Polityka prywatności

Please see this page for the privacy policy in English

Ochrona Państwa danych osobowych jest bardzo ważna dla firmy Kuehne + Nagel. Państwa zaufanie stanowi dla nas najwyższy priorytet. Dlatego Państwa dane osobowe traktujemy zawsze poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób firma Kuehne + Nagel postępuje z Państwa danymi osobowymi w Internecie, jakie informacje są zbierane i analizowane o użytkownikach strony internetowej Kuehne + Nagel i w jaki sposób informacje te są używane, przekazywane lub przetwarzane w inny sposób. Ponadto opisujemy, w jaki sposób pliki cookie i inne technologie mogą być używane w naszych aplikacjach.

W momencie otwierania naszej strony internetowej są Państwo informowani o używaniu plików cookie. W związku z powyższym pojawia się także wskazówka dotycząca niniejszej Polityki Prywatności.

 

Ponadto chcemy wskazać, że firma Kuehne + Nagel może niniejszą Politykę Prywatności w sposób regularny zmieniać i aktualizować według własnego uznania. W takim przypadku zaktualizowaną wersję niniejszej Polityki Prywatności opublikujemy zarówno na tej stronie, jak i na innych stosownych stronach. Zaktualizowana Polityka Prywatności obowiązuje tylko w stosunku do danych, które zostały zgromadzone po dacie jej wejścia w życie. Dlatego też polecamy regularne sprawdzanie niniejszej strony pod kątem informacji na temat naszych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych. Kontynuowanie przez Państwa korzystania z naszych usług po wprowadzeniu zmian w zakresie Polityki Prywatności oznacza, że akceptują Państwo te zmiany.

 

Niniejsza polityka dotyczy ponadto stron firmy Kuehne + Nagel, które do niej odsyłają. Nie obowiązuje ona dla stron firmy Kuehne + Nagel, dla których obowiązuje oddzielna Polityka Prywatności. 

 

I.            Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych państw członkowskich oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

 

Kuehne + Nagel Sp.z o.o
ul. Spedycyjna 1
62-023 Gądki
Tel.: +48 22 4171 100
E-mail:
privacy-poland(at)kuehne-nagel.com

 

II.          Nazwa i adres pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych ze strony administratora, można się skontaktować za pośrednictwem następującej strony internetowej:

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Kuehne + Nagel Sp.z o.o
ul. Spedycyjna 1
62-023 Gądki
Tel.: +48 22 4171 100
E-mail:
privacy-poland(at)kuehne-nagel.com

 

 

III.        Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

1.            Zakres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przez nas używane, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności, do udostępnienia naszych usług, do odpowiadania na Państwa zapytania oraz o ile jest to dopuszczalne ustawowo lub jest niezbędne lub w celu wspierania ustaleń prawnych lub karnoprawnych. Zgromadzone za pomocą niniejszej strony internetowej dane osobowe mogą w celach statystycznych zostać poddanej dalszej anonimizacji i agregacji, aby poszerzyć portfolio naszych produktów i ulepszyć nasze usługi.

2.            Komu są przekazywane dane osobowe?

Możemy zapisywać Państwa dane osobowe lub przekazywać je w inny sposób związanym z nami firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność tej strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Zawarliśmy z tymi partnerami umowy, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych wytycznych i w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności i innymi odpowiednimi środkami mającymi na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa.

 

Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko, o ile jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.

 

Proszę mieć na względzie, że grupa Kuehne + Nagel oraz urzędy, klienci i dostawcy, którym mamy prawo przekazać Państwa dane osobowe, mogą się ewentualnie znajdować poza Państwa krajem rodzinnym, ewentualnie także w państwach, których ustawy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od przepisów państwa, w którym się Państwo znajdują. W takich przypadkach zapewniamy, że zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu ochronę Państwa danych osobowych poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych, np. standardowych klauzul umownych UE. Kopia standardowej klauzuli umownej UE znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

 

3.            Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Jeżeli w celu przeprowadzenia procesów mających na celu przetwarzanie danych osobowych pobieramy zgodę osobę, której dane dotyczą, podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia umowy, której stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższe obowiązuje także dla procesów przetwarzania danych, które są niezbędne do przeprowadzenia środków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na ważne interesy życiowe osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony uprawnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej i interesy, prawa podstawowe i wolności podstawowe osoby, której dane dotyczą, nie przewyższają wspomnianego interesu, podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.            Usuwanie danych osobowych i okres zapisywania danych osobowych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, gdy cel ich zapisywania nie ma już zastosowania. Zapisywanie danych może mieć także miejsce, gdy zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach prawa unijnego, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Blokada lub usunięcie danych osobowych ma miejsce także, gdy upłynie jeden z przewidzianych przez wymienione normy terminów zapisywania danych osobowych, chyba że istnieje konieczność dalszego zapisywania tych danych w celu zawarcia lub spełnienia umowy.

 

IV.       Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików logowania

 

1.            Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony.

 

Następuje pobranie następujących danych:

(1)        informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

(2)        system operacyjny użytkownika,

(3)        adres IP użytkownika,

(4)        data i godzina wywołania strony,

(5)        strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową,

(6)        strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2.            Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla tymczasowego zapisywania danych i plików logowania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.            Cel przetwarzania danych osobowych

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach logowania ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma w związku z tym miejsca.

W tym celu przysługuje nam także uprawniony interes do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.            Okres zapisywania danych osobowych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są one niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku rejestracji danych celem udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy zostanie zakończona dana sesja.

 

W przypadku zapisywania danych w plikach logowania następuje to najpóźniej po 30 dniach. Możliwe jest zapisywanie danych przekraczające ten okres czasu. W takim przypadku adresy IP użytkownika są używane lub podlegają anonimizacji, aby niemożliwe było przyporządkowanie klienta, który dokonał otwarcia strony internetowej.

5.            Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych osobowych

Pobieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach logowania jest obligatoryjne dla eksploatacji niniejszej strony internetowej. W związku z tym po stronie użytkownika nie istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu.

V.         Stosowanie plików cookie

a)            Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz odwiedzania jej, w Państwa komputerze stosowane są pliki cookie itp. technologie, takie jak piksele (zwane dalej ogólnie „plikami cookie”). Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane przez Państwa przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu końcowym w celu przechowywania pewnych informacji lub plików graficznych, takich jak piksele. Przy następnym otwarciu naszej strony internetowej za pomocą tego samego urządzenia końcowego, informacje przechowywane w plikach cookie są następnie przesyłane albo do naszej strony internetowej (cookie własne – „First Party Cookie”) albo do innej strony internetowej, do której należy plik cookie (zewnętrzny plik cookie – „Third Party Cookie”).

Za pomocą zapisanych i odesłanych z powrotem informacji, poszczególne strony internetowe rozpoznają, że Państwo już wcześniej uzyskali do nich dostęp i odwiedzili je za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na Państwa urządzeniu końcowym. Informacje te wykorzystujemy po to, aby stronę internetową móc optymalnie ukształtować i wyświetlać ją zgodnie z Państwa preferencjami. Na Państwa urządzeniu końcowym identyfikowany jest tylko sam plik cookie. Wychodzące poza to przechowywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne, aby Państwo mogli odpowiednio korzystać z oferowanej przez nas, a uruchomionej przez siebie usługi.

Mogą Państwo w dowolnym czasie zrezygnować z plików cookie, które nie są niezbędne do działania naszej strony internetowej. W tym celu należy kliknąć przycisk po prawej stronie u góry tej strony i odpowiednio zmodyfikować ustawienia plików cookie.

Podczas używania strony internetowej rozróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie (necessary cookies)

Te pliki cookie są niezbędne do używania strony internetowej i zapisywania tymczasowych danych sesji, aby prawidłowo wyświetlić stronę. Zawierają one funkcje, bez których użytkownik nie może korzystać z naszych stron w przewidziany sposób.

Pliki cookie służące do pomiarów zasięgu

Pliki cookie służące do pomiarów zasięgu zbierają informacje na temat sposobu wykorzystania naszej strony. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji, które pozwalałyby na identyfikację użytkowników. Zebrane informacje będą wyłącznie agregowane i tym samym oceniane w sposób anonimowy.

Wydajnościowe pliki cookie

Poprzez akceptację wydajnościowych plików cookie, pliki cookie służące do pomiarów zasięgu nie będą usuwane, lecz pozostaną zapisane w celu rozpoznania powracających użytkowników. Ponadto od czasu do czasu przeprowadzamy działania doskonalące na naszych stronach, za pomocą np. wykonywania testów A/B lub poprzez oferowanie określonych wskazówek, odnoszących się do funkcji naszej strony internetowej. W tym miejscu zapisywane są również pliki cookie, umożliwiające anonimową identyfikację użytkowników powracających. Od czasu do czasu przeprowadzamy dodatkowe pomiary, które rejestrują losowo i w sposób anonimowy zachowania poszczególnych użytkowników w zakresie kliknięć lub ruchów myszką.

Państwo mogą w każdej chwili sprzeciwić się używaniu wydajnościowych plików cookie, odpowiednio dostosowując swoje ustawienia w zakresie plików cookie.

Reklamowe pliki cookie

Takich plików cookie używamy, aby sprawdzić skuteczność naszych akcji marketingowych. Reklamowe pliki cookie pochodzą od zewnętrznych firm reklamowych (zewnętrzne pliki cookie – „Third Party Cookie”) i są wykorzystywane, aby zbierać informacje na temat stron internetowych odwiedzanych przez użytkowników, w celu opracowania reklamy zorientowanej na grupę docelową. Stosujemy następujące reklamowe pliki cookie:

·           LinkedIn Advertising

·           Facebook Advertising

·           Google Adwords

·           Doubleclick

·           LINE

·           Seznam

·           Capture Media

Stosujemy także pliki cookie dalszych oferentów zewnętrznych np. aby połączyć naszą stronę internetową z takimi portalami społecznościowymi jak LinkedIn i Twitter i umożliwić osobom odwiedzającym naszą stronę dzielenie się swoimi opiniami bezpośrednio za pomocą serwisów LinkedIn lub Twitter.

Google Analytics

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na stronie niniejszej wykorzystywane będą usługi Google Analytics, tj. usługi analizy internetowej, świadczone przez Google Ireland Limited. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze w celu umożliwienia stronie internetowej dokonania analizy sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące wykorzystywania przez użytkownika tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google na terenie USA i tam zapisywane. W przypadku uaktywnienia na tej stronie internetowej funkcji anonimizacji adresu IP, Państwa adres IP zostanie przez Google wpierw skrócony. Jednakże dotyczy to tylko użytkowników pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie pełnego adresu IP na serwer firmy Google w USA i tam zostaje on skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej, firma Google będzie posługiwała się tymi informacjami w celu dokonywania ocen sposobu wykorzystywania tej strony internetowej przez Państwa, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP, przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach korzystania z usługi Google Analytics, nie jest przez firmę Google łączony z żadnymi innymi danymi. Państwo mogą uniemożliwić zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będą mogły być ewentualnie wykorzystane w pełnym zakresie. Państwo mogą ponadto uniemożliwić rejestrację danych (w tym adresu IP), wygenerowanych przez plik cookie, a związanych z korzystaniem przez siebie z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Pragniemy także zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w celu zagwarantowania anonimowości zbioru adresów IP (tzw. IP-Masking), na niniejszej stronie internetowej usługi Google Analytics zostały rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”.

 

Usługi Google Analytics są przez nas wykorzystywane do analizy i regularnego ulepszania sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane dane statystyczne możemy wykorzystywać do ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującej dla Państwa, jako użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google poddała się postępowaniu EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE-USA,) https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

 

Informacje usługodawców trzeciostronnych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki dla użytkowników: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie ochrony danych osobowych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz Polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Jeśli użytkownik uaktywnił tylko niezbędne pliki cookie, wówczas Google Analytics wykorzystujemy tylko w celu ograniczonego pomiaru zasięgu, przy którym czas działania cookie jest ustawiony na 0. Oznacza to, że po zakończeniu sesji żadne pliki cookie nie są już dłużej przechowywane i że ponowne rozpoznanie użytkownika po czasie przekraczającym wymiar sesji nie jest możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, dezaktywowaliśmy wszystkie dodatkowe funkcje Google Analytics, które pozwoliłyby firmie Google na wykorzystanie danych do innych celów lub produktów. Dlatego też korzystamy z Google Analytics wyłącznie w celu przetwarzania naszych danych statystycznych w sposób zgodny ze zleceniem. Wyłączyliśmy również zintegrowane w sposób automatyczny pliki cookie innych stron trzecich (Doubleclick). Będą one uaktywniane opcjonalnie tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na stosowanie reklamowych plików cookie.

 

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik aktywnie loguje się aktywnie za pomocą swojego hasła i o ile dostępna jest jego rejestracja i zgoda na stosowanie wydajnościowych plików cookie, korzystając z usługi Google Analytics przechowujemy następujące informacje:

       Kraj pochodzenia użytkownika

       Nr identyfikacyjny klienta – użytkownika

       Relacja użytkownika w odniesieniu do produktu

       Informacja wskazująca, że użytkownik nie jest pracownikiem wewnętrznym.

b)            Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie do celów analizy stanowi przy istnieniu odpowiedniej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

c)            Cel przetwarzania danych osobowych

Celem używania technicznie niezbędnych plików cookie jest umożliwienie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje naszych stron internetowych nie mogą być oferowane bez zastosowania plików cookie. Dla plików cookie jest konieczne, aby przeglądarka została rozpoznana także po zmianie strony.

Dane użytkownika zgromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są używane do tworzenia profili użytkowników.

 

Używanie analitycznych plików cookie (wydajnościowych, reklamowych oraz zewnętrznych plików cookie) odbywa się w celu polepszenia jakości naszej strony oraz jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób jest używana strona internetowa i dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Mogą być one również używane do utworzenia profilu z Państwa zainteresowaniami i wyświetlania istotnej reklamy na innych stronach internetowych.

d)            Okres zapisywania danych osobowych, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i są z niego przekazywane na naszą stronę. Dlatego też mają Państwo jako użytkownik pełną kontrolę w zakresie używania plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to nastąpić także w sposób zautomatyzowany.

VI.       Rejestracja

 

1.            Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są przy tym wprowadzane w polu wprowadzania danych i przesyłane do nas oraz zapisywane przez nas. W ramach procesu rejestracji są gromadzone następujące dane:

imię,

nazwisko,

e-mail,

telefon,

informacje o firmie.

 

W momencie rejestracji są ponadto zapisywane następujące dane:

(1)           informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

(2)           system operacyjny użytkownika,

(3)           adres IP użytkownika,

(4)           data i godzina wywołania strony,

(5)           strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową,

(6)           strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

2.            Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy istnieniu zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Jeżeli rejestracja służy spełnieniu umowy, której stroną umowy jest użytkownik lub przeprowadzeniu środków przedumownych, wówczas podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.            Cel przetwarzania danych osobowych

Rejestracja użytkownika jest niezbędna do spełnienia umowy z użytkownikiem lub przeprowadzenia środków przedumownych.

 

Z zastrzeżeniem Państwa zgody, którą specjalnie pobieramy dla wymienionych celów rejestracyjnych, i Państwa możliwości ponownego wyrejestrowania w każdej chwili, używamy Państwa danych także, aby zaoferować Państwu takie z naszych produktów i usług, które mogłyby Państwa interesować. Usługi te można dezaktywować, klikając opcję „wypisz się”. Jeżeli po pewnym czasie będą Państwo ponownie chcieli otrzymywać korespondencję od firmy Kuehne + Nagel, należy przywrócić abonament. Następnie można ponownie nacisnąć opcję „wypisz się”, jeżeli będą się Państwo chcieli ponownie wyrejestrować.

4.            Okres zapisywania danych osobowych

Dane są usuwane, gdy tylko nie są one niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia.

 

W przypadku danych, które podczas procesu rejestracji służą spełnieniu umowy lub przeprowadzeniu środków przedumownych, ma to miejsce, jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji umowy. Również po zawarciu umowy może istnieć potrzeba zapisywania danych osobowych partnera umownego, aby spełnić umowne lub ustawowe zobowiązania.

 

Dane osobowe z Państwa konta są zapisywane tak długo, jak są one niezbędne do celów, w których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób. Co innego obowiązuje, gdy podlegamy ustawowym terminom przechowywania danych.

 

Regulacje w innym przypadku: jeżeli nie używali Państwo swojego konta przez dłużej niż 365 dni, używamy Państwa adresu e-mail, aby powiadomić Państwa o usunięciu konta.

5.            Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych osobowych

Jako użytkownik mają Państwo w każdej chwili możliwość usunięcia rejestracji. Zapisane dane, które dotyczą Państwa osoby, można w każdej chwili zmienić.

 

Jeżeli dane są niezbędne do spełnienia umowy lub przeprowadzenia środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko, o ile nie stoją temu naprzeciw umowne lub ustawowe zobowiązania.

VII.     Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

 

1.            Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej jest dostępny formularz kontaktowy, który może być używany do elektronicznego nawiązania kontaktu. Jeżeli użytkownik skorzysta z takiej możliwości, wówczas dane wprowadzone w pole wprowadzania danych są przekazywane do nas i zapisywane. Dane te obejmują:

(1)           Imię,

(2)           Nazwisko,

(3)           Firma,

(4)           Kraj,

(5)           E-mail,

W zakresie przetwarzania danych w ramach procesu wysyłania odsyłamy do niniejszej Polityki Prywatności. Przetwarzanie Państwa Danych dla celów rekrutacji następuje przy tym tylko za Państwa zgodą.

 

Jeżeli nawiązanie kontaktu jest oferowane za pomocą udostępnionego adresu poczty elektronicznej w takim przypadku, zapisywane są dane osobowe użytkownika, które są przekazywane wraz z wiadomością mailową.

 

Jakiekolwiek przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim nie ma miejsca. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania wymiany korespondencji oraz, w przypadku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody, do celów rekrutacyjnych.

2.            Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy istnieniu zgody użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Podstawę prawną dla przetwarzania danych, które są przekazywane w ramach przesyłania e-maila, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli wiadomość e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.            Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych z pola wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu za pomocą wiadomości e-mail występuje także niezbędny, uprawniony interes do przetwarzania danych. Przetwarzanie Państwa danych w innych niż wymienione celach (np. do celów rekrutacyjnych) ma miejsce tylko za Państwa wyraźną zgodą.

 

Pozostałe dane osobowe, które są przetwarzane podczas procesu wysyłania, służą do zapobiegnięcia nadużycia formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4.            Okres zapisywania danych osobowych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko użytkownik wycofa swoją zgodę lub w razie, gdy dane te nie będą już dłużej niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Dla danych osobowych z pola wprowadzania danych dla formularza kontaktowego i takich, które zostały wysłane za pomocą wiadomości e-mail, ma to miejsce wówczas, gdy dana konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja jest zakończona wówczas, gdy z okoliczności można przyjąć, że dany stan faktyczny został definitywnie wyjaśniony.

5.            Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych osobowych

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą wiadomości e-mail, wówczas może on w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec zapisywania swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

 

Sprzeciw wobec zgody oraz sprzeciw wobec zapisywania danych należy skierować do nas za pomocą łącza, które zostało udostępnione w pkt. IX.

 

Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w ramach podejmowania kontaktu, są w takim przypadku usuwane.

 

VIII.   Przetwarzanie danych osobowych w celu opracowania profilu w Kuehne + Nagel Talent Community (Społeczności talentów Kuehne + Nagel)

 

1.            Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Państwo mogą założyć swój profil w Kuehne + Nagel Talent Community (Społeczności Talentów Kuehne + Nagel) na stronie poświęconej karierze w firmie Kuehne + Nagel, na różne sposoby.

 

1)            Rejestracja i przesyłanie Państwa danych oraz informacji na stronie (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2)            Wykorzystanie programu ChatBot jako kanału komunikacyjnego.

3)            Subskrypcja automatycznie generowanych wiadomości nt. wolnych stanowisk pracy, za pomocą których otrzymają Państwo informacje w sprawie aktualnych ofert pracy w Grupie Kapitałowej Kuehne + Nagel.

2.            Cel przetwarzania danych osobowych

Rejestracja w Kuehne + Nagel Talent Community daje Państwu możliwość udostępnienia swojego profilu Grupie Kapitałowej Kuehne + Nagel, za pomocą funkcji wyszukiwania, zarówno przed rozpoczęciem konkretnego procesu rekrutacyjnego, w którym Państwo aktywnie nie uczestniczyli jak i po jego zakończeniu.

 

Zgłoszenie jest dobrowolne i niezależne od konkretnej procedury rekrutacyjnej.

3.            Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przechowywania Państwa profilu bez konieczności składania konkretnej aplikacji na określone stanowisko oraz do przekazywania Państwa profilu spółkom Grupy Kapitałowej, jest na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO, Państwa zgoda.

4.            Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa zgoda jest ważna do momentu usunięcia Państwa profilu i może zostać odwołana przez Państwa w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W przypadku cofnięcia zgody, firma Kuehne + Nagel wycofa prawa dostępu do Państwa danych rekrutacyjnych ze spółek Grupy.

 

O ile nie cofną Państwo swojej zgody wcześniej, Państwa profil zostanie usunięty najpóźniej w 3 lata po Państwa ostatniej aktywnej sesji.

IX.       Prawo osób, których dane dotyczą

Jeżeli ma miejsce przetwarzanie Państwa danych osobowych są Państwo w rozumieniu RODO osobą, których dane dotyczą, i przysługują Państwu wobec administratora poniżej wymienione prawa.

 

Mogą Państwo w każdej chwili dochodzić swoich praw https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1.            Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane.

 

Jeżeli ma miejsce takie przetwarzanie danych, mogą Państwo zażądać od administratora informacji na temat:

   (1)           celów, w których są przetwarzane dane osobowe;

   (2)           kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;

   (3)           odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym ujawniane są lub zostaną jeszcze ujawnione dane osobowe, które Państwa dotyczą;

   (4)           planowanego okresu zapisywania danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub, jeżeli niemożliwe jest podanie konkretnych danych w tym zakresie, przedstawienie kryteriów dla ustalenia okresu zapisywania danych osobowych;

   (5)           obowiązywania prawa do skorygowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych;

   (6)           obowiązywania prawa do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego;

   (7)           wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone u osoby, której dane dotyczą;

   (8)           obowiązywania zautomatyzowanego podejmowania decyzji włącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO i — przynajmniej w tych przypadkach — istotnych informacji na temat stosowanej logiki oraz zasięgu i zamierzonych oddziaływaniach takiego przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przekazywane do Państwa trzeciego lub międzynarodowej organizacji. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać udzielenia informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z tym przekazywaniem danych osobowych.

2.            Prawo do skorygowania danych

W stosunku do administratora przysługuje Państwu prawo do skorygowania danych i/lub ich uzupełnienia, o ile dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego skorygowania danych.

3.            Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W przypadku zaistnienia poniższych przesłanek mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

   (1)           jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, która Państwa dotyczą, ograniczenie przetwarzania na okres, który umożliwia administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

   (2)           przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo odrzucają usunięcie danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia używania danych osobowych;

   (3)           administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, Państwo potrzebują ich jednak do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych, lub

   (4)           jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uprawnione podstawy administratora nie przewyższają Państwa podstaw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, zostało ograniczone, dane te – niezależnie od ich zapisywania – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub na podstawie ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi przesłankami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora zanim ograniczenie zostanie zniesione.

4.            Prawo do usuwania danych osobowych

 

a)            Obowiązek usuwania danych osobowych

Mogą Państwo zażądać od administratora, aby dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały niezwłocznie usunięte, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile ma zastosowanie jedna z poniższych przyczyn:

   (1)           Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub przetwarzane w inny sposób.

   (2)           Odwołają Państwo zgodę, która stanowi podstawę dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, oraz brak jest innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych.

   (3)           Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i brak jest innych priorytetowych uprawnionych podstaw dla przetwarzania danych osobowych lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

   (4)           Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

   (5)           Usunięcie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, jest niezbędne do spełnienia prawnego zobowiązania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

   (6)           Dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały zgromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b)            Informacje dla podmiotów trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, i jest on zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązany do ich usunięcia, podejmuje on przy uwzględnieniu dostępnych technologii i kosztów wdrożenia odpowiednie środki, także techniczne, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich łączy do tych danych osobowych oraz kopii lub powieleń tych danych osobowych.

 

c)            Wyjątki

Prawo do usuwania danych osobowych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne

   (1)           do realizacji prawa do swobody wypowiedzi i informacji;

   (2)           do spełnienia prawnego zobowiązania, które wymaga przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania, które jest w interesie publicznym, lub do realizacji władzy publicznej, która została powierzona administratorowi;

   (3)           ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;

   (4)           dla będących w interesie publicznym celów archiwizacyjnych, naukowych lub historycznych celów badawczych lub dla celów statystycznych. zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wymienione w ustępie a) prawo prawdopodobnie uniemożliwia wykonanie tych celów przetwarzania danych osobowych lub poważnie je ogranicza, lub

   (5)           do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.

5.            Prawo do otrzymania informacji

Jeżeli dochodzą Państwo wobec administratora prawa do skorygowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawnił on dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, o skorygowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się, że jest to niemożliwe lub związane z nieproporcjonalnym nakładem.

W stosunku do administratora przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji dotyczącej tych odbiorców danych osobowych.

6.            Prawdo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania wszystkich danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, i które udostępnili Państwo administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie. Ponadto przysługuje Państwu prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez ograniczenia ze strony administratora, któremu udostępnili Państwo dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, o ile

   (1)           przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i

   (2)           przetwarzanie danych jest możliwe za pomocą zautomatyzowanego procesu.

W zakresie realizacji tego prawa przysługuje Państwu ponadto prawo do uzyskania, aby dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, zostały przekazane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego administratora, o ile jest to możliwe pod względem technicznym. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zadania, które jest w interesie publicznym, lub służy realizacji władzy publicznej, która została powierzona administratorowi.

7.            Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo, na podstawie przyczyn, które wynikają z Państwa specjalnej sytuacji, do zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; powyższe obowiązuje także w stosunku do profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator nie przetwarza danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, chyba że jest on w stanie przedstawić obligatoryjne, zasługujące na ochronę podstawy dla przetwarzania danych osobowych, które mają pierwszeństwo przed Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie danych osobowych służy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, przysługuje Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, w celu takiej reklamy; powyższe obowiązuje także dla profilowania, o ile pozostaje ono w związku z taką bezpośrednią reklamą.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu bezpośredniej reklamy, dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby, nie są już przetwarzane w tym celu.

Mają Państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od 2002/58/WE – do wykonania Państwa prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanego postępowania, w którym używane są specyfikacje techniczne.

8.            Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do odwołania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody nie narusza prawomocności przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie tej zgody aż do jej odwołania.

9.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Przysługuje Państwu prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja

   (1)           jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,

   (2)           jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub

   (3)           opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Decyzje, o których mowa, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

 

W przypadkach, o których mowa w punkcie (1) i (3) administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10.          Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez naruszenia innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia prawa, jeżeli są Państwo przekonani, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje osobę składającą skargę o stanie sprawy i efektach skargi oraz możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

X.         Wskazanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych

Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych Państwo mają prawo w każdej chwili zgłosić pod adresem poczty elektronicznej: privacy(at)kuehne-nagel.com.

 

Przypadek naruszenia danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa, które prowadzi do omyłkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, które są przenoszone, zapisywane lub przetwarzane w inny sposób przez firmę Kuehne + Nagel lub upoważniony przez nią podmiot trzeci.

XI.       Osoby niepełnoletnie

Osoby poniżej 18. roku życia nie powinny bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych przekazywać nam danych osobowych. Zgodnie z art. 8 RODO dzieci do 16. roku życia mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko za zgodą opiekunów prawnych. Dane osobowe osób niepełnoletnich nie są świadomie gromadzone i przetwarzane.

XII.     Aktualność i obowiązywanie niniejszej Polityki Prywatności

Firma Kuehne + Nagel zastrzega sobie prawo do dopasowywania w każdej chwili niniejszej Polityki Prywatności ze skutkiem na przyszłość. W związku z powyższym zaleca się regularne ponowne czytanie niniejszej Polityki Prywatności w regularnych odstępach czasu.

 

 

Stan prawny na luty 2020