oznacza to, że po zakończeniu sesji żadne pliki cookie nie są już dłużej przechowywane i że ponowne rozpoznanie użytkownika po czasie przekraczającym wymiar sesji nie jest możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, dezaktywowaliśmy wszystkie dodatkowe funkcje Google Analytics, które pozwoliłyby firmie Google na wykorzystanie danych do innych celów lub produktów. Dlatego też korzystamy z Google Analytics wyłącznie w celu przetwarzania naszych danych statystycznych w sposób zgodny ze zleceniem. Wyłączyliśmy również zintegrowane w sposób automatyczny pliki cookie innych stron trzecich (Doubleclick). Będą one uaktywniane opcjonalnie tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na stosowanie reklamowych plików cookie.

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik aktywnie loguje się aktywnie za pomocą swojego hasła i o ile dostępna jest jego rejestracja i zgoda na stosowanie wydajnościowych plików cookie, korzystając z usługi Google Analytics przechowujemy następujące informacje:

 • Kraj pochodzenia użytkownika
 • Nr identyfikacyjny klienta – użytkownika
 • Relacja użytkownika w odniesieniu do produktu
 • Informacja wskazująca, że użytkownik nie jest pracownikiem wewnętrznym

b) Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art.6 ust.1 lit.f RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie do celów analizy stanowi przy istnieniu odpowiedniej zgody użytkownika art.6 ust.1 lit.a RODO.

c) Cel przetwarzania danych osobowych

Celem używania technicznie niezbędnych plików cookie jest umożliwienie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje naszych stron internetowych nie mogą być oferowane bez zastosowania plików cookie. Dla plików cookie jest konieczne, aby przeglądarka została rozpoznana także po zmianie strony.

Dane użytkownika zgromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są używane do tworzenia profili użytkowników.

Używanie analitycznych plików cookie (wydajnościowych, reklamowych oraz zewnętrznych plików cookie) odbywa się wcelu polepszenia jakości naszej strony oraz jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, wjaki sposób jest używana strona internetowa i dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Mogą być one również używane do utworzenia profilu zPaństwa zainteresowaniami i wyświetlania istotnej reklamy na innych stronach internetowych.

d) Okres zapisywania danych osobowych, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i są zniego przekazywane na naszą stronę. Dlatego też mają Państwo jako użytkownik pełną kontrolę wzakresie używania plików cookie. Poprzez zmianę ustawień wPaństwa przeglądarce internetowej można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można wkażdej chwili usunąć. Może to nastąpić także wsposób zautomatyzowany.

 

VI. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są przy tym wprowadzane wpolu wprowadzania danych i przesyłane do nas oraz zapisywane przez nas. Wramach procesu rejestracji są gromadzone następujące dane:

imię,

nazwisko,

e-mail,

telefon,

informacje o firmie.

 

Wmomencie rejestracji są ponadto zapisywane następujące dane:

(1) informacje orodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

(2) system operacyjny użytkownika,

(3) adres IP użytkownika,

(4) data i godzina wywołania strony,

(5) strony internetowe, zktórych system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową,

(6) strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy istnieniu zgody użytkownika stanowi art.6 ust.1 lit.a RODO.

Jeżeli rejestracja służy spełnieniu umowy, której stroną umowy jest użytkownik lub przeprowadzeniu środków przedumownych, wówczas podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit.b RODO.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Rejestracja użytkownika jest niezbędna do spełnienia umowy zużytkownikiem lub przeprowadzenia środków przedumownych.

Zzastrzeżeniem Państwa zgody, którą specjalnie pobieramy dla wymienionych celów rejestracyjnych, i Państwa możliwości ponownego wyrejestrowania wkażdej chwili, używamy Państwa danych także, aby zaoferować Państwu takie znaszych produktów i usług, które mogłyby Państwa interesować. Usługi te można dezaktywować, klikając opcję „wypisz się”. Jeżeli po pewnym czasie będą Państwo ponownie chcieli otrzymywać korespondencję od firmy Kuehne + Nagel, należy przywrócić abonament. Następnie można ponownie nacisnąć opcję „wypisz się”, jeżeli będą się Państwo chcieli ponownie wyrejestrować.

4. Okres zapisywania danych osobowych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są one niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia.

Wprzypadku danych, które podczas procesu rejestracji służą spełnieniu umowy lub przeprowadzeniu środków przedumownych, ma to miejsce, jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji umowy. Również po zawarciu umowy może istnieć potrzeba zapisywania danych osobowych partnera umownego, aby spełnić umowne lub ustawowe zobowiązania.

Dane osobowe zPaństwa konta są zapisywane tak długo, jak są one niezbędne do celów, wktórych zostały zgromadzone lub przetworzone winny sposób. Co innego obowiązuje, gdy podlegamy ustawowym terminom przechowywania danych.

Regulacje winnym przypadku: jeżeli nie używali Państwo swojego konta przez dłużej niż 365 dni, używamy Państwa adresu e-mail, aby powiadomić Państwa ousunięciu konta.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych osobowych

Jako użytkownik mają Państwo wkażdej chwili możliwość usunięcia rejestracji. Zapisane dane, które dotyczą Państwa osoby, można wkażdej chwili zmienić.

Jeżeli dane są niezbędne do spełnienia umowy lub przeprowadzenia środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko, oile nie stoją temu naprzeciw umowne lub ustawowe zobowiązania.

VII. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej jest dostępny formularz kontaktowy, który może być używany do elektronicznego nawiązania kontaktu. Jeżeli użytkownik skorzysta ztakiej możliwości, wówczas dane wprowadzone wpole wprowadzania danych są przekazywane do nas i zapisywane. Dane te obejmują:

(1) Imię

(2) Nazwisko

(3) Firma

(4) Kraj

(5) E-mail

Wzakresie przetwarzania danych w ramach procesu wysyłania odsyłamy do niniejszej Polityki Prywatności. Przetwarzanie Państwa Danych dla celów rekrutacji następuje przy tym tylko za Państwa zgodą.

Jeżeli nawiązanie kontaktu jest oferowane za pomocą udostępnionego adresu poczty elektronicznej wtakim przypadku, zapisywane są dane osobowe użytkownika, które są przekazywane wraz z wiadomością mailową.

Jakiekolwiek przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim nie ma miejsca. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania wymiany korespondencji oraz, w przypadku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody, do celów rekrutacyjnych.

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy istnieniu zgody użytkownika stanowi art.6 ust.1 lit.a RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych, które są przekazywane wramach przesyłania e-maila, stanowi art.6 ust.1 lit.f RODO. Jeżeli wiadomość e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art.6 ust.1 lit.b RODO.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych zpola wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania nawiązania kontaktu. Wprzypadku nawiązania kontaktu za pomocą wiadomości e-mail występuje także niezbędny, uprawniony interes do przetwarzania danych. Przetwarzanie Państwa danych winnych niż wymienione celach (np. do celów rekrutacyjnych) ma miejsce tylko zaPaństwa wyraźną zgodą.

Pozostałe dane osobowe, które są przetwarzane podczas procesu wysyłania, służą do zapobiegnięcia nadużycia formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres zapisywania danych osobowych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko użytkownik wycofa swoją zgodę lub w razie, gdy dane te nie będą już dłużej niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Dla danych osobowych zpola wprowadzania danych dla formularza kontaktowego i takich, które zostały wysłane za pomocą wiadomości e-mail, ma to miejsce wówczas, gdy dana konwersacja zużytkownikiem jest zakończona. Konwersacja jest zakończona wówczas, gdy zokoliczności można przyjąć, że dany stan faktyczny został definitywnie wyjaśniony.

 

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych osobowych

Użytkownik ma wkażdej chwili możliwość odwołania swojej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się znami za pomocą wiadomości e-mail, wówczas może on wkażdej chwili wyrazić sprzeciw wobec zapisywania swoich danych osobowych. Wtakim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Sprzeciw wobec zgody oraz sprzeciw wobec zapisywania danych należy skierować do nas za pomocą łącza, które zostało udostępnione w pkt. IX.

Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane wramach podejmowania kontaktu, są wtakim przypadku usuwane.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych w celu opracowania profilu w Kuehne + Nagel Talent Community (Społeczności talentów Kuehne + Nagel)

1. Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Państwo mogą założyć swój profil w Kuehne + Nagel Talent Community (Społeczności Talentów Kuehne + Nagel) na stronie poświęconej karierze w firmie Kuehne + Nagel, na różne sposoby.

1) Rejestracja i przesyłanie Państwa danych oraz informacji na stronie (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2) Wykorzystanie programu ChatBot jako kanału komunikacyjnego.

3) Subskrypcja automatycznie generowanych wiadomości nt. wolnych stanowisk pracy, za pomocą których otrzymają Państwo informacje w sprawie aktualnych ofert pracy w Grupie Kapitałowej Kuehne + Nagel.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Rejestracja w Kuehne + Nagel Talent Community daje Państwu możliwość udostępnienia swojego profilu Grupie Kapitałowej Kuehne + Nagel, za pomocą funkcji wyszukiwania, zarówno przed rozpoczęciem konkretnego procesu rekrutacyjnego, w którym Państwo aktywnie nie uczestniczyli jak i po jego zakończeniu.

Zgłoszenie jest dobrowolne i niezależne od konkretnej procedury rekrutacyjnej.

3. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przechowywania Państwa profilu bez konieczności składania konkretnej aplikacji na określone stanowisko oraz do przekazywania Państwa profilu spółkom Grupy Kapitałowej, jest na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, Państwa zgoda.

 

4. Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa zgoda jest ważna do momentu usunięcia Państwa profilu i może zostać odwołana przez Państwa w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W przypadku cofnięcia zgody, firma Kuehne + Nagel wycofa prawa dostępu do Państwa danych rekrutacyjnych ze spółek Grupy.

O ile nie cofną Państwo swojej zgody wcześniej, Państwa profil zostanie usunięty najpóźniej w 3 lata po Państwa ostatniej aktywnej sesji.

IX. Prawo osób, których dane dotyczą

Jeżeli ma miejsce przetwarzanie Państwa danych osobowych są Państwo wrozumieniu RODO osobą, których dane dotyczą, i przysługują Państwu wobec administratora poniżej wymienione prawa.

Mogą Państwo wkażdej chwili dochodzić swoich praw https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane.

Jeżeli ma miejsce takie przetwarzanie danych, mogą Państwo zażądać od administratora informacji na temat:

(1) celów, wktórych są przetwarzane dane osobowe;

(2) kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;

(3) odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym ujawniane są lub zostaną jeszcze ujawnione dane osobowe, które Państwa dotyczą;

(4) planowanego okresu zapisywania danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub, jeżeli niemożliwe jest podanie konkretnych danych wtym zakresie, przedstawienie kryteriów dla ustalenia okresu zapisywania danych osobowych;

(5) obowiązywania prawa do skorygowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych;

(6) obowiązywania prawa do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego;

(7) wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone uosoby, której dane dotyczą;

(8) obowiązywania zautomatyzowanego podejmowania decyzji włącznie zprofilowaniem zgodnie z art. 22 ust.1 i 4 RODO i — przynajmniej w tych przypadkach — istotnych informacji na temat stosowanej logiki oraz zasięgu i zamierzonych oddziaływaniach takiego przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przekazywane do Państwa trzeciego lub międzynarodowej organizacji. Wzwiązku zpowyższym mogą Państwo zażądać udzielenia informacji oodpowiednich gwarancjach zgodnie z art.46 RODO wzwiązku ztym przekazywaniem danych osobowych.

 

2. Prawo do skorygowania danych

Wstosunku do administratora przysługuje Państwu prawo do skorygowania danych i/lub ich uzupełnienia, oile dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego skorygowania danych.

 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Wprzypadku zaistnienia poniższych przesłanek mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

(1) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, która Państwa dotyczą, ograniczenie przetwarzania na okres, który umożliwia administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

(2) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo odrzucają usunięcie danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia używania danych osobowych;

(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, Państwo potrzebują ich jednak do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych, lub

(4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art.21 ust.1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uprawnione podstawy administratora nie przewyższają Państwa podstaw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, zostało ograniczone, dane te – niezależnie od ich zapisywania – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub wcelu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub na podstawie ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie zpowyższymi przesłankami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora zanim ograniczenie zostanie zniesione.

4. Prawo do usuwania danych osobowych

a) Obowiązek usuwania danych osobowych

Mogą Państwo zażądać od administratora, aby dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały niezwłocznie usunięte, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, oile ma zastosowanie jedna zponiższych przyczyn:

(1) Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub przetwarzane winny sposób.

(2) Odwołają Państwo zgodę, która stanowi podstawę dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit.a lub art.9 ust.2 lit.a RODO, oraz brak jest innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych.

(3) Zgodnie z art.21 ust.1 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i brak jest innych priorytetowych uprawnionych podstaw dla przetwarzania danych osobowych lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art.21 ust.2 RODO.

(4) Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały przetworzone niezgodnie zprawem.

(5) Usunięcie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, jest niezbędne do spełnienia prawnego zobowiązania zgodnie zprawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

(6) Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały zgromadzone wodniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla podmiotów trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, i jest on zgodnie z art.17 ust.1 RODO zobowiązany do ich usunięcia, podejmuje on przy uwzględnieniu dostępnych technologii i kosztów wdrożenia odpowiednie środki, także techniczne, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich łączy do tych danych osobowych oraz kopii lub powieleń tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usuwania danych osobowych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne

(1) do realizacji prawa do swobody wypowiedzi i informacji;

(2) do spełnienia prawnego zobowiązania, które wymaga przetwarzania danych osobowych zgodnie zprawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania, które jest winteresie publicznym, lub do realizacji władzy publicznej, która została powierzona administratorowi;

(3) ze względu na interes publiczny wzakresie zdrowia publicznego zgodnie z art.9 ust.2 lit.h oraz i oraz art.9 ust.3 RODO;

(4) dla będących winteresie publicznym celów archiwizacyjnych, naukowych lub historycznych celów badawczych lub dla celów statystycznych. zgodnie z art.89 ust.1 RODO, o ile wymienione wustępie a) prawo prawdopodobnie uniemożliwia wykonanie tych celów przetwarzania danych osobowych lub poważnie je ogranicza, lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do otrzymania informacji

Jeżeli dochodzą Państwo wobec administratora prawa do skorygowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawnił on dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, oskorygowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się, że jest to niemożliwe lub związane znieproporcjonalnym nakładem.

Wstosunku do administratora przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji dotyczącej tych odbiorców danych osobowych.

6. Prawdo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania wszystkich danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, i które udostępnili Państwo administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie. Ponadto przysługuje Państwu prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez ograniczenia ze strony administratora, któremu udostępnili Państwo dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, oile

(1) przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie zgodnie z art.6 ust.1 lit.a RODO lub art.9 ust.2 lit.a RODO lub na umowie zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO i

(2) przetwarzanie danych jest możliwe za pomocą zautomatyzowanego procesu.

Wzakresie realizacji tego prawa przysługuje Państwu ponadto prawo do uzyskania, aby dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały przekazane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego administratora, oile jest to możliwe pod względem technicznym. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie obowiązuje wstosunku do przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zadania, które jest winteresie publicznym, lub służy realizacji władzy publicznej, która została powierzona administratorowi.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo, na podstawie przyczyn, które wynikają z Państwa specjalnej sytuacji, do zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; powyższe obowiązuje także wstosunku do profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator nie przetwarza danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, chyba że jest on wstanie przedstawić obligatoryjne, zasługujące na ochronę podstawy dla przetwarzania danych osobowych, które mają pierwszeństwo przed Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie danych osobowych służy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, są przetwarzane wcelu bezpośredniej reklamy, przysługuje Państwo prawo do wniesienia wkażdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, wcelu takiej reklamy; powyższe obowiązuje także dla profilowania, oile pozostaje ono wzwiązku ztaką bezpośrednią reklamą.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych wcelu bezpośredniej reklamy, dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, nie są już przetwarzane wtym celu.

Mają Państwo możliwość, wzwiązku zkorzystaniem zusług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od 2002/58/WE – do wykonania Państwa prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanego postępowania, wktórym używane są specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do odwołania wkażdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie narusza prawomocności przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie tej zgody aż do jej odwołania.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji windywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Przysługuje Państwu prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,

(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub

(3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Decyzje, o których mowa, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

W przypadkach, o których mowa w punkcie (1) i (3) administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez naruszenia innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia prawa, jeżeli są Państwo przekonani, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje osobę składającą skargę o stanie sprawy i efektach skargi oraz możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

X. Wskazanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych

Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych Państwo mają prawo wkażdej chwili zgłosić pod adresem poczty elektronicznej: privacy@kuehne-nagel.com.

Przypadek naruszenia danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa, które prowadzi do omyłkowego lub niezgodnego zprawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, które są przenoszone, zapisywane lub przetwarzane winny sposób przez firmę Kuehne + Nagel lub upoważniony przez nią podmiot trzeci.

XI. Osoby niepełnoletnie

Osoby poniżej 18. roku życia nie powinny bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych przekazywać nam danych osobowych. Zgodnie z art. 8 RODO dzieci do 16. roku życia mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko za zgodą opiekunów prawnych. Dane osobowe osób niepełnoletnich nie są świadomie gromadzone i przetwarzane.

 

XII. Aktualność i obowiązywanie niniejszej Polityki Prywatności

Firma Kuehne + Nagel zastrzega sobie prawo do dopasowywania wkażdej chwili niniejszej Polityki Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Wzwiązku zpowyższym zaleca się regularne ponowne czytanie niniejszej Polityki Prywatności wregularnych odstępach czasu.

 

Stan prawny na luty 2020