Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Издател на активи

Декларация за защита на личните данни Duplicate 1

 

Декларация за защита на личните данни

„Кюне и Нагел“ взема присърце защитата на личните Ви данни. Вашето доверие е изключително важно за нас. Затова винаги третираме личните Ви данни като поверителна информация, като се придържаме към законовите разпоредби за защита на личните данни и към настоящата Декларация за защита на личните данни.

Настоящата декларация описва начина, по който „Кюне и Нагел“ борави с лични данни в интернет, информацията, която събира и анализира от потребителите на интернет страниците на „Кюне и Нагел“, и методите, по които използва, предава или обработва тази информация. Освен това декларацията разглежда и въпроса как се използват „бисквитките“ и другите технологии от нашите приложения.

При отваряне на нашата интернет страница Вие получавате информация за използването на „бисквитки“. Следва препратка към Декларацията за защита на личните данни.

Обръщаме Ви внимание, че „Кюне и Нагел“ променя и актуализира настоящата Декларация за защита на личните данни редовно и по собствено усмотрение. В такива случаи актуалната версия на настоящата Декларация за защита на личните данни се публикува на тази и други важни страници. Изменената Декларация за защита на личните данни се отнася само до данни, събирани след датата на влизането ѝ в сила. Препоръчваме Ви редовно да проверявате тази страница за актуална информация относно практиките ни за защита на личните данни. Ползването на нашите услуги след внасянето на изменения в Декларацията за защита на личните данни означава, че приемате тези изменения.

Настоящата декларация се отнася и до интернет страниците на „Кюне и Нагел“, които препращат към тази декларация. Тя не се отнася до интернет страниците на „Кюне и Нагел“, спрямо които се прилагат отделни декларации за защита на личните данни.

 

I. Име и адрес на администратора на лични данни

Администраторът на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, на други национални закони относно защитата на данните и на други разпоредби за защита на личните данни е:

 

„Кюне и Нагел“ ЕООД

бул. „Христофор Колумб“ № 64

Sofia Airport Center

сграда В3, офис 100

1528 София

България

тел.: +359 2 970 39 62/47

email: privacy-bulgaria@kuehne-nagel.com

II. Име и адрес на длъжностното лице за защита на данните

Длъжностното лице за защита на данните към администратора на лични данни може да бъде открито на следния адрес и телефон:

„Кюне и Нагел“ ЕООД

бул. „Христофор Колумб“ № 64

Sofia Airport Center

сграда В3, офис 100

1528 София

България

тел.: +359 2 970 39 62/47

email: privacy-bulgaria@kuehne-nagel.com

 

 

III. Обща информация относно обработката на лични данни

1. Обхват на обработката на лични данни

Използваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Декларация за защита на личните данни, като целта ни е да Ви предоставим услугите си, да отговорим на запитванията Ви и – доколкото законът го допуска или изисква – да Ви окажем подкрепа при административни проучвания и наказателни разследвания. Събраните от тази интернет страница за статистически цели данни можем да направим анонимни или да обобщим, за да разширим портфолиото си от продукти и да подобрим предоставяните от нас услуги.

2. С кого споделяме личните Ви данни

Можем да съхраняваме личните Ви данни или да ги предаваме по друг начин на свързаните с нас предприятия или на други надеждни бизнес партньори, които предоставят от наше име услуги като техническа поддръжка, с цел оценяване полезността на тази интернет страница за маркетингови цели или за други видове услуги. С изброените страни имаме договори, които гарантират, че личните данни се обработват съгласно нашите указания и в съответствие с настоящата Декларация за защита на личните данни и други адекватни мерки за конфиденциалност и защита.

Предаваме личните Ви данни – доколкото това е необходимо – само на онези страни и трети лица, от които Вие поискате или които упълномощите да спазват Вашите и наши права и да се грижат за Вашата и наша собственост и защита, както и на онези страни и трети лица, спрямо които сме задължени по силата на действащото законодателство, съдебните или други административни изисквания, а също и когато това разкриване се налага с цел подкрепа при административни проучвания, наказателни разследвания или съдебни дела.

Имайте предвид, че е възможно предприятията от групата на „Кюне и Нагел“ и държавните органи, клиентите и доставчиците, на които имаме право да предаваме личните Ви данни, да се намират извън Вашата родина, включително в страни, чието законодателство относно защитата на личните данни се различава от законодателството в страната, в която се намирате Вие. В такива случаи ние се уверяваме, че са предприети адекватни мерки за защита на личните Ви данни посредством въвеждане на подходящи юридически механизми като стандартни договорни клаузи за ЕС. Копие от стандартните договорни клаузи за ЕС ще откриете на: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Правно основание за обработката на лични данни

Щом получим от субекта на данните съгласие за обработка на личните му данни, за правно основание за обработката на личните данни се приема чл.6, ал.1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

При обработка на лични данни, която се налага с цел изпълнение на договор, страна по който е субектът на данните, за правно основание се приема чл.6, ал.1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните. Това важи и за обработката с цел въвеждане на преддоговорни мерки.

В случай че обработката на лични данни се налага за изпълнение на законно задължение на нашето предприятие, за правно основание за обработката на личните данни се приема чл.6, ал.1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните.

В случай че обработката на лични данни се налага с цел защитаване на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, за правно основание за обработката на личните данни се приема чл.6, ал.1, буква г) от Общия регламент относно защитата на данните.

Ако обработката се налага с цел запазване на легитимни интереси на предприятието или на трето лице и интересите и основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред интересите на предприятието, то за правно основание за обработката на личните данни се приема чл.6, ал.1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

4. Заличаване на лични данни и срок на съхранение

Личните данни на субектите на данни се заличават или достъпът до тях се прекратява, когато целта на съхранението стане нерелевантна. Наред с това е възможно европейският или национален законодател да предвижда съхранение по силата на регламенти на Съюза, закони или подзаконови актове, приложими спрямо администратора на лични данни. Прекратяването на достъпа до личните данни или тяхното заличаване се извършва и при изтичане на предвидения в гореспоменатите стандарти срок на съхранение, освен ако не съществува необходимост от по-нататъшно съхранение на данните с цел сключване или изпълнение на договор.

IV. Предоставяне на интернет страницата и създаване на log файлове

1. Описание и обхват на обработката на данни

При всяко отваряне на нашата интернет страница системата ни автоматично събира данни и информация от компютърните системи на достъпващия компютър.

Събират се следните данни:

 • Информация за вида браузър и използваната версия
 • Операционната система на потребителя
 • IP адресът на потребителя
 • Датата и часът на достъпа
 • Интернет страници, от които системата на потребителя е попаднала на нашата интернет страница
 • Интернет страници, които са достъпени от системата на потребителя през нашата интернет страница

Данните се съхраняват и в log файловете на нашата система. Тези съхранени данни не се съпоставят с други лични данни, съхранени за потребителя.

2. Правно основание за обработка на личните данни

За правно основание за временно съхранение на личните данни и log файловете се приема чл.6, ал.1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

3. Цел на обработката на данни

Временното съхранение на IP адреса от системата е необходимо за извикване на интернет страницата в компютъра на потребителя. За целта IP адресът на потребителя трябва да се съхрани за срока на сесията.

Съхранението в log файлове се извършва с цел гарантиране работата на интернет страницата. Наред с това тези данни ни служат за подобряване на интернет страницата и гарантиране сигурността на информационните ни системи. В тази връзка не се извършва оценка на данните за маркетингови цели.

Тези цели представляват наш легитимен интерес от обработката на данни по смисъла на чл.6, ал.1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

4. Срок на съхранение

Данните се заличават, когато целите, за които са били събрани, станат нерелевантни. При събиране на данни за предоставяне на интернет страницата това е моментът, в който приключва съответната сесия.

При съхраняване на данните в log файлове това става след не повече от седем дни. Възможно е съхранение и след този срок. В този случай IP адресите на потребителите се заличават или манипулират, така че да не могат да се свържат с достъпващия клиент.

5. Възможност за възражение и премахване

Събирането на лични данни с цел предоставяне на интернет страницата и съхранението им в log файлове за целите на работата на интернет страницата е крайно наложително. Поради това потребителят няма възможност за възражение.

V. Използване на „бисквитки“

а) Описание и обхват на обработката на лични данни

Наред с гореспоменатите данни при ползването и посещаването на нашата интернет страница в компютъра Ви се използват „бисквитки“ или други технологии като пиксели (наричани по-долу „бисквитки“). „Бисквитките“ са малки текстови данни, които се свалят от браузъра Ви на потребителското Ви устройство с цел съхранение на определена информация, или файлове с изображения, каквито са пикселите. При следващо отваряне на нашата интернет страница от същото потребителско устройство информацията, запазена в „бисквитките“, се изпраща обратно или на нашата страница („бисквитки“ на първи страни), или на друга страница („бисквитки“ на трети страни), на която принадлежат „бисквитките“.

С помощта на съхранените и изпратени обратно данни съответната интернет страница познава, че вече сте отваряли и посещавали страницата от браузъра на потребителското устройство. Използваме тази информация, за да оптимизираме и покажем страницата съгласно предпочитанията Ви. За целта се идентифицира единствено „бисквитката“ на Вашето устройство. Допълнително съхранение на лични данни се извършва само с изричното Ви съгласие или ако това е крайно необходимо за използването на предложените и заявени от Вас услуги.

Можете да възразите срещу използването на несъществени бисквитки по всяко време, като направите съответните корекции във Вашите настройки за бисквитките с помощта на бутона горе вдясно на тази страница.

 

При сърфиране из интернет страницата се използват следните „бисквитки“:

Необходими „бисквитки“

Тези „бисквитки“ са необходими за управление на страницата и за временно съхранение на данни за сесията, така че страницата да се показва правилно. Те поддържат функции, без които потребителят не може да използва страниците ни по предназначение.

„Бисквитки“ за измерване на обхвата

Бисквитките за измерване на обхвата събират данни за начина на ползване на нашата интернет страница. Тези „бисквитки“ не съхраняват информация, позволяваща идентифицирането на потребител. Събраните данни се агрегират и оценяват анонимно.

„Бисквитки“ на ефективността

Чрез приемането на „бисквитките“ на ефективността „бисквитките“ за измерване на обхвата не се изтриват, а се запазват с цел разпознаване на редовен потребител. Наред с това ние предприемаме мерки за подобряване на интернет страниците като A/B тестове или предоставяне на конкретни указания за функциите на нашите интернет страници. И в този случай се използват „бисквитки“, които да идентифицират анонимно редовния потребител. В отделни случаи извършваме допълнителни измервания, които да обобщят анонимно и на случаен принцип кликванията или движението на мишката на отделен потребител.

Можете по всяко време да ограничите използването на „бисквитките“ на ефективността, като промените настройките си за „бисквитки“.

Рекламни „бисквитки“

Използваме рекламни „бисквитки“, за да проверим доколко са успешни маркетинговите ни акции. Рекламните „бисквитки“ са на външни рекламни предприятия („бисквитки“ на трети страни) и се използват за събиране на информация за посетените от потребителя интернет страници с цел изготвяне на целенасочена реклама. Използваме следните рекламни „бисквитки“:

 • LinkedIn Advertising
 • Facebook Advertising
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Използваме други „бисквитки“ на трети страни например за да свържем интернет страницата си със социални мрежи като LinkedIn и Twitter и да предоставим на потребителите си възможност да съобщят нещо направо в LinkedIn или Twitter.

Google Analytics

При съгласие от Ваша страна на тази интернет страница ще се използва Google Analytics – услуга по уеб анализ на Google Ireland Limited. Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“ или текстови данни, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват да се анализира ползването на интернет страницата от Ваша страна. Събраната от тези „бисквитки“ информация за ползването на интернет страницата от Ваша страна принципно се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се съхранява. В случай на активирано IP анонимизиране на тази интернет страница Google предварително ще съкрати Вашия IP адрес в рамките на държавите членки на Европейския съюз или на други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в извънредни случаи на сървър на Google в САЩ се прехвърля пълният Ви адрес, за да се съкрати там. По искане на оператора на тази интернет страница Google ще използва информацията, за да оценява ползването на интернет страницата, да изготвя доклади за активността на страницата и да предоставя на оператора на страницата други услуги, свързани с ползването на интернет страницата. Полученият от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP адрес няма да се съпоставя с други данни от Google. Можете да ограничите запазването на „бисквити“ чрез настройките на интернет браузера си; ние обаче Ви напомняме, че в този случай няма да можете да ползвате всички функции на тази интернет страница в пълния им обхват. Наред с това можете да ограничите събирането на генерираните от „бисквитките“ и свързани с ползването на интернет страницата свои данни (вкл. IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите наличния плъгин за браузър от следния линк (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) и го инсталирате на компютъра си.

Допълнителна информация относно условията за ползване и защитата на личните данни ще откриете на http://www.google.com/analytics/terms/de.html и на https://www.google.de/intl/de/policies/. Напомняме Ви, че на тази интернет страница Google Analytics е разширен с кода „gat._anonymizeIp();“ с цел гарантиране анонимизираното събиране на IP адреси (т. нар. IP маскиране).

Използваме Google Analytics, за да анализираме ползването на нашата интернет страница и за да я подобряваме редовно. Събраната статистика ни позволява да разширим обхвата си от услуги и да ги направим по-интересни за Вас като потребител. В извънредни случаи, в които личните данни се прехвърлят в САЩ, Google спазва Щита за поверителност ЕС-САЩ [EU-US Privacy Shield], https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правно основание за ползването на Google Analytics дава чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

Информация за третата страна доставчик: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Условия за потребители: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Преглед на защитата на личните данни: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, както и Декларация за защита на личните данни: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

В случай че потребителят активира единствено необходимите „бисквитки“, ние използваме Google Analytics единствено за ограничено измерване на обхвата, при което оперативното време на „бисквитката“ е настроено на 0. Така след изтичане на сесията не остават „бисквитки“, а разпознаването извън рамките на сесията става невъзможно. Принципно сме деактивирали всички допълнителни функции на Google Analytics, които биха позволили на Google да използва данните за други интереси или продукти. Използваме Google Analytics единствено за обработка на статистическите си данни. Деактивирали сме и автоматично интегрираните „бисквитки“ на трети страни (Doubleclick). Те се активират само след съгласие от страна на потребителя за използване на рекламни „бисквитки“.

На своята интернет страница предоставяме на потребителите възможност да се регистрират, като посочат лични данни. Ако при регистрация получим съгласие за използването на „бисквитки“ на ефективността, посредством Google Analytics ние съхраняваме следните данни, когато потребителят се регистрира активно, въвеждайки паролата си:

 • Страна на потребителя
 • Клиентско ID на потребителя
 • Продуктова принадлежност на потребителя
 • Информация за това, дали потребителят е вътрешен служител.
 1. b) Правно основание за обработката на данни

За правно основание за обработката на лични данни при използване на необходими от техническа гледна точка „бисквитки“ се приема чл.6, ал.1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

За правно основание за обработката на лични данни при използване на „бисквитки“ за аналитични цели при наличието на съответното съгласие се приема чл.6, ал.1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

 1. c) Цел на обработката на данни

Използването на необходими от техническа гледна точка „бисквитки“ се извършва с цел облекчаване ползването на интернет страници от потребителите. Някои функции на нашите интернет страници не могат да бъдат предлагани, без да се използват „бисквитки“. Тези функции изискват след смяна на страницата браузърът да бъде разпознат отново.

Потребителските данни, събирани от необходимите от техническа гледна точка „бисквитки“, не се използват за изготвяне на потребителски профили.

Използването на „бисквитки“ за аналитични цели (бисквитки на ефективността, рекламни и на трети страни доставчици) се прави с цел подобряване качеството на нашата интернет страница и нейното съдържание. От аналитичните „бисквитки“ научаваме как се използва интернет страницата, което ни позволява непрекъснато да подобряваме услугите си. „Бисквитките“ могат да се използват и за изготвяне на профил на интересите Ви и за показване на подходящи реклами на други интернет страници.

 1. d) Срок на съхранение, възможности за възражение и премахване

„Бисквитките“ се съхраняват в компютъра на потребителя, откъдето се предават на нашата страница. Ето защо Вие като потребител имате пълен контрол върху използването на „бисквитки“. Чрез промяна в настройките на своя интернет браузър можете да деактивирате или ограничите преноса на „бисквитки“. Запазените вече „бисквитки“ могат да бъдат премахвани по всяко време. Това може да стане и автоматично.

VI. Регистрация

1. Описание и обхват на обработката на данни

На интернет страница си ние предоставяме на потребителите възможност да се регистрират, като впишат лични данни. Тези данни се въвеждат в маска, след което ни се предават и се запазват. При регистрация се събират следните данни:

Собствено име

Фамилия

Email

Телефон

Данни за предприятието

По време на регистрацията се запазват и следните данни:

 • Информация за вида браузър и използваната версия
 • Операционната система на потребителя
 • IP адресът на потребителя
 • Датата и часът на достъпа
 • Интернет страници, от които системата на потребителя е попаднала на нашата интернет страница
 • Интернет страници, които са достъпени от системата на потребителя през нашата интернет страница.

2. Правно основание за обработката на данни

За правно основание за обработката на лични данни при наличието на съответното съгласие се приема чл.6, ал.1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

Ако регистрацията е с цел изпълнение на договор, страна по който е потребителят, или изпълнение на преддоговорни мерки, то за допълнително правно основание за обработка на данните се приема чл.6, ал.1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните.

3. Цел на обработката на данни

Регистрацията на потребителя се налага за изпълнение на договор с потребителя или за въвеждане на преддоговорни мерки.

След съгласие от Ваша страна, получено специално за посочените цели на регистрацията, и при възможност да се отпишете по всяко време ние използваме данните Ви, за да Ви предоставим такива продукти и услуги, каквито биха представлявали интерес за Вас. Можете да деактивирате тези услуги, като изберете „Отписване“. Ако след това пожелаете да получите достъп до кореспонденцията си с „Кюне и Нагел“, трябва да възстановите абонамента си. Накрая можете отново да изберете „Отписване“, ако желаете да се отпишете повторно.

4. Срок на съхранение

Данните се заличават, когато престанат да бъдат необходими за постигане на целта, за която са били събрани.

В случай на регистрация за изпълнение на договор или въвеждане на преддоговорни мерки това се случва, когато данните престанат да бъдат необходими за изпълнение на договора. Необходимост от съхранение на личните данни на договорния партньор може да съществува и след приключване на договора, ако се налага изпълнение на договорни или законни задължения.

Личните данни в профила Ви се съхраняват, докато са необходими за целите, за които са събрани или обработени. Те се съхраняват и когато законовите срокове за съхранение, които се прилагат спрямо нас, го изискват.

В останалите случаи се приема, че ако не влизате в профила си в продължение на повече от 365 дни, ние ще използваме email адреса Ви, за да Ви съобщим, че профилът Ви ще бъде закрит.

5. Възможност за възражение и премахване

Като потребител Вие имате възможност да изтриете регистрацията си по всяко време. Можете по всяко време да поискате промяна в съхранените лични данни.

Ако данните са необходими за изпълнение на договор или въвеждане на преддоговорни мерки, преждевременно заличаване на личните данни е възможно само тогава, когато не съществуват договорни или законни задължения за обратното.

VII. Формуляр за връзка и контакт по email

1. Описание и обхват на обработката на данни

На нашата интернет страница е поместен формуляр за връзка, който може да се използва за електронна връзка с нас. Когато даден потребител се възползва от тази възможност, въведените в маската данни ни се предават и се съхраняват. Тези данни включват:

 • Собствено име
 • Фамилия
 • Фирма
 • Страна
 • Email

При изпращане на данните от Вас ще бъде поискано съгласие за тяхната обработката, като ще бъде направена препратка към настоящата Декларация за защита на личните данни.

Ако бъде осъществена връзка чрез зададен email адрес, в този случай се запазват предадените по email лични данни на потребителя.

В тази връзка личните данни не се предават на трети лица. Данните се използват единствено за обработка на кореспонденцията.

2. Правно основание за обработка на данните

За правно основание за обработката на лични данни при наличието на съответното съгласие се приема чл.6, ал.1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

За правно основание за обработка на данни, събрани чрез кореспонденция по email, се приема чл.6, ал.1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните. Ако email кореспонденцията има за цел сключване на договор, то тогава за правно основание за обработката на данните се приема чл.6, ал.1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните.

3. Цел на обработката на данни

Обработката на личните данни от маската служи само за обработка на кореспонденцията. В случай на осъществяване на връзка чрез email е наличен легален интерес от обработката на данните. Обработката на Вашите данни за цели, различни от посочените, става само с изричното Ви съгласие.

Останалите лични данни, обработвани при изпращане на формуляра, служат за предотвратяване на злоупотребите с формуляра за връзка и за гарантиране сигурността на информационните ни системи.

4. Срок на съхранение

Данните се заличават, щом престанат да бъдат необходими за изпълнение на целта, за която са събрани. За личните данни от маската във формуляра за връзка и онези данни, изпратени от email, това важи в случаите, в които кореспонденцията със съответния потребител приключи. Кореспонденцията приключва тогава, когато обстоятелствата показват, че разглежданият случай е разрешен окончателно.

5. Възможност за възражение и премахване

Потребителят има възможност да оттегли съгласието за обработка на личните данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас по email, той може да възрази срещу съхранението на личните си данни по всяко време. В подобен случай кореспонденцията не може да бъде продължавана.

Можете да оттеглите съгласието си и да подадете възражение срещу съхранението на посочения в глава VII линк.

В този случай всички лични данни, съхранени в рамките на кореспонденцията, ще бъдат заличени.

VIII. Обработка на данни с цел настройване на профил в KN Talent Community

 1. Описание и обхват на обработката на данни

На кариерната страница на „Кюне и Нагел“ можете да създадете профил в KN-Talent-Community по няколко начина:

1) Регистрация и качване на данни и информация на (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2) Използване на ChatBot като канал за комуникация.

3) Абониране за автоматично генерирано уведомление за работна позиция, което да ви информира за актуалните свободни места в групата „Кюне и Нагел“.

 1. Цел на обработката на данни

Регистрацията в KN Talent Community Ви предоставя възможност преди и след конкретен процес по кандидатстване да предоставите профила си на „Кюне и Нагел“ чрез търсачка, дори да не сте кандидатствали активно.

Регистрацията е доброволна и не оказва влияние върху съответния процес по кандидатстване.

 1. Правно основание за обработката на данни

Правно основание за съхраняване на профила Ви без конкретно кандидатстване за определено място и за предоставяне на профила Ви на предприятието дава Вашето съгласие или чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД.

 1. Срок на съхранение на Вашите данни

Съгласието Ви е валидно до изтриване на профила Ви и може да бъде оттегляно от Вас по всяко време с бъдеща дата. В случай че пожелаете да оттеглите съгласието си, „Кюне и Нагел“ отнема на предприятията, част от групата, правото на достъп до данните Ви при кандидатстване.

Ако не оттеглите съгласието си по-рано, профилът Ви ще бъде заличен не по-късно от 3 години след последната Ви активност.

IX. Права на субекта на данните

Ако се обработват Ваши лични данни, то Вие сте субект на данните по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и разполагате с изброените по-долу права спрямо администратора на лични данни.

Можете да предявявате правата си по всяко време на https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1. Право на информация

Можете да поискате от администратора на лични данни да потвърди дали личните данни, които се отнасят до Вас, се обработват от нас.

При наличието на такава обработка можете да изискате от администратора на лични данни информация за следното:

(1) целите, за които се обработват личните данни;

(2) категориите лични данни, които се обработват;

(3) получателите или категориите получатели, на които са разкрити или предстои да бъдат разкрити засягащите Ви лични данни;

(4) планирания срок на съхранение на засягащите Ви лични данни, а при липсата на конкретна информация по въпроса – критериите за определяне срока на съхранение;

(5) наличието на право на корекция или заличаване на засягащите Ви лични данни, на право на ограничаване на обработката от администратора на лични данни и на право на възражение срещу тази обработка;

(6) наличието на право на жалба пред надзорен орган;

(7) всяка информация за произхода на данните, когато личните данни не са събрани от субекта на данните;

(8) наличието на автоматизирано обработване, включващо профилиране, по силата на чл.22, ал.1 и 4 от Общия регламент относно защитата на данните и – поне в тези случаи – подробна информация за използваната логика, обхвата и желаното въздействие на подобна обработка върху субекта на данните.

Имате право да изискате информация за това, дали засягащите Ви лични данни ще бъдат предавани в трета страна или на международна организация. В тази връзка можете да изискате да бъдете уведомени за наличието на подходящи гаранции при предаване по смисъла на чл.46 от Общия регламент относно защитата на данните.

2. Право на корекция

Имате право да поискате от администратора на лични данни корекция и/или допълване, когато обработените лични данни, които Ви засягат, са неточни или непълни. Администраторът на лични данни е длъжен незабавно да предприеме корекция.

3. Право на ограничаване на обработката

Можете да изискате ограничаване на обработката на засягащите Ви лични данни при изброените по-долу условия:

(1) ако оспорвате верността на засягащите Ви лични данни от период от време, който позволява на администратора на лични данни да провери верността на личните данни;

(2) ако обработката е неправомерна и Вие отхвърляте заличаването на личните данни, като вместо това изисквате ограничаване на използването на личните данни;

(3) ако администраторът на лични данни вече не се нуждае от тях за целите на обработката, но Вие се нуждаете от личните си данни за установяване, упражняване или защита на искове; както и

(4) ако сте внесли възражение срещу обработката съгласно чл. 21, ал.1 от Общия регламент относно защитата на данните и още не е ясно дали основателните причини на администратора на лични данни надделяват над Вашите причини.

Ако обработката на засягащите Ви лични данни е ограничена, тези данни – като се изключи съхранението им – могат да се обработват само с Ваше съгласие или без него за установяване, упражняване или защита на искове, за защита правата на друго физическо или юридическо лице или заради важни обществени интереси на Съюза или на държава членка.

Ако ограничаването на обработката се отменя при гореизброените условия, преди отмяната му ще бъдете уведомени от администратора на лични данни.

4. Право на заличаване

a) Задължение за заличаване

Можете да изискате от администратора на лични данни незабавно да заличи засягащите Ви лични данни, като администраторът на лични данни е длъжен незабавно да заличи тези данни, когато е налице една от долуизброените причини за това:

(1) Засягащите Ви лични данни са престанали да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или обработени.

(2) Оттегляте съгласието си, на което се е основавала обработката съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) или чл. 9, ал. 2, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните, и липсва друго правно основание за такава обработка.

(3) Внасяте възражение срещу обработката в съответствие с чл. 21, ал.1 от Общия регламент относно защитата на данните и липсват приоритетни законни основания за обработката, както и когато внасяте възражение срещу обработката в съответствие с чл. 21, ал.2 от Общия регламент относно защитата на данните.

(4) Засягащите Ви лични данни са обработвани неправомерно.

(5) Заличаването на засягащите Ви лични данни се налага с цел изпълнение на законно задължение съгласно законодателството на ЕС или на държава членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни.

(6) Засягащите Ви лични данни са събрани във връзка с предлаганите от информационното общество услуги в съответствие с чл. 8, ал.1 от Общия регламент относно защитата на данните.

b) Информация на трети лица

Ако администраторът на лични данни е разкрил засягащите Ви лични данни на трети лица и е задължен да ги заличи по силата на чл.17, ал.1 от Общия регламент относно защитата на данните, то в съответствие с наличната технология и разходите за прилагане той взема подходящите мерки – включително технически, – за да информира администраторите на лични данни, които обработват личните данни, че Вие като субект на данните сте изискали от тях заличаване на всички връзки към тези лични данни и на копията и репликите на тези лични данни.

c) Изключения

Правото на заличаване не се прилага, когато обработката се налага:

(1) с цел упражняване на правото на свободно изразяване и на информация;

(2) за изпълнение на законно задължение, което изисква обработка съгласно законодателството на Съюза или държавите членки, приложимо спрямо администратора на лични данни, както и за изпълнение на задача, която е в интерес на обществото, или за упражняване на публична власт, с която е натоварен администраторът на лични данни;

(3) заради обществени интереси в областта на общественото здраве по силата на чл. 9, ал. 2, буква з) и чл. 9, ал. 3 от Общия регламент относно защитата на данните;

(4) за архивни цели от обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели по смисъла на чл. 89, ал.1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото се предполага, че правото, посочено в раздел а), възпрепятства значително или прави невъзможно осъществяването на целите; както и

(5) за установяване, упражняване или защита на искове.

5. Право на информация

Ако сте предявили право на корекция, заличаване или ограничаване на обработката спрямо администратора на лични данни, той е длъжен да уведоми всички получатели, на които са разкрити засягащите Ви лични данни, за тази корекция, заличаване или ограничаване на обработката на личните данни, освен ако това не се окаже невъзможно или е свързано с непропорционални усилия.

Имате право да поискате от администратора на лични данни да Ви уведоми за тези получатели.

6. Право на преносимост на данните

Имате право да получавате засягащите Ви лични данни, които сте предоставили на администратора на лични данни, в структуриран, широкоизползваем и машиночитаем формат. Наред с това имате право да предавате тези данни на друг администратор на данни без съгласието на администратора на личните данни, на когото сте ги предоставили, стига

(1) обработката да се извършва по силата на съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните или по силата на договор в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните; както и

(2) обработката да става с помощта на автоматизирани методи.

Наред с това при упражняване на споменатото право имате и право да поискате засягащите Ви лични данни да бъдат предадени на друг администратор на лични данни директно от настоящия администратор на лични данни, стига това да е технически възможно. В този случай не могат да се накърняват правата и свободите на други лица.

Правото на преносимост на данни не се отнася до обработката на лични данни, която се налага с цел изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на публичната власт, с която е натоварен администраторът на лични данни.

7. Право на възражение

По причини, свързани с особеното Ви положение, имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработката на засягащите Ви лични данни в съответствие с чл. 6, ал. 1, букви д) или е) от Общия регламент относно защитата на данните; това се отнася и до профилирането въз основа на тези разпоредби.

Администраторът на лични данни няма повече да обработва засягащите Ви лични данни, освен ако не е в състояние да докаже наличието на императивни законни основания за обработката, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи, както и когато обработката служи за установяване, упражняване или защита на искове.

Ако засягащите Ви лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, то тогава имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработката на засягащите Ви лични данни за целите на такава реклама; това се отнася и до профилирането, когато то е свързано с такъв директен маркетинг.

Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, то засягащите Ви лични данни няма да се обработват повече за тези цели.

При ползването на услугите на информационното общество – въпреки Директива 2002/58/ЕО – имате възможност да упражните правото си на възражение посредством автоматизирани методи, при които се използват технически спецификации.

8. Право на оттегляне на декларацията за съгласие за обработка на лични данни

Имате право по всяко време да оттеглите декларацията си за съгласие за обработка на лични данни. Оттеглянето на съгласието не засяга правомерността на обработката в резултат на съгласието Ви до момента на оттеглянето му.

9. Автоматизирана обработка в отделни случаи, включваща профилиране

Имате право да не бъдете подлагани на обработка – включително профилиране, – която е изключително автоматизирана, когато тя има неблагоприятни правни последици върху Вас или Ви възпрепятства значително по друг начин. Това не се отнася до случаите, в които обработката:

(1) се налага с цел сключване или изпълнение на договор между Вас и администратора на лични данни,

(2) е допустима съгласно законодателството на Съюза или на държавите членки, което е приложимо спрямо администратора на лични данни, и това законодателство предвижда адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и на законните Ви интереси; или

(3) се извършва след изрично съгласие.

Във всеки случай тази обработка не се отнася до специални категории лични данни по смисъла на чл.9, ал.1 от Общия регламент относно защитата на данните, освен ако не са приложими чл.9, ал.2, букваa) или ж) и не са взети адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и на законните Ви интереси.

По отношение на посочените в (1) и (3) случаи администраторът на лични данни взима адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и на законните Ви интереси, към които спадат минимум правото на получаване на помощ от друго лице при разногласия с администратора на лични данни, на излагане на собствено становище и на обжалване на решението.

10. Право на жалба пред надзорен орган

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за защита, когато смятате, че обработката на засягащите Ви данни е в противоречие с Общия регламент относно защитата на данните, Вие имате право на жалба пред надзорен орган, особено в държавата членка, в която пребивавате, работите или е извършено предполагаемото нарушение.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя за статуса на жалбата и за резултата от нея, включително за възможността за съдебна мярка за правна защита по силата на чл.78 от Общия регламент относно защитата на данните.

X. Сигнали за инциденти, свързани със защитата на личните данни

За инциденти, свързани със защитата на личните данни, можете да сигнализирате по всяко време на privacy(at)kuehne-nagel.com.

Инцидентът, свързан със защитата на личните данни, представлява разбиване на защитата, водещо до значително или неправомерно унищожаване, загуба, изменение, непозволено разпространение или непозволен достъп до личните данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин от „Кюне и Нагел“ или от упълномощени от предприятието трети лица.

XI. Малолетни и непълнолетни лица

Лица под 18 години нямат право да ни предават лични данни без съгласието на носещите родителска отговорност за децата. Съгласно чл. 8 от Общия регламент относно защитата на данните лица под 16 години дават съгласие за обработка на личните им данни само след съгласие от страна на носещите родителска отговорност за деца. Лични данни на малолетни и непълнолетни лица не се събират и обработват умишлено.

XII. Актуалност и валидност на настоящата Декларация за защита на личните данни

„Кюне и Нагел“ си запазва правото да изменя настоящата Декларация за защита на личните данни по всяко време и с бъдещо действие. Поради това препоръчваме редовно да препрочитате настоящата Декларация за защита на личните данни.

 

Версия: февруари 2020 г.