Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Varade publitseerija

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Teie isikuandmete kaitsmine on Kuehne + Nageli jaoks oluline. Teie usaldus on meie jaoks esmatähtis. Seepärast käsitleme teie isikuandmeid alati konfidentsiaalselt ja vastavalt juriidilistele andmekaitsenormidele ning sellele privaatsuspoliitikale.

Käesolevas poliitikas selgitatakse, kuidas Kuehne + Nagel isikuandmetega internetis ümber käib, milliseid Kuehne + Nageli veebisaitide kasutajate andmeid kogutakse ja analüüsitakse ning kuidas neid kasutatakse, edastatakse või muul viisil töödeldakse. Samuti kirjeldatakse, kuidas meie rakendustes küpsiseid ja muid tehnoloogiaid kasutada võidakse.

Kui külastate meie veebisaiti, teavitatakse teid küpsiste kasutamisest. Selles kontekstis viidatakse ka käesolevale privaatsuspoliitikale.

Juhime tähelepanu, et Kuehne + Nagel võib omal äranägemisel seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta ja ajakohastada. Sel juhul avaldame käesoleval veebilehel ja muudel asjakohastel veebilehtedel privaatsuspoliitika ajakohastatud versioonid. Muudetud privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult andmete suhtes, mis on kogutud pärast selle jõustumiskuupäeva. Soovitame teil seda veebilehte regulaarselt kontrollida, et olla kursis meie uusimate andmekaitsealaste meetoditega. Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast privaatsuspoliitika muudatuste jõustumist, tähendab see, et nõustute nende muudatustega.

See privaatsuspoliitika kehtib Kuehne + Nageli veebisaitidele, kus on viidatud käesolevale poliitikale. See ei kehti Kuehne + Nageli veebisaitidele, millel on oma privaatsuspoliitikad. 

 

I.  Vastutava töötleja nimi ja aadress

Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse ja liikmesriikide muude andmekaitseseaduste ning muude andmekaitset käsitlevate eeskirjade tähenduses on:

 Kuehne + Nagel AS

Pärnu mnt 102c

11312 Tallinn

Tel +372 660 0966

E-post: privacy-estonia@kuehne-nagel.com

 

II.  Andmekaitseametniku nimi ja aadress

Vastutava töötleja andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

Andmekaitseametnik

Kuehne + Nagel AS

Pärnu mnt 102c

11312 Tallinn

Tel +372 660 0966

E-post: privacy-estonia@kuehne-nagel.com

 

III.   Üldteave andmetöötluse kohta

1.  Isikuandmete töötlemise ulatus

Kasutame teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil, et pakkuda teile oma teenuseid, et vastata teie küsimustele. Kasutame teie isikuandmeid seadusega lubatud või nõutavas ulatuses või et aidata kaasa õigusalastele või kriminaaljuurdlustele. Me võime selle veebisaidi kaudu kogutud andmed statistilistel eesmärkidel anonüümida ja ja koondada, et laiendada oma tooteportfelli ja parandada oma teenuseid.

2.  Kellega jagame teie isikuandmeid?

Võime teie isikuandmeid säilitada või jagada muul viisil oma tütarettevõtete või teiste usaldusväärsete äripartneritega, kes osutavad meie nimel teenuseid, nagu tehniline tugi, selle saidi kasulikkuse hindamine turunduseesmärkidel või muud tüüpi teenuste osutamine. Meil on nende pooltega sõlmitud lepingud, millega tagatakse, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt meie juhistele ja käesolevale privaatsuspoliitikale ning muudele asjakohastele konfidentsiaalsus- ja turvameetmetele.

Avaldame teie isikuandmeid nendele osapooltele ja teistele kolmandatele isikutele ainult kuivõrd see on vajalik, et osutada teenuseid, mille osutamist olete taotlenud või lubanud, et kaitsta teie ja meie õigusi, vara või ohutust või kui oleme selleks kehtivate seaduste, kohtu- või muude eeskirjade alusel kohustatud või kui selline avalikustamine on muul viisil vajalik selleks, et aidata kaasa õiguslikule või kriminaaljuurdlusele või kohtumenetlusele.

Arvestage, et Kuehne + Nagel kontserni ettevõtted ning asutused, kliendid ja tarnijad, kellele me teie isikuandmeid edastada võime, võivad asuda väljaspool teie kodumaad, võimalik et ka riikides, mille andmekaitseseadused erinevad selle riigi omadest, kus elate. Sellistel juhtudel tagame, et teie isikuandmete kaitsmiseks võetakse asjakohaseid meetmeid läbi sobivate õiguslike mehhanismide rakendamise, nagu näiteks ELi standardlepingu klauslid. ELi standardlepingu klauslite koopia on kättesaadav aadressilt:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3.  Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Kui andmesubjekt on andnud isikuandmete töötlemise nõusoleku, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõige 1.

Isikuandmete töötlemisel, mis on vajalik lepingu täitmiseks, mille üheks osapooleks on andmesubjekt, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b. See kehtib ka lepingueelsete meetmete rakendamiseks vajalike töötlemistegevuste kohta.

Kui isikuandmete töötlemine on nõutav meie ettevõtte suhtes kohaldatava juriidilise kohustuse täitmiseks, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c.

Kui andmesubjekti või muu füüsilise isiku elulised huvid nõuavad isikuandmete töötlemist, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt d.

Kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks, mille suhtes andmesubjekti huvid, põhiõigused ja vabadused ei ole ülekaalus,  on isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

4.  Andmete kustutamine ja säilitamise kestus

Andmesubjekti isikuandmed kustutatakse või keelatakse nende kasutamine niipea, kui kaob nende säilitamise eesmärk. Lisaks võidakse andmeid säilitada, kui Euroopa või riiklik seadusandja näeb seda ette vastutava töötleja suhtes kohaldatavates ELi eeskirjades, seadustes või muudes määrustes. Andmete kasutamise keelamine või nende kustutamine toimub ka siis, kui nimetatud standardites ettenähtud säilitamise aeg lõpeb, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja säilitada lepingu sõlmimiseks või lepingu täitmiseks.

IV.   Veebilehe kättesaadavaks tegemine ja logifailide loomine

 1.  Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Iga kord, kui meie veebisaiti külastatakse, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja teavet arvutisüsteemi kohta, mille kaudu veebisaiti külastati.

Kogutakse järgmisi andmeid:

(1)        Teave veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta

(2)        Kasutaja operatsioonisüsteem

(3)        Kasutaja IP-aadress

(4)        Külastamise kuupäev ja kellaaeg

(5)        Veebisaidid, mille kaudu kasutaja meie veebisaidile jõuab

(6)        Veebisaidid, millele kasutaja meie veebisaidi kaudu läheb

Andmed salvestatakse ka meie süsteemi logifailidesse. Neid andmeid ei säilitata koos kasutaja muude isikuandmetega.

2.  Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete ja logifailide ajutise säilitamise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

3.  Andmete töötlemise eesmärk

IP-aadressi ajutine säilitamine süsteemi kaudu on vajalik, et võimaldada kasutaja arvuti ligipääsu veebisaidile. Selleks tuleb kasutaja IP-aadressi säilitada kogu seansi vältel.

Logifailide säilitamine toimub veebilehe funktsionaalsuse tagamiseks. Lisaks sellele kasutatakse andmeid veebisaidi optimeerimiseks ja infotehnoloogiasüsteemide turvalisuse tagamiseks. Selles kontekstis ei analüüsita andmeid turunduseesmärkidel.

Nendel eesmärkidel andmete töötlemine on ka meie õigustatud huvi vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f.

4.  Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole nende kogumise eesmärgil enam vaja. Andmete kogumise korral veebilehe kasutatavaks muutmise eesmärgil toimub see vastava seansi lõppedes.

Kui andmed salvestatakse logifailidesse, toimub see hiljemalt 30 päeva möödudes. Võimalik, et andmeid säilitatakse kauem. Sel juhul kustutatakse või eemaldatakse kasutajate IP-aadressid, nii et veebisaiti külastanud kliendi kindlaksmääramine pole enam võimalik.

5.  Vaidlustamise ja eemaldamise võimalus

Andmete kogumine veebisaidi kasutatavaks muutmise eesmärgil ja andmete salvestamine logifailidesse, on veebilehe toimimise jaoks hädavajalik. Seepärast ei ole kasutajal võimalik seda vaidlustada.

V.   Küpsiste kasutamine

a)  Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Lisaks ülalnimetatud andmetele, kasutatakse meie veebisaidi kasutamisel ja külastamisel teie arvutis küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks piksleid (edaspidi üldiselt küpsised). Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebilehitseja salvestab teie seadmesse, et säilitada teatud teavet või pildifaile, näiteks piksleid. Järgmisel korral, kui külastate sama seadme kaudu meie veebisaiti, saadetakse küpsistes salvestatud teave järgnevalt tagasi meie veebisaidile („esimese osapoole küpsis“) või teisele veebisaidile, mille juurde küpsis kuulub („kolmanda osapoole küpsis“).

Salvestatud ja tagastatud teabe kaudu tunneb vastav veebisait ära, et olete selle juba vastava seadme veebilehitseja kaudu esile kutsunud ja seda külastanud. Kasutame seda teavet veebisaidi parimaks kujundamiseks ja kuvamiseks vastavalt teie eelistustele. Teie seadmes tuvastatakse ainult küpsis ise. Isikuandmete edasine säilitamine toimub alles pärast teie selgesõnalist nõusolekut või kui see on tingimata vajalik pakutava ja teie poolt esilekutsutud teenuse kasutamiseks.

Võite mitte hädavajalike küpsiste kasutamise keelata, tehes selleks oma küpsiste sätetes vastavad muudatused. Selleks vajutage selle lehe paremas ülaservas olevat nuppu.

Meie veebisaidi kasutamisel võite puutuda kokku järgmiste küpsistega:

Vajalikud küpsised (Necessary cookies)

Need küpsised on vajalikud veebisaidi toimimiseks ja seansiandmete ajutiseks salvestamiseks, et veebilehte õigesti kuvataks. Need sisaldavad funktsioone, ilma milleta ei saa kasutajad meie veebisaiti ettenähtud viisil kasutada.

Kasutajate arvu mõõtmise küpsised

Kasutajate arvu mõõtmise küpsised koguvad teavet meie veebisaidi kasutamise kohta. Need küpsised ei salvesta teavet, mis võimaldaks kasutajat tuvastada. Kogutud teave koondatakse eranditult ja seda hinnatakse anonüümselt.

Jõudluse küpsised

Toimivusküpsiste aktsepteerimisega ei kustutata kasutajate arvu mõõtmise küpsiseid enam, vaid need säilitatakse, et tuvastada uuesti veebilehte külastavad kasutajad. Lisaks rakendame veebilehel aeg-ajalt parandusmeetmeid, näiteks AB-testimine või teatud teabe pakkumine meie veebilehe funktsioonide kohta. Ka sel juhul kasutatakse küpsised, mis veebilehte uuesti külastavad kasutajad anonüümselt tuvastavad. Aeg-ajalt teostame täiendavaid mõõtmisi, mis registreerivad juhuslikult ja anonüümselt üksikute kasutajate klõpsamiskäitumise või hiire liikumise.

Võite toimivusküpsiste kasutamise igal ajal keelata, kohandades selleks vastavalt küpsiste sätteid.

Reklaamiküpsised

Kasutame reklaamiküpsiseid, et jälgida oma turundustegevuse edukust. Reklaamiküpsised on pärit välistelt reklaamiettevõtetelt (kolmandate osapoolte küpsised) ja neid kasutatakse teabe kogumiseks kasutaja külastatud veebisaitide kohta, eesmärgiga luua kasutajate jaoks sihtgrupile suunatud reklaam. Kasutame järgmisi reklaamiküpsiseid:

 • LinkedIn Advertising
 • Facebook Advertising
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Näiteks kasutame täiendavaid kolmandate osapoolte küpsiseid, et siduda meie veebileht LinkedIn’i ja Twitteriga ning anda oma külastajatele võimalus midagi otse LinkedIn’is või Twitteris jagada.

Google Analytics

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutatakse sellel veebisaidil veebiandmete analüüsi teenust Google Analytics, mida pakub Google Ireland Limited. Teenus Google Analytics kasutab nn küpsiseid, s.o tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas te veebilehte kasutate. Küpsise kaudu saadav teave selle kohta, kuidas te seda veebisaiti kasutate, edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Kui sellel veebisaidil on aktiveeritud IP-anonüümsus, lühendab Google teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel saadetakse kogu IP-aadress Google'i serverisse USA-s ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet antud veebilehe käitaja nimel veebisaidi teiepoolse kasutamise hindamiseks, veebisaidil toimuvate tegevuste kohta aruannete koostamiseks ja veebisaidi käitajale muude veebisaidil toimuvate tegevuste ja interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Teenuse Google Analytics raames teie veebilehitseja saadetud IP-aadressi ei seota Google’i teiste andmetega. Oma veebilehitseja tarkvara vastavate sätetega saate küpsiste salvestamist takistada. Juhime siiski tähelepanu sellele, et sel juhul ei pruugi te saada selle veebisaidi kõiki funktsioone täies mahus kasutada. Samuti võite takistada Google'il küpsise kogutud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) kogumist ja töötlemist, laadides alla ja paigaldades veebilehitseja pistikprogrammi, mis on saadaval aadressil http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressilthttp://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unterhttps://www.google.de/intl/de/policies/. Juhime tähelepanu, et sellele veebisaidile on lisatud teenuse Google Analytics kood „gat._anonymizeIp();“, mis võimaldab IP-aadresside anonüümset kogumist (nn IP-aadressi maskimine).

Kasutame teenust Google Analytics oma veebisaidi kasutamise analüüsimiseks ja regulaarseks parandamiseks. Saame saadud statistika põhjal parandada oma pakkumisi ja muuta need teile kui kasutajale huvitavamaks. Erandjuhtudel, kui isikuandmeid edastatakse USA-sse, allub Google ELi ja USA andmekaitseraamistikule „Privacy Shield“https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Teenuse Google Analytics kasutamise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 S. 1 punkt f.

Kolmandate osapoolte andmed: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, Faks: +353 (1) 436 1001. Kasutustingimused:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, ülevaade andmekaitsest:http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samuti andmekaitsedeklaratsioon: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Kui kasutaja on aktiveerinud ainult vajalikud küpsised, kasutame teenust Google Analytics ainult külastajate arvu piiratud mõõtmiseks, kus küpsise käitusajaks on seatud 0. Selle tulemusel ei salvestata ühtegi küpsist pärast seansi lõppu ja seansidevaheline tuvastus pole võimalik. Üldiselt oleme deaktiveerinud kõik teenuse Google Analytics lisafunktsioonid, mis võimaldaks Google'il andmeid kasutada muude huvide või toodete jaoks. Seetõttu kasutame teenust Google Analytics ainult oma statistiliste andmete tellimuste töötlemiseks. Oleme deaktiveerinud ka automaatselt integreeritud kolmanda osapoole küpsised (DoubleClick). Need aktiveeritakse valikuliselt ainult siis, kui kasutaja on andnud nõusoleku reklaamiküpsiste kasutamiseks.

Meie veebisaidil pakume kasutajatele võimalust isikuandmeid esitades registreeruda. Kui toimivusküpsiste kasutamiseks on olemas registreerimine ja nõusolek, kasutame teenust Google Analytics, et salvestada siis, kui kasutaja end aktiivselt oma parooliga sisse logib, järgmine teave:

 • Kasutaja riik
 • Kasutaja kliendi-ID
 • Toodete kuulumine kasutajale
 • Teave selle kohta, et kasutaja ei tööta meie ettevõttes

b)  Andmete töötlemise õiguslik alus

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamisel on isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Küpsiste analüüsi eesmärgil kasutamisel on isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a.

c)  Andmete töötlemise eesmärk

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise eesmärk on võimaldada kasutajatel veebisaitide kasutamist. Mõnesid meie veebisaidi funktsioone ei saa küpsiseid kasutamata pakkuda. Nende toimimiseks on vajalik, et veebilehitseja oleks tuvastatav ka pärast lehevahetust.

Tehniliselt vajalike küpsiste kaudu kogutud andmeid kasutaja kohta ei kasutata kasutajaprofiilide loomiseks.

Analüüsiküpsiste (toimivusküpsised, reklaamiküpsised ja kolmandate osapoolte küpsised) kasutamise eesmärk on parandada meie veebilehe ja selle sisu kvaliteeti Analüüsiküpsiste abil näeme, kuidas veebisaiti kasutatakse, ja see aitab meil pakutavat pidevalt parandada. Neid küpsiseid võidakse kasutada ka teie huvide profiili loomiseks ja asjakohaste reklaamide näitamiseks teistel veebisaitidel.

d)  Säilitamise kestus, vaidlustamise ja kõrvaldamise võimalused

Küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse sealt meie veebilehele. Seega on teil kasutajana täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Veebilehitseja seadete muutmisega saate keelata või piirata küpsiste edastamist. Juba salvestatud küpsised saab alati kustutada. Seda saab teha ka automaatselt.

VI.   Registreerumine

1.  Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebisaidil pakume kasutajatele võimalust isikuandmeid esitades registreeruda. Andmed sisestatakse sisestusvormi, edastatakse meile ja salvestatakse. Registreerumise käigus kogutakse järgmisi andmeid:

Eesnimi

Perekonnanimi

E-post

Telefon

Ettevõtte andmed

Registreerumise ajal salvestatakse ka järgmised andmed:

 1. Teave veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta
 2. Kasutaja operatsioonisüsteem
 3. Kasutaja IP-aadress
 4. Külastamise kuupäev ja kellaaeg
 5. Veebisaidid, mille kaudu kasutaja meie veebisaidile jõuab
 6. Veebisaidid, millele kasutaja meie veebisaidi kaudu läheb

2.  Andmete töötlemise õiguslik alus

Kasutaja nõusoleku olemasolul on andmete töötlemise õiguslik alus GDPR artikli 6 lõige 1.

 Kui registreerimine toimub lepingu täitmiseks, mille üks osapooltest on kasutaja, või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, on andmete töötlemise täiendav õiguslik alus GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b.

3.  Andmete töötlemise eesmärk

Kasutaja registreerimine on vajalik, et täita kasutajaga sõlmitud lepingut või rakendada lepingueelseid meetmeid.

Sõltuvalt nõusolekust, mida eespool nimetatud registreerimise eesmärgil eraldi palume, ja teie õigusest tellimus igal ajal tühistada, kasutame teie teavet ka selleks, et pakkuda teile mõningaid meie tooteid ja teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda. Saate need teenused inaktiveerida, klõpsates nupule „loobu tellimusest“. Kui te pärast seda soovite Kuehne + Nagelilt uuesti kirju saada, taastate te oma tellimuse ja seejärel võite sellest uuesti loobuda, vajutades valikule „loobu tellimusest“.

4.  Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole nende kogumise eesmärgil enam vaja.

Registreerimisaegse lepingu täitmise või lepingueelsete meetmete rakendamise puhul toimub see siis, kui andmeid ei ole lepingu täitmiseks enam vaja. Isegi pärast lepingu sõlmimist võib olla lepinguliste või juriidiliste kohustuste täitmiseks olla kohustuslik säilitada lepinguosalise isikuandmeid.

Teie kontol olevaid isiklikke andmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need koguti, või muul viisil töötlemiseks. Muul juhul kehtivad seadusest tulenevad säilitamise tähtajad.

Muul juhul: kui te pole oma kontot enam 365 päeva jooksul kasutanud, kasutame teie e-posti aadressi, et teavitada teid konto kustutamisest.

5.  Vaidlustamise ja eemaldamise võimalus

Kasutajana on teil alati võimalik registreerumine tühistada. Teie kohta salvestatud andmeid saate igal ajal muuta.

 Kui andmed on vajalikud lepingu täitmiseks või lepingueelsetest meetmetest kinnipidamiseks, on andmete ennetähtaegne kustutamine võimalik ainult juhul, kui kustutamist ei takista lepingulised või juriidilised kohustused.

VII.   Kontaktvorm ja e-posti aadress

 1.  Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebisaidil on saadaval kontaktvorm, mille kaudu saate meiega elektrooniliselt ühendust võtta. Kui kasutaja seda võimalust kasutab, saadetakse sisestusvormi sisestatud andmed meile ja need salvestatakse. Need andmed on järgmised:

 1. Eesnimi
 2. Perekonnanimi
 3. Ettevõte
 4. Riik
 5. E-post

Andmete töötlemiseks viidatakse saatmise ajal sellele privaatsuspoliitikale. Teie andmeid töödeldakse reklaami eesmärgil ainult teie nõusolekul.

 Juhul kui kontakti võtmiseks pakutakse e-posti aadressi, salvestatakse e-posti teel edastatud kasutaja isikuandmed.

 Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Andmeid kasutatakse ainult vestluse töötlemiseks ja teie selgesõnalise nõusoleku korral ka reklaami eesmärkidel.

2.  Andmete töötlemise õiguslik alus

Kasutaja nõusoleku olemasolul on andmete töötlemise õiguslik alus GDPR artikli 6 lõige 1.

E-kirja saatmisel edastatud andmete töötlemise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui e‑posti teel kontaktivõtmise eesmärk on sõlmida leping, on töötlemiseks täiendav õiguslik alus GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b.

3.  Andmete töötlemise eesmärk

Sisestusvormi kaudu saadud isikuandmete töötlemise ainus eesmärk on kontaktivõtmise töötlemine. E-posti teel kontaktivõtmise korral hõlmab see ka õigustatud huvi andmete töötlemise vastu. Teie andmete töötlemine muuks otstarbeks (nt reklaami eesmärgil) kui mainitud eesmärgil, toimub ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral.

Muud saatmise käigus töödeldavad isikuandmed aitavad vältida kontaktivormi kuritarvitamist ja tagada infotehnoloogia süsteemide turvalisust.

4.  Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse niipea, kui kasutaja oma nõusoleku tagasi võtab või kui andmeid ei ole nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vaja. Kontaktivormi ja elektronposti teel saadetavate isikuandmete puhul toimub see siis, kui vastav vestlus kasutajaga on lõppenud. Vestlus on lõppenud, kui asjaoludest saab järeldada, et asjakohased faktid on lõplikult selgitatud.

5.  Vaidlustamise ja eemaldamise võimalus

Kasutajal on alati võimalus isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Kui kasutaja võtab meiega e-posti teel ühendust, võib ta oma isikuandmete säilitamise kohta alati vastuväite esitada. Sellisel juhul ei saa vestlust jätkata.

Nõusoleku tagasivõtmise ja andmete säilitamise kohta vastuväite esitamise taotlus saatke meile alltoodud peatükis IX esitatud lingi kaudu.

Sel juhul kustutatakse kõik kontaktivõtmise ajal säilitatud kontaktandmed.

VIII.   Andmete töötlemine Kuehne + Nagel Talent Community profiili loomiseks 

1.  Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kuehne + Nagel-karjäärisaidil saate erinevatel viisidel luua oma Kuehne + Nagel-Talent-Community profiili:

 1. Registreerige ja laadige oma andmed ja teave üles aadressil https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC.
 2. sidekanalina kasutage ChatBot’i.
 3. Saate tellida automaatselt genereeritud tööpakkumiste teatise, milles teavitatakse teid Kuehne + Nagel kontserni hetkel vabadest töökohtadest.

2.  Andmete töötlemise eesmärk

Kuehne + Nagel Talent Talent Community liikmeks registreerimine annab teile võimaluse teha enne ja pärast konkreetset kandideerimisprotsessi oma profiil otsingu kaudu kättesaadavaks nendele Kuehne + Nageli kontserni ettevõtetele, kelle pakutavatele töökohtadele te pole aktiivselt kandideerinud.

 Registreerimine on vabatahtlik ja see ei ole seotud konkreetse kandideerimisprotsessiga.

3.  Andmete töötlemise õiguslik alus

Teie profiili salvestamise aluseks ilma konkreetsele ametikohale kandideerimiseta ja kontserni ettevõtetele profiili esitamiseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, teie nõusolek.

4.  Teie andmete säilitamise kestus

Teie nõusolek kehtib kuni teie profiili kustutamiseni ja saate selle igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Juhul, kui peaksite oma nõusoleku tagasi võtma, võtab Kuehne + Nagel oma kontserni kuuluvatelt ettevõtetelt juurdepääsu teie taotluse andmetele.

 Kui te ei võta oma nõusolekut varem tagasi, kustutatakse teie profiil hiljemalt 3 aasta möödumisel viimasest tegevusest.

IX.   Andmesubjekti õigused

Kui teie isikuandmeid töödeldakse, olete GDPRi mõistes andmesubjekt ja teil on vastutava töötleja suhtes järgmised õigused.

Oma õigusi võite igal ajal kasutada, klõpsates selleks https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1.  Andmetele ligipääsu õigus

Võite paluda vastutaval töötlejalt kinnitust, kas töötleme teiega seotud isikuandmeid.

Kui töötlemine toimub, võite vastutavalt töötlejalt taotleda teavet järgmiste andmete kohta:

 1. eesmärgid, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 2. töödeldavate isikuandmete liigid;
 3. vastuvõtja või vastuvõtjate liigid, kellele teiega seotud isikuandmeid on avalikustatud või edaspidi avalikustatakse;
 4. teie isikuandmete säilitamise kavandatud kestus või, kui sellekohane täpne teave puudub, säilitamise kestuse kindlaksmääramise kriteeriumid;
 5. teave õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt teid  puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
 6. teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele;
 7. kogu olemasolev teave andmete allika kohta, kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt;
 8. teave GDPRi artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise kohta ning vähemalt nendel juhtudel sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed andmesubjekti jaoks.

Teil on õigus nõuda teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Seoses sellega võite nõuda teavet asjakohaste edastamisega seotud tagatiste kohta vastavalt GDPRi artiklile 46.

2.  Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus vastutavalt töötlejalt nõuda andmete parandamist ja/või täiendamist, kui teiega seotud töödeldavad isikuandmed on valed või mittetäielikud. Vastutav isik peab need viivitamata parandama.

3.  Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Võite taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel tingimustel:

 1. vaidlustate isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida;
 2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
 3. vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks,
 4. olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes artikli 21 lõike 1 kohaselt vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused.

Kui teie isikuandmete töötlemist on piiratud, võib selliseid isikuandmeid töödelda (välja arvatud säilitamine) ainult teie nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või seoses liidu või liikmesriigi olulise avaliku huviga.

Kui töötlemise piiramist ülalnimetatud tingimustel piiratakse, teavitab vastutav töötleja teid enne piirangu tühistamist.

4.   Õigus kustutamisele 

a)  Kustutamise kohustus

Te võite nõuda, et vastutav töötleja kustutaks põhjendamatu viivituseta teid puudutavad isikuandmed ja vastutav töötleja on kohustatud kustutama need põhjendamatu viivituseta, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:

 1. teid puudutavad isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 2. võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 3. esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes GDPRi artikli 21 lõike 1 kohaselt ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid või esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes GDPRi artikli 2 lõike 2 kohaselt;
 4. teid puudutavaid isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 5. teid puudutavad isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust;
 6. teid puudutavaid isikuandmeid koguti seoses GDPRi artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega.

b)  Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Juhul kui vastutav töötleja on teie isikuandmed avalikustanud ja peab need GDPRi artikli 17 lõike 1 kohaselt kustutama, võtab vastutav töötleja kättesaadavat tehnoloogiat ja rakendamise kulusid arvestades tarvitusele mõistlikud abinõud, sealhulgas tehnilised meetmed, et teavitada kõnealuseid isikuandmeid töötlevaid vastutavaid töötlejaid sellest, et teie andmesubjektina taotlete neilt kõnealustele isikuandmetele osutavate linkide või andmekoopiate või -korduste kustutamist.

c)  Erandid

Kustutamise õigust ei kohaldata, sel määral mil isikuandmete töötlemine on vajalik,

 1. sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
 2. selleks, et täita vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust, mis näeb ette isikuandmete töötlemise, või täita avalikes huvides olevat ülesannet või teostada vastutava töötleja avalikku võimu;
 3. rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel kooskõlas GDPRi artikli 9 lõike 2 punktidega h ja i ning artikli 9 lõikega 3;
 4. avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringutega või statistilisel eesmärgil kooskõlas GDPRi artikli 89 lõikega 1 sel määral mil lõikes 1 osutatud õigus tõenäoliselt muudab sellise töötlemise eesmärgi saavutamise võimatuks või häirib seda suurel määral, või
 5. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.  Õigus olla teavitatud

Kui olete kasutanud õigust nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist, on ta kohustatud teavitama kõiki neid isikuid, kellele teie isikuandmeid on avaldatud, sellest parandamisest, kustutamisest või töötlemise piiramisest, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või on ebaproportsionaalselt suur jõupingutus.

Teil on õigus vastutavalt isikult nõuda, et nad teavitaksid teid nendest vastuvõtjatest.

6.  Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks, kui:

 1. töötlemine põhineb GDPRi artikli 6 lõike 1 punktis a või GDPRi artikli 9 lõike 2 punktis a osutatud nõusolekul või GDPRi artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud lepingul ning
 2. töödeldakse automatiseeritult.

Kui kasutate seda õigust, on teil õigus nõuda, et vastutav töötleja edastab andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav. Teiste inimeste vabadusi ja õigusi ei tohi mõjutada.

Andmete ülekandmise õigust ei kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes, mis on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.

7.  Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid ennast puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel, sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes.

Vastutav töötleja ei töötle teiega seotud isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral mil see on seotud kõnealuse otseturundusega.

Kui esitate vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise suhtes, ei tohi isikuandmeid sellisel eesmärgil enam töödelda.

Infoühiskonna teenuste kasutamisega seoses ja direktiivi 2002/58/EÜ sätetest olenemata võite kasutada oma õigust esitada vastuväiteid, tehes seda automatiseeritud vahendite teel, mis põhinevad tehnilistel kirjeldustel.

8.  Andmekaitsealase nõusoleku tagasivõtmise õigus

Teil on õigus, oma andmekaitsealane nõusolekuavaldus alati tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.  Automatiseeritud töötlusel põhineva üksikotsuse tegemine, sealhulgas profiilianalüüs

Isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. See ei kehti, kui otsus:

 1. on vajalik teie ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks;
 2. on lubatud vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud ka asjakohased meetmed teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks, või
 3. põhineb teie selgesõnalisel nõusolekul.

Mingil juhul ei tohi need otsused põhineda artikli 9 lõikes 1 osutatud isikuandmete eriliikidel, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artikli 9 lõike 2 punkti a või g ning kehtestatud on asjakohased meetmed teie õiguste, vabaduste ja õigustatud huvide kaitsmiseks.

Punktides (1) ja (3) osutatud juhtudel rakendab vastutav töötleja asjakohaseid meetmeid, et kaitsta teie õigusi ja vabadusi ning õigustatud huve, vähemalt õigust otsesele isiklikule kontaktile vastutava töötlejaga, et väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.

10.  Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete seisukohal, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine on vastuolus GDPRiga.

Järelevalveasutus, kellele kaebus esitatakse, teavitab kaebuse esitajat kaebuse menetlemise käigust ja tulemusest, sealhulgas GDPRi artikli 78 kohasest õiguskaitsevahendi kasutamise võimalusest.

X.   Isikuandmetega seotud rikkumiste vaatamine

Isikuandmetega seotud rikkumisi saab vaadata aadressil privacy@kuehne-nagel.com.

 Isikuandmetega seotud rikkumine on turvanõuete rikkumine, mis põhjustab Kuehne + Nageli või tema volitatud kolmanda isiku edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu;

XI.   Alaealised

Alla 18-aastased isikud ei tohiks meile ilma hooldaja nõusolekuta  edastada oma isikuandmeid. Vastavalt GDPRi artiklile 8 tohivad alla 16-aastased lapsed seesuguseid nõusolekuid anda ainult lapsevanema või eestkostja nõusolekul. Teadlikult alaealiste andmeid ei koguta ega töödelda.

XII.   Käesoleva privaatsuspoliitika ajakohasus ja kehtivus

Kuehne + Nagel jätab endale õiguse seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta, kusjuures muutused on ainult edasiulatuva mõjuga. Seepärast soovitame teil seda privaatsuspoliitikat regulaarselt uuesti lugeda.

 

Seisuga veebruar 2020